ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ่อวิน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ่อวิน

(ลิขิตราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ผู้ศึกษา นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอ

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บางเนื้อหายังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนยังใช้นวัตกรรมที่เป็นสื่อประกอบการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ครูเป็นผู้อธิบายเนื้อหาจากหนังสือที่มีความจำกัดทางด้านเนื้อหาให้นักเรียนฟังและการวางแผน การเตรียมการจัดการเรียนรู้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ส่งผลให้นักเรียนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นักเรียนมีการบูรณาการประสบการณ์เดิม มีการสร้างความคิดรวบยอด และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับกับผู้อื่น และเป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างเป็นระบบและสมดุล ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช จำนวน 4 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จำนวน 16 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.31-0.74 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.30 - 0.68 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 (4) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.32 - 0.79 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test แบบ Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.44/88.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.8142 ซึ่งหมายถึงว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.42

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช มีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT ประกอบการใช้เอกสาร

ประกอบการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่ดี สามารถพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีโอกาสพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสต์โดย บืนมอ : [1 ก.ค. 2561 เวลา 00:14 น.]
อ่าน [443] ไอพี : 223.206.232.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ