ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนพัทลุงโดยใช้รูปแบบ PT LEARN MODEL

แบบตอบรับการเผยแพร่และการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริหาร

................................................................

1. ชื่อนวัตกรรมการบริหาร

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนพัทลุงโดยใช้รูปแบบ PT LEARN MODEL

2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการบริหาร

โรงเรียนพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนยอดนิยมชั้นนำประจำจังหวัดพัทลุง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหลายด้าน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความเป็นเลิศทางด้านดนตรี กีฬา เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร (4M) เป็นโรงเรียนที่มีระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีสอบคัดเลือก ผู้สร้างนวัตกรรมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนพัทลุงโดยใช้รูปแบบ PT LEARN MODEL

3. จุดประสงค์การดำเนินงาน

3.1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการ

3.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

4. วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการบริหาร

4.1 เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

4.1.1 ครูร้อยละ 90 ดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามกิจกรรม/โครงการ

4.1.2 ครู นักเรียน ร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

4.1.3 ครูร้อยละ 90 ออกแบบ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ Active Learning

4.1.4 ครูร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

4.1.5 ครูร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4.1.6 ครูร้อยละ 90 ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

4.1.7 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมร่วมในการจัดการศึกษา

เชิงคุณภาพ

ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ PT LEARN MODEL เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนพัทลุงสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพรอบด้าน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยมชั้นนำประจำจังหวัดพัทลุง

4.2 ขอบเขตของเนื้อหา

องค์ประกอบที่ 1 P : Policy หมายถึง นโยบาย แผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาการศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 T : Technology หมายถึง การอบรม เทคโนโลยี นวัตกรรมในการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 3 L : Learning หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

องค์ประกอบที่ 4 E : Evaluation หมายถึง การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

องค์ประกอบที่ 5 A : Advance หมายถึง ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

องค์ประกอบที่ 6 R : Research หมายถึง การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 7 N : Network หมายถึง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน

4.3 ขอบเขตของระยะเวลา ปีการศึกษา 2566

5. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

เชิงปริมาณ

ครูร้อยละ 90 ดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามกิจกรรม/โครงการ

ครู นักเรียน ร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

ครูร้อยละ 100 ออกแบบ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ Active Learning

ครูร้อยละ 10 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

ครูร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ครูร้อยละ 100 ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมร่วมในการจัดการศึกษา

เชิงคุณภาพ

ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ PT LEARN MODEL เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนพัทลุงสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพรอบด้าน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยมชั้นนำประจำจังหวัดพัทลุง

6. บทเรียนที่ได้รับ

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนพัทลุงทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์(Strategic management) โดยใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนพัทลุงโดยใช้รูปแบบ PT LEARN MODEL

2. การดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ PT LEARN MODEL เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนพัทลุงสู่ความเป็นเลิศ ทำให้โรงเรียนมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

3. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยมชั้นนำประจำจังหวัดพัทลุง

7. บรรณานุกรม

กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน. (2555).รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์ค.ด. (บริหารการศึกษา).

ทรงศักดิ์ ศรีวงษา. (2550). การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

8. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………………….

(…………………………………………………….)

ตำแหน่ง ………………………………………………

โพสต์โดย พัชรี ขวัญศรี : [29 ส.ค. 2566 เวลา 08:54 น.]
อ่าน [117] ไอพี : 113.53.111.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,267 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน

เปิดอ่าน 47,492 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 11,919 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 5,347 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 14,001 ครั้ง
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552

เปิดอ่าน 19,319 ครั้ง
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก

เปิดอ่าน 199,804 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย

เปิดอ่าน 219,455 ครั้ง
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1

เปิดอ่าน 61,239 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

เปิดอ่าน 47,971 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,515 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 9,617 ครั้ง
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด

เปิดอ่าน 28,090 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 4,830 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย

เปิดอ่าน 12,992 ครั้ง
สายตาเอียง
สายตาเอียง

เปิดอ่าน 18,231 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เปิดอ่าน 29,427 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
เปิดอ่าน 13,408 ครั้ง
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด
เปิดอ่าน 18,040 ครั้ง
วิธีการปลูกผักชี
วิธีการปลูกผักชี
เปิดอ่าน 27,651 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ