ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค14101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เวลา 17 ชั่วโมง

เรื่อง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เวลา 1 ชั่วโมง

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครูผู้สอน นายอาทิตย์ แสนมนตรี

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 2.1 ป.4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

3. สาระสำคัญ

3.1 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = ความกว้าง × ความยาว

3.2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ความยาวด้าน × ความยาวด้าน

4. สาระการเรียนรู้

4.1 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

5.1 ด้านความรู้ (K)

5.1.1 นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (K)

5.2 ด้านกระบวนการ (P)

5.2.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา (P)

5.2.2 มีความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ (P)

5.3 ด้านคุณลักษณะ (A)

5.3.1 มีความมุ่งมั่น ในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (A)

5.3.2 มีระเบียบวินัยในการทำงาน (A)

5.3.3 สนใจใฝ่เรียนรู้ (A)

5.3.4 มีความรับผิดชอบในการทำงาน (A)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม (Review previous knowledge)

1. ทบทวนการหาพื้นที่ของรูปโดยการนับตารางจากรูปที่เต็มตาราง

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงการนับตารางกับความหมายของการคูณ เพื่อนำไปสู่สูตรการหาพื้นที่ ซึ่งจะได้ว่า พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = ความกว้าง × ความยาว และ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ความยาวด้าน × ความยาวด้าน

ขั้นที่ 2 เรียนรู้เนื้อหาใหม่ (Educate)

3. ครูให้นักเรียนร้องเพลงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เพลง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

พื้นที่ พื้นที่ รูปสี่หลี่ยม จัตุรัสทุกด้านเท่ากัน

หาพื้นที่นั้นแสนง่ายดาย ด้านคูณด้านเท่านั้นก็พอ

พื้นที่ พื้นที่ รูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้านั้นกว้าง ยาว ต่างกัน

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง คูณ ยาวจำไว้ให้ดี

หาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เอาความยาวทุกด้านรวมกัน

หาพื้นที่นั้นไม่ยากเลย หนู หนู เอย จำให้ขึ้นใจ

4. ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการหาพื้นที่โดยการคำนวณ จากตัวอย่างในหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 หน้า 180-181

5. ครูติดแผนภาพรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนกระดาน พร้อมทั้งบอกความยาวแต่ละด้านและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสอง แล้วให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านและพื้นที่ จากนั้นร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เกิดจากการนำด้านทั้งสองด้านมาคูณกัน

6. ครูติดแถบสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนกระดาน แล้วขออาสาสมัคร 2 คนออกมาแสดงความคิดเห็นว่า รูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปควรใช้สูตรใด เพราะเหตุใด แล้วครูอธิบายเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Practice)

7. ครูให้นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากแผนภาพ และถามนักเรียนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยให้นักเรียนตอบคำถาม

8. ครูนำแผนภาพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เขียนกำกับความยาวด้านไว้ แล้วหยิบแผนภาพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีละแผ่นแล้วให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ โดยให้นักเรียนที่คิดคำตอบได้เป็นคนแรกและยกมือ แล้วออกมาแสดงวิธีคิดคำนวณการหาพื้นที่บนกระดาน ครูตรวจสอบความถูกต้องในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ครูชื่นชมนักเรียนที่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากได้ถูกต้องพร้อมทั้งมอบรางวัล และให้กำลังใจนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก้ไข (ครูหยิบแผ่นภาพรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประมาณ 4 แผนภาพ เพื่อให้นักเรียนตอบคำถามการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนและการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาน)

9. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน จะแบ่งได้ 8 กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน) โดยครูเตรียมฉลากแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลาก แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาพื้นที่สิ่งของที่จับฉลากได้ซึ่งมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น พื้นโต๊ะนักเรียน พื้นที่โต๊ะครู พื้นที่แผนภาพรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่กระดาน พื้นที่ห้องเรียน พื้นที่หนังสือเรียนวิชา คณิตศาสตร์ พื้นที่กล่องสี พื้นที่ประตูห้องเรียน เป็นต้น โดยครูเตรียมอุปกรณ์การวัดความยาวให้นักเรียนเช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร ตลับเมตร ถ้าด้านสิ่งของที่นักเรียนหามามีความยาวเป็นทศนิยม ให้ใช้เครื่องคิดเลขหาคำตอบได้ กิจกรรมนี้เรียกว่า กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจพื้นที่ (เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมไม่เกิน 15 นาที)

10. ครูแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการหาพื้นที่ของสิ่งของที่จับฉลากได้ พร้อมทั้งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายวิธีคิดคำนวณการหาพื้นที่ลงในใบกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจพื้นที่ เมื่อนักเรียนกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยครบทุกกลุ่ม ครูแจกใบประเมินการอภิปรายหน้าชั้นเรียนกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนประเมินเพื่อนทุกกลุ่มที่มาอภิปราย โดยครูอธิบายวิธีการประเมินในแบบประเมินให้นักเรียนเข้าใจ หลังจากนั้นครูจับฉลากว่านักเรียนกลุ่มไหนจะได้รายงานก่อนหลังโดยจับฉลากขึ้นมาทีละกลุ่มแล้วมาอภิปราย สมาชิกกลุ่มที่ออกมาอภิปรายเสร็จครูค่อยจับฉลากกลุ่มต่อไป(เวลาในการอภิปรายกลุ่มละไม่เกิน 3 นาที) ครูชื่นชมกลุ่มที่ทำได้ถูกต้องและให้กำลังใจกลุ่มที่ยังมีข้อบกพร่องพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก้ไขต่อไป

ขั้นที่ 4 สรุปความรู้ (Conclusion)

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = ความกว้าง × ความยาว

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ความยาวด้าน × ความยาวด้าน

ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation)

12. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 9.11 เป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและสรุปความรู้ที่ได้ พร้อมทั้งทำแบบฝึกทักษะที่ 9.3.3 เป็นการบ้านส่งครูในชั่วโมงถัดไปเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความชำนาญ ความคงทนในการเรียนรู้ โดยการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตจริง และส่งเสริมผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (นักเรียนสามารถสแกน QR Code ดูวีดีโอการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และการหาพื้นที่ของรูปที่เหลี่ยมจัตุรัสได้ในแบบฝึกทักษะที่ 9.3.3)

โพสต์โดย โจโฉ : [3 เม.ย. 2567 (09:35 น.)]
อ่าน [629] ไอพี : 27.145.208.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,639 ครั้ง
ประโยชน์ของ มะละกอสุก หวานอร่อย ช่วยต้านมะเร็งหลายชนิด
ประโยชน์ของ มะละกอสุก หวานอร่อย ช่วยต้านมะเร็งหลายชนิด

เปิดอ่าน 11,288 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 54,522 ครั้ง
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร

เปิดอ่าน 11,851 ครั้ง
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่

เปิดอ่าน 11,549 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 11,014 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 26,326 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 12,686 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

เปิดอ่าน 8,485 ครั้ง
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน

เปิดอ่าน 10,490 ครั้ง
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 185,787 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 38,615 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู

เปิดอ่าน 17,601 ครั้ง
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย

เปิดอ่าน 1,171 ครั้ง
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า

เปิดอ่าน 8,721 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 15,493 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
เปิดอ่าน 19,302 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
เปิดอ่าน 14,892 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 49,648 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
เปิดอ่าน 32,093 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ