ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อเรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้ศึกษา นายเชษฐ์ชัย จำปาศรี

ปีที่ทำวิจัย 2557

บทคัดย่อ

การดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) ศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูแป้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปูแป้ จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำมาวิเคราะห์สรุปผลและรวบรวมจัดกลุ่มนำเสนอรายงานในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

1. การศึกษาการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมที่บูรณาการและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยชีวภาพ เลี้ยงปลา ทอผ้าพื้นเมือง แปรรูปอาหาร ตัดผม เพาะชำกล้าไม้ ชุมนุมศิลปะ-ประดิษฐ์ ธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อน สหกรณ์ ออมทรัพย์ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำนาและปลูกพืชไร่-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง โดยทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องเพื่อให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำแล้วนำมาใช้ล้างจาน ให้สะอาดที่โรงอาหาร ถูห้อง ทำปุ๋ยชีวภาพใช้รดผักปลอดสารพิษ ทำอาหารกลางวันจากผลิตผลภายในโรงเรียน นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ ตักอาหารแต่พอประมาณ ผักปลอดสารพิษ ปลา ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เหลือจากทำอาหารกลางวัน นำไปขายในชุมชนทำให้มีรายได้ มีเงินออม เกิดความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันอย่างดียิ่ง เกิดเงื่อนไขคุณธรรมและความรู้จากการปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

2. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ออมทรัพย์และทำนา ด้านความพอประมาณ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมทำนา ปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงปลาและออมทรัพย์ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ค่าเฉลี่ยสูงสุด กิจกรรมทำนา ออมทรัพย์ และเลี้ยงปลา ด้านเงื่อนไขความรู้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด กิจกรรมทำนา ออมทรัพย์ และเลี้ยงปลา และด้านมีเหตุผล ค่าเฉลี่ยสูงสุด กิจกรรมทำนา ปลูกผักปลอดสารพิษ และกิจกรรมออม

3. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านความพอประมาณ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและด้านมีเหตุผล ส่วนผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านความพอประมาณ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านมีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) ศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูแป้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปูแป้ จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำมาวิเคราะห์สรุปผลและรวบรวมจัดกลุ่มนำเสนอรายงานในเชิงพรรณนา

สรุปผลการศึกษา

การดำเนินโครงการ ผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. การดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โรงเรียนบ้านปูแป้ โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมที่บูรณาการและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 14 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยชีวภาพ เลี้ยงปลา ทอผ้าพื้นเมือง แปรรูปอาหาร ตัดผม เพาะชำกล้าไม้ ชุมนุมศิลปะ-ประดิษฐ์ ธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อน สหกรณ์ ออมทรัพย์ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำนาและปลูกพืชไร่-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง โดยทุกกิจกรรมมีความสอดคล้อง เพื่อให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำแล้วนำมาใช้ล้างจานให้สะอาดที่โรงอาหาร ถูห้อง ทำปุ๋ยชีวภาพใช้รดผักปลอดสารพิษ ทำอาหารกลางวันจากผลิตผลภายในโรงเรียน นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ ตักอาหารแต่พอประมาณ ผักปลอดสารพิษ ปลา ข้าว ข้าวโพดมันสำปะหลัง เหลือจากทำอาหารกลางวัน นำไปขายในชุมชนทำให้มีรายได้ มีเงินออม เกิดความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันอย่างดียิ่ง เกิดเงื่อนไขคุณธรรมและความรู้จากการปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

2. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก

ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและด้านความพอประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านมีเหตุผล อยู่ในระดับมากตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

ด้านความการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ออมทรัพย์ กิจกรรมทำนา ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ชุมนุมศิลปะ-ประดิษฐ์

ด้านความพอประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก กิจกรรมทำนามี ปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงปลาและออมทรัพย์ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ชุมนุมศิลปะ-ประดิษฐ์

ด้านเงื่อนไขคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก กิจกรรมทำนา ออมทรัพย์และเลี้ยงปลา ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ชุมนุมศิลปะ-ประดิษฐ์

ด้านเงื่อนไขความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก กิจกรรมทำนา ออมทรัพย์ และเลี้ยงปลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทำน้ำยาอเนกประสงค์

ด้านมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก กิจกรรมทำนา ปลูกผักปลอดสารพิษและออม ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทำน้ำยาอเนกประสงค์

3. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพอประมาณและด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และด้านมีเหตุผล ทุกอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับดังนี้

ด้านความพอประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด รองลงมา ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในดำเนินชีวิตได้จริง และไม่ยึดติดค่านิยมเดินทางสายกลาง ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านเงื่อนไขคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต รองลงมา มีความประหยัดและอดออม มีความเพียร และมีสติปัญญาในการเรียน การดำเนินชีวิต ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านเงื่อนไขความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ รองลงมา นำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นำความรู้ที่ได้รับมาพิจารณาวางแผนและนำไปใช้ และเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รู้จักหลีกเลี่ยงความเสี่ยง รองลงมา การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ และกำหนดความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีเหตุผล รองลงมา การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียง มีการคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านความพอประมาณ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านมีเหตุผลและด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับดังนี้

ด้านเงื่อนไขความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมที่ดำเนิน การส่งเสริมความรู้และประสบการณ์จริงแก่ผู้เรียน รองลงมา นำความรู้มาพิจารณาดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการอย่างรอบด้าน ใช้ความรู้ประกอบการวางแผนและดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม และมีความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรม ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านความพอประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ยึดหลักสายกลางในการดำเนินกิจกรรม การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านเงื่อนไขคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต รองลงมา การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความประหยัดและอดออม มีความเพียรและมีสติปัญญาในการทำงาน การดำเนินชีวิต ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดำเนินกิจกรรมอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง รองลงมา ใช้เหตุผลตามหลักความพอเพียงในการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง ดีงาม คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบในการดำเนินกิจกรรม ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รองลงมา การดำเนินกิจกรรมมีความยืดหยุ่น การดำเนินกิจกรรมมีการเตรียม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กำหนดเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินกิจกรรมอย่างพอประมาณ และคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์

1. กิจกรรมในการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูแป้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเรียน เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต พึงพาตนเองได้ รู้จักตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

2. กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับกิจกรรมภายในโรงเรียน

4. เตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ ปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ทำให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม การทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ

6. เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ผู้ที่มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. จากผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมในโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านปูแป้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปรัชญาดังกล่าวมีคุณค่าและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ดังนั้นทางโรงเรียนควรจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการดำเนินการภายในโรงเรียนเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย เอ : [1 ก.พ. 2559 เวลา 10:16 น.]
อ่าน [4285] ไอพี : 118.175.127.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,476 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 36,342 ครั้ง
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก

เปิดอ่าน 8,716 ครั้ง
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 3,250 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"

เปิดอ่าน 8,699 ครั้ง
เรื่องเล่าดีๆ เมื่อหนุ่มทำมือถือตกในแท็กซี่ โทรไปก็ไม่มีคนรับ ผลสุดท้ายคือ...
เรื่องเล่าดีๆ เมื่อหนุ่มทำมือถือตกในแท็กซี่ โทรไปก็ไม่มีคนรับ ผลสุดท้ายคือ...

เปิดอ่าน 9,494 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 10,199 ครั้ง
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก

เปิดอ่าน 16,551 ครั้ง
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก

เปิดอ่าน 11,300 ครั้ง
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว

เปิดอ่าน 27,193 ครั้ง
เทคโนโลยี 3G คืออะไร
เทคโนโลยี 3G คืออะไร

เปิดอ่าน 13,925 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)

เปิดอ่าน 78,195 ครั้ง
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย

เปิดอ่าน 11,752 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 14,433 ครั้ง
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 79,763 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

เปิดอ่าน 15,253 ครั้ง
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..
เปิดอ่าน 22,988 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
เปิดอ่าน 21,325 ครั้ง
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 57,163 ครั้ง
เกลือ
เกลือ
เปิดอ่าน 12,600 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ