ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบ CANGNOY

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบ CANGNOY Model ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำกรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ 2) ศึกษาและหาองค์ประกอบการพัฒนากลยุทธ์ 3) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ 4) ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กลยุทธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ระยะที่ 2 ศึกษาและหาองค์ประกอบรูปแบบ การวิจัยดำเนินการใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสำรวจปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ โดยใช้วิธีการบรรยายแบบอุปนัยวิเคราะห์จากเอกสารผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) การสัมภาษณ์ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 28 คน และ 4) การศึกษาพหุกรณีสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับสูงสุด จำนวน 3 สถานศึกษา ระยะที่ 3 ร่างและพัฒนากลยุทธ์ ดำเนินการใน 3 ขั้น ดังนี้ 1) การร่างกลยุทธ์ โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 1-2 2) การพัฒนากลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Experts Group Meeting) จำนวน 5 คน และ 3) การตรวจสอบความเหมาะสมในการนำกลยุทธ์ไปใช้ โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 32 คน ระยะที่ 4 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ ดำเนินการใน 2 ขั้น ดังนี้ 1) การพัฒนาคู่มือการใช้กลยุทธ์ โดยร่างคู่มือการใช้กลยุทธ์นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 2) ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ ทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 81 คน โดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายภาคเรียนปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ต่อรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ CANGNOY Model จำนวน 19 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบ CANGNOY Model ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ องค์ประกอบที่ 1 Case Study (C) การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 2 Action Plan (A) การวางแผนพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน องค์ประกอบกลยุทธ์ที่ 3 Need Training (N) การพัฒนาครูและบุคลากร กลยุทธ์ที่ 4 Generate Teach (G) การสร้างทีมงานพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 5 Nice Teamwork (N) การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 6 Oversee Nation Test (O) การกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และกลยุทธ์ที่ 7 Yield Report (Y) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรและภาคีเครือข่าย

2. กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีความเหมาะสมในการนำไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. คู่มือการใช้กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบ CANGNOY Model มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.59, S.D. = 0.70)

4. ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบ CANGNOY Model พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักศึกษาระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ความพึงพอใจของครูและบุคลากรต่อกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบ CANGNOY Model โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

โพสต์โดย พิกุลรัตน์ ตาดม่วง : [14 พ.ค. 2567 (12:55 น.)]
อ่าน [411] ไอพี : 125.25.212.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,074 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 16,960 ครั้ง
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร

เปิดอ่าน 139,938 ครั้ง
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา

เปิดอ่าน 15,309 ครั้ง
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8

เปิดอ่าน 9,817 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ

เปิดอ่าน 13,429 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 14,699 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 10,118 ครั้ง
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม

เปิดอ่าน 16,594 ครั้ง
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 32,692 ครั้ง
การเขียนเซต
การเขียนเซต

เปิดอ่าน 9,054 ครั้ง
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว

เปิดอ่าน 211,733 ครั้ง
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์

เปิดอ่าน 21,555 ครั้ง
คุณสมบัติของ e-Learning
คุณสมบัติของ e-Learning

เปิดอ่าน 19,924 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 9,384 ครั้ง
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5

เปิดอ่าน 616 ครั้ง
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน
เปิดอ่าน 28,537 ครั้ง
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้
เปิดอ่าน 46,867 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
เปิดอ่าน 11,803 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
เปิดอ่าน 30,006 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ