ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย KORPAI MODEL โรงเรียนยางรากวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

โรงเรียนยางรากวิทยาขับเคลื่อนการบริหารจัดการการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบการบริหารงาน KORPAI Model สู่การขับเคลื่อนยางรากวิถีใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การ “เรียนดี มีความสุข” โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน คุณภาพกระบวนการและการจัดการ และคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน โดยมีกรอบการบริหารจัดการการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) ดังนี้

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และเทคโนโลยี รวมไปถึง การสร้างความตระหนัก (A: Awareness) สร้างแรงบันดาลใจ สร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความมุ่นมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความสุข การเสริมสร้างความรู้ (K: Knowledge) ทักษะ ความสามารถให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (P: Participation) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ จากเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 4 ส. ได้แก่ ส. (1) สร้างภาพลักษณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส. (2) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 8 เครือข่าย ประกอบด้วย 1. เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เครือข่ายผู้ปกครอง 3. เครือข่ายสภานักเรียน 4. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล 5. เครือข่ายผู้นำชุมชน 6. เครือข่ายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 7. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 8. เครือข่ายศิษย์เก่า ส. (3) สร้างสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ โดยเครือข่ายให้การสนับสนุน ดังนี้ 1. สอน: เป็นวิทยากรให้ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 2. ส่งเสริม: ให้ความร่วมมือในการเป็นหูเป็นตา สอดส่งดูแลนักเรียนและโรงเรียนเรียนให้เป็นเขตพื้นที่สีขาว สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3. สนับสนุน: มอบทุนการศึกษาหรือสถานที่เพื่อให้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์หรือประกอบอาชีพและ ส. (4) สร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ

2. กระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหารจัดการ การปฏิบัติ (O: Operation) โดยดำเนินการตามกระบวนการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ (R: Responsibility) ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วางแผน P: Plan

1) ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางการในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O - NET)

2) แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงาน กำหนดบทบาทหน้าที่

3) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อสถานศึกษา

4) ร่วมกันจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

5) ร่วมกันจัดเตรียมปัจจัยการบริหารจัดการ ประกอบด้วย บุคลากร (Man) งบประมาณ

(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ วิธีการ (Management)

6) ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติและความสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนโดยเน้นความถูกต้องและความเป็นไปได้

ดำเนินการ D: Do

1) ร่วมกันดำเนินงานตามแผน/ปฏิทินการดำเนินงาน

2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยขอความร่วมมือจาก 8 เครือข่าย ประกอบด้วย 1. เครือข่าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เครือข่ายผู้ปกครอง 3. เครือข่ายสภานักเรียน

4. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล 5. เครือข่ายผู้นำชุมชน 6. เครือข่ายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

7. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข และ 8. เครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ

ตรวจสอบ C: Check

1) ร่วมกันตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องแบบกัลยาณมิตร

2) ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมขวัญกำลังใจ

รายงานผล A: Act

1) นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และนำไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการจนเกิดเป็นนวัตกรรม

(I: Innovation) ที่ยั่งยืน

2) เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและเครือข่ายภายนอกจนเกิดเป็นการจัดการความรู้

(Knowledge Management)

3. ผลผลิต (Output) ผลที่ได้รับจากปัจจัยนำเข้าและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพชุมชนเครือข่าย ประกอบด้วย

3.1 ผู้เรียน เป็นคนดี มีความสุข มีความเป็นสากล Smart Student

3.2 ครู ครูและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร “ยางรากวิถีใหม่” NEWSYR ในการร่วมกันทำงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

3.3 โรงเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA

4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ตรวจสอบกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย Artcharapan : [9 ก.ค. 2567 (09:05 น.)]
อ่าน [77] ไอพี : 1.20.150.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,090 ครั้ง
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย

เปิดอ่าน 83 ครั้ง
โรงงานผลิตครีม รับผลิตครีมได้มาตรฐาน อย. มีความปลอดภัย
โรงงานผลิตครีม รับผลิตครีมได้มาตรฐาน อย. มีความปลอดภัย

เปิดอ่าน 127,938 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 28,964 ครั้ง
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้

เปิดอ่าน 94,437 ครั้ง
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?

เปิดอ่าน 14,106 ครั้ง
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร

เปิดอ่าน 27,253 ครั้ง
หมอชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล
หมอชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล

เปิดอ่าน 1,041 ครั้ง
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย

เปิดอ่าน 31,377 ครั้ง
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 16,742 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 13,984 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 23,390 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 35,600 ครั้ง
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา

เปิดอ่าน 7,742 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

เปิดอ่าน 19,692 ครั้ง
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย

เปิดอ่าน 14,528 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
เปิดอ่าน 13,623 ครั้ง
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต
เปิดอ่าน 23,233 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
เปิดอ่าน 11,885 ครั้ง
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ
เปิดอ่าน 19,416 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ