ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ผู้รายงาน นายชัยมงคล ศรีนวล

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สังกัด สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะความพอเพียงตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน R.V.Krejcie and D.W.Morgan ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ทั้งหมด 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมิน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน จำนวน 7 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการประเมินก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 2 ฉบับ ชุดที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการประเมินก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สำหรับครูผู้สอน มีทั้งหมด 4 ฉบับ ชุดที่ 3 แบบสอบถามเพื่อการประเมินระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สำหรับครูผู้สอน ชุดที่ 4 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 2 ฉบับ ชุดที่ 5 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สำหรับครูผู้สอน มีทั้งหมด 2 ฉบับ ชุดที่ 6 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สำหรับนักเรียน มีทั้งหมด 2 ฉบับ ชุดที่ 7 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สำหรับผู้ปกครองนักเรียน มีทั้งหมด 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง 0.914 - 0.965 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยใช้ CIPP Model ปรากฏผล ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.43 ) ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ( x̄ = 4.49, S.D. = 0.37 ) และความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (x̄ = 4.38, S.D. = 0.61)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.45, S.D. = 0.29) ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (x̄ = 4.54, S.D. = 0.52 ) และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับโครงการ ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.56 )

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) พบว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51, S.D. = 0.29 ) ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา (x̄ = 4.71, S.D. = 0.28 ) และการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ( x̄ = 4.67, S.D. = 0.42 )

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ ความพอเพียงตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.57, S.D. = 0.34) ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (x̄ = 4.68, S.D. = 0.48 ) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ (x̄ = 4.57, S.D. = 0.40 ) กิจกรรมคนดี ศรีบ้านใหญ่ (x̄ = 4.55, S.D. = 0.40 ) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโซนพื้นที่ (x̄ = 4.33, S.D. = 0.75 )

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.61, S.D. = 0.46 )

สรุปได้ว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นโครงการที่สมควรดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมิน พบว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมประสบความสำเร็จ ซึ่งแสดงว่า การดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ 3) กิจกรรมคนดี ศรีบ้านใหญ่ 4) กิจกรรมจิตอาสา และ 5) กิจกรรมออมทรัพย์ประจำห้องเรียน มีความเหมาะสมที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนให้พอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสถานการณ์สภาพแวดล้อม ทำให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวเอง มีความรู้และมีคุณธรรม

1. จากผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุน มีระดับความสอดคล้องเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงบทบาทผู้นำในชุมชน เพื่อช่วยให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนหรือท้องถิ่นในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียนในทุกมิติ

2. จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน พบว่า สถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมปลอดภัย มีระดับความคิดเห็นเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรวางแนวนโยบายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งพื้นที่บริเวณในการทำกิจกรรมของโครงการ

3. จากผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการนิเทศ กำกับติดตามการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน ของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้การดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

4. จากผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะความพอเพียงตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แบ่งตามคุณลักษณะความพอเพียงตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้

4.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีระดับความสอดคล้องเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรเพิ่มและออกแบบกิจกรรมให้มีความหลายหลายซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินเนินการในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ทั้ง 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 2) กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 3) กิจกรรมเลี้ยงกบ 4) กิจกรรมทำนาในบ่อซีเมนต์ 5) กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 6) กิจกรรมปลูกกล้วยน้ำว้า 7) กิจกรรมปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ อาจเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ครอบคลุมตามความถนันและความสนใจของผู้เรียน ควรขยายผลกิจกรรมให้ลงสู่ชุมชน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การผลิตและการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะเพิ่มขึ้นและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตที่หลากหลาย

4.2 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ พบว่า ด้านความรู้ มีระดับความสอดคล้องเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรออกแบบวางแผนการทำกิจกรรม โดยอาจจัดทำเป็นปฏิทิน ตารางกิจกรรมตลอดภาคเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรม และมีความรู้ในกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ เช่น ความรู้ในเรื่องการกราบพระ ความรู้ในเรื่องบทสวดมนต์ ความรู้ในการยประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น

4.3 กิจกรรมคนดี ศรีบ้านใหญ่ พบว่า ด้านความรู้ มีระดับความสอดคล้องเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมวางแผนงานเพิ่มเติมในการออกแบบกิจกรรมคนดี ศรีบ้านใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ให้มากขึ้น เช่น คุณธรรมสร้างสรรค์คนดี วิถีพอเพียงหรือหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจในการกระทำตน เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคนดี ศรีบ้านใหญ่

4.4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโซนพื้นที่ พบว่า ด้านความรู้ มีระดับความสอดคล้องเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมวางแผนงานเพิ่มเติมในการออกแบบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโซนพื้นที่ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในการทำกิจกรรม เช่น ความรู้หรือทักษะการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด ความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการทำความสะอาด เป็นต้น

4.5 กิจกรรมออมทรัพย์ประจำห้องเรียน พบว่า ด้านความรู้ มีระดับความสอดคล้องเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมวางแผนงานเพิ่มเติมในการออกแบบกิจกรรมออมทรัพย์ประจำห้องเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของการออมทรัพย์ เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การขยายผลให้ผู้เรียนในเรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สู่ครอบครัว เป็นต้น

โพสต์โดย อนอัว : [31 ต.ค. 2566 เวลา 19:59 น.]
อ่าน [1898] ไอพี : 27.145.124.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,249 ครั้ง
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย

เปิดอ่าน 9,936 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 5,806 ครั้ง
วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน
วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน

เปิดอ่าน 17,189 ครั้ง
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์

เปิดอ่าน 12,288 ครั้ง
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!

เปิดอ่าน 10,288 ครั้ง
การศึกษา สู่สนามแข่งขันเวทีอาเซียน ให้จับตาเวียดนาม
การศึกษา สู่สนามแข่งขันเวทีอาเซียน ให้จับตาเวียดนาม

เปิดอ่าน 15,456 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 23,691 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 38,453 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 2,960 ครั้ง
เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก อาการเริ่มปัญหาของหัวใจ อย่ารอช้ารีบพบแพทย์
เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก อาการเริ่มปัญหาของหัวใจ อย่ารอช้ารีบพบแพทย์

เปิดอ่าน 56,509 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 21,884 ครั้ง
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 8,989 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 18,444 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน 9,341 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 11,101 ครั้ง
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
เปิดอ่าน 18,842 ครั้ง
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
เปิดอ่าน 12,038 ครั้ง
7 วิธี ช่วยคุณจัดสรรเวลา
7 วิธี ช่วยคุณจัดสรรเวลา
เปิดอ่าน 77,737 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล
เปิดอ่าน 16,046 ครั้ง
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ