ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้น

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : นางยุพิน พรมมา

ปีการศึกษา : 2557

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเป็นช่วงสัปดาห์และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรม เกมการละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 30 กิจกรรมแผนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน และ แบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม เกมการละเล่นพื้นบ้าน จนครบ 10 สัปดาห์ และทำการประเมินเชิงปฏิบัติการหลังการจัดกิจกรรม เกมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการชุดเดียวกับการประเมินก่อนการจัดกิจกรรม นำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเป็นช่วงสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1-10 พบว่าทักษะการนับจำนวน มีค่าเฉลี่ย 2.18 2.36 2.36 2.73 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 และ 3.00 ตามลำดับ ทักษะการรู้ค่าตัวเลข มีค่าเฉลี่ย 1.55 1.91 2.27 2.45 2.55 2.55 2.73 2.91 3.00 และ 3.00 ตามลำดับ ทักษะการเปรียบเทียบ มีค่าเฉลี่ย 1.73 1.91 2.09 2.36 2.36 2.36 2.36 2.45 2.55 และ 2.82 ตามลำดับ ทักษะการเรียงลำดับ มีค่าเฉลี่ย 1.73 1.82 2.00 2.18 2.18 2.36 2.55 2.55 2.64 และ 2.82 ตามลำดับโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.46 ซึ่งการพัฒนาเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นและคงที่และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์กล่าวคือ สัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 1.80 คิดเป็นร้อยละ 59.85 สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 2.00 คิดเป็นร้อยละ 66.67 สัปดาห์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.18 คิดเป็นร้อยละ 72.73 สัปดาห์ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 2.43 คิดเป็น ร้อยละ 81.06 สัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 2.52 คิดเป็นร้อยละ 84.09 สัปดาห์ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 2.57 คิดเป็นร้อยละ 85.61 สัปดาห์ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 2.66 คิดเป็นร้อยละ 88.64 สัปดาห์ที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 คิดเป็นร้อยละ 90.91 สัปดาห์ที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 93.18 และ สัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 คิดเป็นร้อยละ 96.97 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สูงขึ้นทุกสัปดาห์ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรม

เกมการละเล่นพื้นบ้าน หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ในภาพรวม หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยรวม 17.82 คิดเป็นร้อยละ 89.09 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยรวม 11.00 คิดเป็นร้อยละ 55.00 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยรวม 6.82 คิดเป็นร้อยละ 34.09 และเมื่อจำแนกเป็น รายด้านพบว่า ทักษะการนับจำนวน หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.55 ก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.00 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.55 คิดเป็นร้อยละ 30.91 ทักษะการรู้ค่าตัวเลข หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.09 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.55 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.54 คิดเป็นร้อยละ 30.91 ทักษะการเปรียบเทียบ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.64 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.91 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 1.73 คิดเป็นร้อยละ 34.55 และทักษะการเรียงลำดับ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.55 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.55 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 2.00 คิดเป็นร้อยละ 40.00 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อน การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โพสต์โดย ครูยุพิน : [14 ม.ค. 2559 เวลา 09:07 น.]
อ่าน [804] ไอพี : 106.0.210.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ