ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุ

ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC)

Guidelines for Nakhawittayakom School Development towards Efficient

Learning Organization by Using Balanced Scorecard : BSC

นายคมณ์ แคนสุข 1

Kom Kansook 1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) 3) เพื่อศึกษาผลการนำแนวทางพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ไปใช้ เป็นการวิจัยและพัฒนา เลือกศึกษาโรงเรียน และอุทยานการเรียนรู้ Best Practice จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามทั้ง 20 โรงเรียน และเลือกโรงเรียนนาข่าวิทยาคม เป็นโรงเรียนศึกษาผลการนำแนวทางพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่ความเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ไปใช้ ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม ระยะที่ 2 สร้างแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ เครื่องมือ ได้แก่ แนวการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวทางการวิเคราะห์องค์กร (กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์) และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคมสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ เครื่องมือ ได้แก่ แนวทางการฝึกอบรม โครงการ แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงาน แบบสอบถาม แบบบันทึกผลการประชุมกลุ่มย่อย แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหา การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก มีความต้องการในการพัฒนา และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพ มีแนวทางดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน นาข่าวิทยาคม 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 3) กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4) กำหนดมุมมอง 5) จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 6) กำหนดตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์บนแผนที่ยุทธศาสตร์ 7) ระดมกิจกรรม/โครงการใหม่ๆ 8) จัดทำแผนปฏิบัติการทั้งแผนปฏิบัติการ 9) แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ซึ่งได้รับการยืนยันความเหมาะสมกับบริบทโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผลการนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนาข่าวิทยาคมสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารเชิงดุลยภาพไปใช้ พบว่า ตัวชี้วัดของโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ จำนวน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดลดลง ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ชุมชนนาข่า) ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเสี่ยงทางเพศลดลง ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของครู นักเรียน และชุมชนที่ใช้อินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาป่าชุมชน ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของคณะครู ที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นประจำปี และตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมทัศนศึกษา ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน 3 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ

โพสต์โดย JUMDEEN : [22 ม.ค. 2559 เวลา 09:28 น.]
อ่าน [1278] ไอพี : 172.16.0.59, 118.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ