ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ความเป็นมา

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การนิเทศการศึกษาเป็นการนิเทศที่ครอบคลุมถึงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ

ดังนั้น ศึกษานิเทศก์จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการที่จะนำพาคุณภาพการศึกษาของชาติไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบการนิเทศให้เป็นการนิเทศแนวใหม่เพื่อรองรัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่พึ่งของครู ผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษา

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย งานในพื้นที่ งานตามาตรฐานตำแหน่ง ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่รับผิดชอบ และงานบูรณาการหน่วยงานการศึกษาอื่น ซึ่งโรงเรียนให้การต้อนรับและยินดีในการรับการนิเทศ และเรื่องที่ต้องการให้ศึกษานิเทศก์พัฒนา เช่น เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ ICT การเขียนรายงานนวัตกรรม การอบรมโค้ดดิ้ง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ คือ สภาวการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) งบประมาณในการออกนิเทศโรงเรียนเอกชนไม่มี และยังไม่สามารถนิเทศตามความต้องการของโรงเรียนได้ครอบคลุมในทุกๆ เรื่องเพราะมีข้อจำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อนิเทศพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

เป้าหมาย

๑. โรงเรียนที่รับผิดชอบได้รับการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. โรงเรียนที่รับผิดชอบได้รับการนิเทศพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

๓. โรงเรียนที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

๔. โรงเรียนที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. โรงเรียนที่รับผิดชอบได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และตรงกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ

๒. โรงเรียนที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community)

๓. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๔. ศึกษานิเทศก์มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศอย่างเป็นระบบ แบบแผน

๕. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่รับผิดชอบจำนวน ๔๑ แห่ง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ ๑ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2564-2565

ที่ รายชื่อโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ บูรณาการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบ

1 มารีย์อนุสรณ์ อ.1-ม.3 เมืองบุรีรัมย์

สพป.บร.1 นางสาวราตรี สงวนรัมย์

2 ฮั่วเคี้ยว อ.1-ม.3 เมืองบุรีรัมย์ นางสาวมนทิยา ลีประโคน

3 อนุบาลธีรา อ.1-ป.6 เมืองบุรีรัมย์ นางผการัตน์ พึ่งพานิช

4 อิสาณโกศลศึกษา ม.1-6 เมืองบุรีรัมย์ นางมัญชุสา สุขิตวงศ์

5 บุรีรัมย์อินเตอร์สคูล อ.1-ป.6 เมืองบุรีรัมย์ นางผการัตน์ พึ่งพานิช

6 สารสาสน์วิเทศบุรีรัมย์ อ.1-ม.3 เมืองบุรีรัมย์ นางผการัตน์ พึ่งพานิช

7 ฉงจี้ อ.1-ม.1 เมืองบุรีรัมย์ นางรัตนาภรณ์ คำแปล

8 บุญถึงวิทยานุสรณ์ ม.1-ม.6 เมืองบุรีรัมย์ นายกำพล ธนะนิมิตร

9 ลำปลายมาศพัฒนา อ.1-ม.3 ลำปลายมาศ นางสาวปสุตา ไชยสงคราม

10 มีชัยพัฒนา ม.1-6 ลำปลายมาศ นางสาวราตรี สงวนรัมย์

11 บำรุงวิทยา อ.1-ป.6 ลำปลายมาศ นางสาวราตรี สงวนรัมย์

12 อนุบาลรัตนะ อ.1-ป.6 ลำปลายมาศ นางสาวราตรี สงวนรัมย์

13 อนุบาลเอื้อแววมณี อ.1-อ.3 ลำปลายมาศ นางสาวราตรี สงวนรัมย์

14 บงกชเพชรพิทยา ม.1-6 ลำปลายมาศ นางสาวราตรี สงวนรัมย์

15 รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ อ.1-3 โนนดินแดง สพป.บร.2 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์

16 มูลนิธิรุ่งนภา ป.1-6 โนนดินแดง นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์

17 รุ่งนภาโนนดินแดง ม.1-6 โนนดินแดง นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์

18 แสนสุข อ.1-ป.6 ละหานทราย นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์

19 อนุบาลศรทิพย์ อ.1-ม.3 บ้านกรวด นางพัชรินทร์ อรัญสาร

20 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ อ.1-ป.6 ประโคนชัย นางลิขิต พวงประโคน

21 ศรทิพย์วิจิตรปัญญา อ.1-ป.6 ประโคนชัย นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น

22 ตุลยาธร อ.1-ป.6 นางรอง สพป.บร.3

สพป.บร.3 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์

23 สิริภัทรคุณานุสรณ์ อ.1-ม.3 นางรอง นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์

24 มารดาวนารักษ์ อ.1-ป.6 ปะคำ นายสุรชาติ เหง้าละคร

25 กมลลักษณ์ อ.1-ป.6 นางรอง นายมนตรี นิวัฒนุวงค์

26 กล้าปัญญา อ.1-ป.6 นางรอง นายมนตรี นิวัฒนุวงค์

27 มารีพิทักษ์ อ.1-ป.6 นางรอง นางสาวพิริยา เอกวิเศษ

28 จิตติมาธีรวิทยา อ.1-ป.6 เฉลิมพระเกียรติ นางสาวพิริยา เอกวิเศษ

29 ภาวุธวิทยา ม.1-6 หนองกี่ นางสาวพิริยา เอกวิเศษ

30 นิภาศิริ อ.1-ป.6 หนองกี่ นางสาวปสุตา ไชยสงคราม

31 วรเวทยากร อ.1-ป.6 หนองกี่ นายมนตรี นิวัฒนุวงค์

32 ชนิดา อ.1-ป.6 หนองหงส์ นายประดิษฐ ปักษา

33 ภรภัทร อ.1-ป.6 หนองหงส์ นายประดิษฐ ปักษา

34 อนุบาลวันนา อ.1-ป.6 บ้านใหม่ไชยพจน์ สพป.บร.4 นางวริศรา มนูขจร

35 อนุบาลสายสัมพันธ์ อ.1-ป.6 สตึก นางวริศรา มนูขจร

36 อนุบาลทรัพย์ปัญญา อ.1-3 พุทไธสง นางวริศรา มนูขจร

37 ทศพรวิทยา อ.1-ป.6 สตึก นางมัญชุสา สุขิตวงศ์

38 อนุบาลทศพร อ.1-3 สตึก นางมัญชุสา สุขิตวงศ์

39 พอดีวิทยา อ.1-ป.6 นาโพธิ์ นางมนทิยา ลีประโคน

40 พินสิริ อ.1-ป.6 คูเมือง นางรัตนาภรณ์ คำแปล

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ค่าเฉลี่ย รร.จิตติมาธีรวิทยา รร.มารีพิทักษ์ หมายเหตุ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ภาษาไทย 59.07 46.86 58.66 64.03 58.87 59.65

คณิตศาสตร์ 32.86 37.77 34.20 34.36 42.25 34.54

วิทยาศาสตร์ 38.44 37.14 42.19 43.63 39.92 44.03

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 50.71 31.70 46.88 66.65 55.91 53.27

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ปีการศึกษา 2563-2565 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด (ปี 64-65)

การอ่านออกเสียง 61.53 83.50 87.29 + +

การอ่านรู้เรื่อง 68.61 82.12 89.29 + +

รวมสองด้าน 65.07 82.81 88.29 + +

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา 2563-2565 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด (ปี 64-65)

ด้านคณิตศาสตร์ 28.56 65.57 68.80 + +

ด้านภาษาไทย 46.06 75.53 77.65 + +

รวมสองด้าน 37.31 70.55 73.22 + +

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ปีการศึกษา 2563-2565 โรงเรียนมารีพิทักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด (ปี 64-65)

การอ่านออกเสียง 80.01 60.65 85.00 - +

การอ่านรู้เรื่อง 71.96 64.25 77.68 - +

รวมสองด้าน 75.99 62.45 81.34 - +

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา 2563-2565 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด (ปี 64-65)

ด้านคณิตศาสตร์ 34.56 43.77 33.23 + +

ด้านภาษาไทย 48.57 57.41 50.79 + -

รวมสองด้าน 41.56 50.59 42.01 + -

โพสต์โดย ปุ๊ : [16 ก.ย. 2566 เวลา 17:28 น.]
อ่าน [1369] ไอพี : 124.122.63.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 404,240 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดอ่าน 22,823 ครั้ง
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน

เปิดอ่าน 11,755 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 29,982 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 29,471 ครั้ง
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย

เปิดอ่าน 5,998 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

เปิดอ่าน 18,721 ครั้ง
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว

เปิดอ่าน 36,427 ครั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

เปิดอ่าน 28,960 ครั้ง
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

เปิดอ่าน 19,452 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 8,609 ครั้ง
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

เปิดอ่าน 31,822 ครั้ง
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"

เปิดอ่าน 21,515 ครั้ง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง

เปิดอ่าน 295,267 ครั้ง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

เปิดอ่าน 13,003 ครั้ง
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว

เปิดอ่าน 29,613 ครั้ง
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปปางต่างๆ
เปิดอ่าน 5,987 ครั้ง
กรี๊ดสิครับ กรี๊ดเลย กรี๊ด ระบายมันออกมา "กรี๊ด" วิธีบำบัดที่ไม่ต้องเสียเงิน
กรี๊ดสิครับ กรี๊ดเลย กรี๊ด ระบายมันออกมา "กรี๊ด" วิธีบำบัดที่ไม่ต้องเสียเงิน
เปิดอ่าน 26,839 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
เปิดอ่าน 12,998 ครั้ง
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
เปิดอ่าน 42,947 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ