ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช CLASSROOM MANAGEMENT WITH LINE OFFICIAL ACCOUNT 6ST GRADE SHORT FILM

การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

CLASSROOM MANAGEMENT WITH LINE OFFICIAL ACCOUNT 6ST GRADE SHORT FILM STORY YANGSI SURAT HIGH SCHOOL

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยใช้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT และ 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.65 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 87.75 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/ E2) สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้าภาพเคลื่อนไหว พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 3) สำรวจความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น คิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่าน

บทนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือหลักและเครื่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาการเรียนการสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ผู้ศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า มีปัญหาการจัดการในห้องเรียนในการเรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ เช่น บทเรียน การส่งงาน การตามใบงาน แบบทดสอบ เป็นกระบวนการสำคัญที่จำเป็นในการจัดการในห้องเรียนในการเรียนการสอน

ผู้ศึกษาจึงได้ร่วมการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT การศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจบทเรียนผ่าน LINE ของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีได้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพที่สุด

1. วัตถุประสงค์การวิจัย

1.1 เพื่อให้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยใช้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT

1.3 เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการชั้นเรียนต้องเปลี่ยนไปจากยุคเดิม เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้านการเป็นยุคดิจิทัล ทำให้นักวิชาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างก็ตื่นตัวที่จะพัฒนางานด้านการศึกษา คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำไปใช้กับระบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้นั้นมีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป นวัตกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีหลายอย่าง เช่น ห้องเรียนกลับด้าน ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนอัจฉริยะ ดิจิตอล การเรียนแบบผสมผสาน และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2561)

การจัดการชั้นเรียนคือ การจัดสภาพแวดล้อมในชั้น เรียนทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยาให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนตลอดจน ช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กลัญญู เพชราภรณ์, 2561)

การจัดการชั้นเรียนเป็นกระบวนการของการจัดระบบระเบียบ และนำกิจการของห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนมักจะถูกรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการรักษาระเบียบวินัยและควบคุมชั้นอย่างไรก็ตาม การเข้าใจเช่นนี้ เป็นเรื่องง่ายเกินไป ทั้งนี้เพราะ การบริหารจัดการชั้นเรียนมีหลายสิ่ง ที่มากไปกว่านี้นั่นคือ การสร้างและดูแลเอาใจใส่บรรยากาศแวดล้อม (จักรี บางประเสริฐ, 2563)

การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้ประเทศมีความก้าวหน้าทำให้นักเรียนมีความสุขในการศึกษาในการเรียนหนังสือมีความทันสมัยไปการสอบและใช้เทคโนโลยีในการสอบและมีกิจกรรมในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในการเรียนอย่างมีความสุขและได้รับความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดและทำให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนของตังเอง จะทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการเรียนในอนาคต การที่เราทำโครงการจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุด (ภูมิภควัจธ์ ภูมพงศ์คชศร, 2563)

Gamification เป็นการนําแนวคิด รูปแบบ กลไก ของเกมมาประยุกต์ใช้ทําให้เกิด การส่งผลทําให้กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง และช่วยเร้าความสนใจ เกิดสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการแก้ปัญหา (วรางคณา แสงธิป, 2564)

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิหัลที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายสังคมผ่านอุปกรณ์ที่การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารที่ผลิตเนื้อหาสารขึ้นเอง หรือส่งต่อเนื้อหา (Content Sharing) เช่น line, Facebook, Y’ouTube, Ivitter, Instagran, WhatsApp, DLTV. (ณิชกุล เสนาวงษ์, 2564)

นวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (สมพงษ์ เกษานุช และคณะ, 2563)

LINE OFFICIAL ACCOUNT หมายถึง ตัวจัดการข้อมูลบัญชี LINE Official Account เป็นแพลตฟอร์มสำหรับใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบัญชี LINE ในการสื่อสารกับผู้ติดตามได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงการดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้ (วณิชชา วรรคาวิสันต์, 2563)

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ รายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

ขั้นตอนที่ 2 ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Gamification ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านสื่อนวัตกรรม Line Official Account : Computer mys ในสาระบทเรียนเนื้อหาในการสอนรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

ขั้นตอนที่ 3 ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ผ่านสื่อนวัตกรรม Line Official Account : Computer mys ในสาระแบบทดสอบการเรียนรู้ รายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

ขั้นตอนที่ 4 ผู้สอนศึกษาความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน ผ่าน แบบฟอร์ม google form โดยให้ผู้เรียนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดผ่านสื่อนวัตกรรม Line Official Account : Computer mys

ขั้นตอนที่ 5 ผู้สอนสรุป วิเคราะห์และจัดทำเอกสารรายงานการวิจัยการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย Line Official Account : Computer เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

2. เครื่องมือการวิจัย

2.1 สื่อนวัตกรรม LINE OFFICIAL ACCOUNT : computer mys ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ รายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สาระสำคัญในสื่อนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 สาระสำคัญ ได้แก่

2.1.1. บทเรียนเนื้อหาในการสอน

2.1.2. ใบงานออนไลน์

2.1.3. แบบฟอร์มส่งงานออนไลน์

2.1.4. แบบทดสอบการเรียนรู้

2.1.5. ติดต่อสอบถามผู้สอน

2.1.6. เว็บไซต์ผู้สอน

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

2.3 แบบวัดและประเมินของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

แบบสอบถามความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

3. กลุ่มเป้าหมาย/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 31 คน ได้โดยการสุ่มยกชั้น (Classlor random sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 44)

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) กำหนดเกณฑ์การวัดแบบมาตรส่วน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด,2545)ดังนี้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด

โพสต์โดย niwatcomedu : [17 ก.ย. 2566 เวลา 10:52 น.]
อ่าน [1328] ไอพี : 14.207.203.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,633 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)

เปิดอ่าน 9,988 ครั้ง
แปรงสีฟันในท้องตลาด1ใน4ด้อยคุณภาพ
แปรงสีฟันในท้องตลาด1ใน4ด้อยคุณภาพ

เปิดอ่าน 18,159 ครั้ง
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?

เปิดอ่าน 57,650 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 3,956 ครั้ง
ต้นทองอุไร ไม้ดอกมงคล ปลูกง่าย โตไว
ต้นทองอุไร ไม้ดอกมงคล ปลูกง่าย โตไว

เปิดอ่าน 10,802 ครั้ง
ภัยจากการไม่กินผัก
ภัยจากการไม่กินผัก

เปิดอ่าน 24,337 ครั้ง
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 10,610 ครั้ง
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น

เปิดอ่าน 61,298 ครั้ง
หลักธรรมของชีวิตคู่
หลักธรรมของชีวิตคู่

เปิดอ่าน 27,974 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 34,205 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 15,729 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

เปิดอ่าน 5,919 ครั้ง
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์

เปิดอ่าน 22,683 ครั้ง
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ

เปิดอ่าน 23,341 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557

เปิดอ่าน 9,599 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์
เปิดอ่าน 13,690 ครั้ง
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
เปิดอ่าน 13,595 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
เปิดอ่าน 27,045 ครั้ง
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
เปิดอ่าน 19,626 ครั้ง
ประเภทของระบบภาพกราฟิก
ประเภทของระบบภาพกราฟิก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ