ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

ผู้รายงาน นายนพดล คำเรียง

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 2) ประเมินด้านปัจจัย ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 488 คน มีรายละเอียดดังนี้ ครู ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 47 คน นักเรียน ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcieและ Morgan โดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 214 คน ผู้ปกครองนักเรียน ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie และ Morgan โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 214 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการมีค่าเฉลี่ยของความสอดคล้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ความจำเป็นในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และประเด็นที่สอดคล้องน้อยที่สุดคือ วัตถุประสงค์ที่กำหนดให้มีแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน เมื่อพิจารณาแยกตามความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลพบว่า ครู มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์โครงการมีค่าเฉลี่ยของความสอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัย ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เกี่ยวกับความเหมาะสมและเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอมากที่สุด คือ บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรมีจำนวนเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม รองลงมาคือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการดำเนินงาน ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอน้อยที่สุดคือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาสนามเด็กเล่นเพียงพอต่vการดำเนินงาน และผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เกี่ยวกับเกี่ยวกับความชัดเจนและมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ามีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การดำเนินงานพัฒนาห้องอาเซียน รองลงมาคือ ระยะเวลาใน การประเมินผลกิจกรรม ส่วนประเด็นที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ การจัดทำเครื่องมือในการประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีการประพฤติปฏิบัติมากที่สุด คือ นักเรียนมีความขยัน รับผิดชอบเรื่องการเรียน รองลงมาคือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก แหล่งเรียนรู้มากกว่าที่ครูมอบหมาย และประเด็นที่มีความเห็นว่าประพฤติปฏิบัติน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ เมื่อพิจารณาแยกตามความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลพบว่า ครูและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นทำให้พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียนมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาแยกตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ศิริลักษณ์ : [8 ม.ค. 2559 เวลา 13:25 น.]
อ่าน [844] ไอพี : 10.8.1.59, 125.26.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ