ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจร

รายงานการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

โดย

ชาติ เงินจังหรีด

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจร

คุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นายชาติ เงินจังหรีด

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 2) สร้างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 3) ทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา และ 4) ปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 คน ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบด้านงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน รวม 16 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 10 คน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบด้านงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 12 คน ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การสังเกต และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สถานศึกษามีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาการดำเนินงานเป็นรายด้านพบว่า การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และ สภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 8 ด้าน พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและไม่ให้ความสำคัญ ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น ขาดการนำมาตรฐานที่กำหนดไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดการประชาพิจารณ์ ประเมินความต้องการและความคิดเห็นของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดระบบข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการนำข้อมูล/สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนเท่าที่ควร เครื่องมือในการดำเนินการไม่หลากหลาย ขาดรูปแบบและแนวทางที่ดีในการดำเนินงาน

2. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาโดยยึดตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน โดยผนวกแนวคิดของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วยขั้นการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว้ (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และการนำผลการประเมินย้อนกลับไปทบทวน ปรับปรุงแก้ไข (Act) เข้าไปในองค์ประกอบทุกด้าน โดยโครงสร้างหลักของร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นผู้วิจัยจำแนกองค์ประกอบทั้ง 8 ด้านออกเป็น 4 ขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่ ขั้นการวางแผนประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบด้านที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และองค์ประกอบด้านที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ขั้นการดำเนินงานประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ขั้นการติดตามตรวจสอบประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และองค์ประกอบด้านที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วย องค์ประกอบด้านที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และองค์ประกอบด้านที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3. ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบ ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา และผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ พบว่า 1) ส่วนบทนำของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา หลังการทดลองใช้พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

โพสต์โดย ทวนทอง : [7 ก.พ. 2559 เวลา 20:12 น.]
อ่าน [2831] ไอพี : 122.155.43.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,911 ครั้ง
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้

เปิดอ่าน 14,643 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นหาปี 59
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นหาปี 59

เปิดอ่าน 47,140 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

เปิดอ่าน 66,113 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

เปิดอ่าน 49,331 ครั้ง
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เปิดอ่าน 4,627 ครั้ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง

เปิดอ่าน 9,051 ครั้ง
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร

เปิดอ่าน 26,058 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 111,131 ครั้ง
LMS คืออะไร
LMS คืออะไร

เปิดอ่าน 15,240 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 16,677 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 11,856 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 37,522 ครั้ง
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้

เปิดอ่าน 9,822 ครั้ง
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน

เปิดอ่าน 11,681 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 16,821 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
เปิดอ่าน 16,379 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
เปิดอ่าน 23,926 ครั้ง
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
เปิดอ่าน 456 ครั้ง
9 ประเภทธุรกิจที่โดดเด่นและน่าจับตามอง ปี 2567
9 ประเภทธุรกิจที่โดดเด่นและน่าจับตามอง ปี 2567
เปิดอ่าน 22,798 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ