ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ผู้ประเมิน นายประจักษ์ บรรยง

หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีที่ประเมิน 2565

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้หลักการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 401 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 19 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 184 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 184 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก โดยใช้ตารางของเครจชีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชน วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันและความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นอย่างดีในการสนับสนุนโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เป็นอย่างดี สถานศึกษาปลอดภัยจากสื่อทุกชนิดที่ส่งผลลบต่อกิจกรรม มีความเหมาะสมและความน่าสนใจของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การดำเนินกิจกรรมตามแผนมีความเหมาะสมมีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินงานผู้ปกครองชุมชนที่ชัดเจนและกิจกรรมอบรมแกนนำเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

4.1) นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้รับรางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานต่างๆ ผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร่วมกิจกรรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรมด้วยความเต็มใจปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย และนักเรียนสามารถนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และผู้ปกครองได้ เป็นผู้มีการแบ่งปัน ได้แก่ การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ให้ทานตามโอกาส ให้ความร่วมมือกับชุมชน มีภูมิคุ้มกันในตนเองหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง เป็นผู้มีความขยัน ได้แก่ มีความมุ่งมั่นทำงาน ตั้งใจพากเพียรพยายาม ประพฤติตนให้เป็นปกติ อย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ เป็นผู้มีความอดทน ได้แก่ มีการหรือไม่รักษาภาวะปกติของอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาพึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี ความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

4.2) นักเรียนเป็นผู้มีการแบ่งปัน ได้แก่ การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ให้ทานตามโอกาส และนักเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน เป็นผู้มีความขยัน ได้แก่ มีความมุ่งมั่นทำงาน ตั้งใจพากเพียรพยายาม ประพฤติตนให้เป็นปกติ อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้มีความอดทน ได้แก่ มีการรักษาภาวะปกติของอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่น พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

4.3) ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด บรรยากาศการให้ความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความน่าสนใจ กิจกรรมในโครงการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดี มีต่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

โพสต์โดย ภัคธีมานันท์ : [11 ก.พ. 2567 (13:46 น.)]
อ่าน [107] ไอพี : 134.236.141.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,049 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

เปิดอ่าน 18,308 ครั้ง
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

เปิดอ่าน 15,661 ครั้ง
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 20,718 ครั้ง
วิธีการปลูกผักชี
วิธีการปลูกผักชี

เปิดอ่าน 25,571 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 78,758 ครั้ง
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา

เปิดอ่าน 37,517 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 139,177 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 38,090 ครั้ง
Verbs: Active/Passive Voices
Verbs: Active/Passive Voices

เปิดอ่าน 36,092 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 19,683 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 21,893 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

เปิดอ่าน 21,643 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่าน 10,931 ครั้ง
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป

เปิดอ่าน 27,124 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์

เปิดอ่าน 29,675 ครั้ง
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
เปิดอ่าน 10,869 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไร
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไร
เปิดอ่าน 11,446 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
เปิดอ่าน 13,287 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
เปิดอ่าน 19,805 ครั้ง
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ