ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจร

รายงานการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

โดย

ชาติ เงินจังหรีด

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจร

คุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นายชาติ เงินจังหรีด

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 2) สร้างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 3) ทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา และ 4) ปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 คน ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบด้านงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน รวม 16 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 10 คน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบด้านงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 12 คน ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การสังเกต และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สถานศึกษามีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาการดำเนินงานเป็นรายด้านพบว่า การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และ สภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 8 ด้าน พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและไม่ให้ความสำคัญ ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น ขาดการนำมาตรฐานที่กำหนดไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดการประชาพิจารณ์ ประเมินความต้องการและความคิดเห็นของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดระบบข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการนำข้อมูล/สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนเท่าที่ควร เครื่องมือในการดำเนินการไม่หลากหลาย ขาดรูปแบบและแนวทางที่ดีในการดำเนินงาน

2. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาโดยยึดตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน โดยผนวกแนวคิดของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วยขั้นการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว้ (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และการนำผลการประเมินย้อนกลับไปทบทวน ปรับปรุงแก้ไข (Act) เข้าไปในองค์ประกอบทุกด้าน โดยโครงสร้างหลักของร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นผู้วิจัยจำแนกองค์ประกอบทั้ง 8 ด้านออกเป็น 4 ขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่ ขั้นการวางแผนประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบด้านที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และองค์ประกอบด้านที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ขั้นการดำเนินงานประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ขั้นการติดตามตรวจสอบประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และองค์ประกอบด้านที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และองค์ประกอบด้านที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3. ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบ ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา และผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ พบว่า 1) ส่วนบทนำของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา หลังการทดลองใช้พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

โพสต์โดย ทวนทอง : [7 ก.พ. 2559 เวลา 20:12 น.]
อ่าน [2424] ไอพี : 122.155.43.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,406 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 37,982 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 40,371 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ

เปิดอ่าน 30,492 ครั้ง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง

เปิดอ่าน 11,799 ครั้ง
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ

เปิดอ่าน 11,354 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 89,226 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 9,489 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 26,436 ครั้ง
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน

เปิดอ่าน 11,008 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 8,021 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 11,604 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 12,845 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 27,827 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"

เปิดอ่าน 22,881 ครั้ง
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,000 ครั้ง
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน

เปิดอ่าน 12,121 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 12,817 ครั้ง
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว

เปิดอ่าน 30,528 ครั้ง
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

เปิดอ่าน 5,959 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ