ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยมีรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้มาจำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู) ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้มาจำนวน 13 คน ครูผู้สอน โดยเทียบจากตารางการกำหนดค่าของ Krejcie and Morgan ใช้วิธีการสุ่มจากประชากรด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้มาจำนวน 48 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเทียบจากตารางการกำหนดค่าของ Krejcie and Morgan ได้มาจำนวน 274 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratlfled sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเทียบจากตารางการกำหนดค่าของ Krejcie and ได้มาจำนวน 274 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratlfled sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ประเมินโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 626 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อบริบทของโครงการ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิตของโครงการด้านพฤติกรรมการแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 49 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้ปกครองมีความเห็นเกี่ยวกับ ด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.64 , S.D. =0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 5 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ( x̄ =4.75 , S.D. =0.45)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความเห็นเกี่ยวกับ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.66 , S.D. =0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 5 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ ( x̄ =4.80 , S.D. =0.40)

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีความเห็นเกี่ยวกับ ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.53, S.D. =0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 5 ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข ( x̄ =4.69, S.D. =0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ( x̄ =4.60 , S.D. =0.63)

4. ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นเกี่ยวกับด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา พบว่านักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.64 , S.D. =0.67) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อยู่อย่างพอเพียง ( x̄ = 4.89 , S.D. =0.37)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี และดิจิทัล

2. ควรจัดทำโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาให้มีอุปนิสัยพอเพียง

โพสต์โดย หนุ่มภูเก็ต : [14 ต.ค. 2566 เวลา 20:48 น.]
อ่าน [1320] ไอพี : 171.6.237.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,529 ครั้ง
วัฏจักรของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 14,694 ครั้ง
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"

เปิดอ่าน 13,220 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย

เปิดอ่าน 15,981 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 12,751 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 14,886 ครั้ง
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 11,488 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 30,473 ครั้ง
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน

เปิดอ่าน 12,552 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

เปิดอ่าน 5,102 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย

เปิดอ่าน 71,410 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"

เปิดอ่าน 9,576 ครั้ง
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้

เปิดอ่าน 21,840 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหาและการแก้ปัญหา

เปิดอ่าน 52,275 ครั้ง
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"

เปิดอ่าน 19,356 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 33,818 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)
เปิดอ่าน 40,706 ครั้ง
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI  สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
เปิดอ่าน 12,587 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
เปิดอ่าน 811 ครั้ง
ไขมันในร่างกาย
ไขมันในร่างกาย
เปิดอ่าน 18,019 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ