ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่

เรื่อง : รายงานผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้รายงาน : ดำรงค์ สวัสดี

ปีที่ทำการรายงาน : 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนรวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 227 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) แบบรายงานผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แบบสอบถามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รายงานได้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเองแล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลจากแบบรายงานกิจกรรมมามาสังเคราะห์ แล้วนำเสนอเป็นความเรียงตามลำดับหัวข้อ ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ การตอบแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และจัดอันดับความคิดเห็น ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะนำมาวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่และนำเสนอสรุปเป็นรายข้อเรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปหาน้อย ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุป ดังนี้

1.1 สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแม่ขีด ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2557 ทางโรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งให้นักเรียนรู้จักตนเอง เพื่อศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดตนเอง เพื่อการพัฒนาให้เต็มความสามารถตลอดจนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญ เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง นักเรียนสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง นักเรียนได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิตเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกทักษะชีวิตในการดำรงชีวิต ซึ่งจะทำให้เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประสบผล ต้องพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวนักเรียนให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการของนักเรียนที่เลื่อนชั้นในแต่ละปี ในส่วนของกิจกรรมแนะแนว ให้แนวคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้องเป็นการดำเนินงานในเชิงรุก และขยายความร่วมมือสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดและต่อเนื่อง ในส่วนของกิจกรรมก็ต้องติดตามถึงพัฒนาการของแต่ละกิจกรรมเฉพาะทาง เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์ต้องพัฒนาการทาง IT เช่น โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องระหว่างความสนใจและความเหมาะสมต่อตัวผู้เรียนด้วย และกิจกรรมอาชีพ ต้องสนับสนุนวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์เพื่อเพิ่มความรู้และผลผลิต

1.2 วิธีการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแม่ขีด มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการและข้อตกลงที่ปรากฏในคู่มือการจัดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ ประกอบด้วย งานแนะแนว งานลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม งานเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นแต่ละชั้น เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม และร่วมมือกับหัวหน้างานวิชาการในการเอื้อให้เกิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งในการบริหารงานผู้บริหารจะใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยการรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ โดยผู้ที่มีส่วนร่วม คือ บุคลากรทุกระดับของโรงเรียน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นำแนวทางไปปฏิบัติ และมีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีจิตสำนึกรักโรงเรียน คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็น พร้อมหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานในบางครั้ง มีการกระจายอำนาจ โดยรูปแบบของการมีส่วนร่วม คือ การร่วมประชุม หรือการจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ มี

การวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรม ได้ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรและสาระเพิ่มเติมโดยในการวางแผนนั้น เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ครูประจำชั้น ตัวแทน นักเรียน และบันทึกข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมของปีที่ผ่านมา มาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนการดำเนินการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดในปฏิทินของฝ่ายและในทางปฏิบัติสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสามารถปรับกิจกรรมตามสถานการณ์แต่พยายามให้ครอบคลุมในส่วนของเนื้อหาสาระ สร้างการมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของกิจกรรมว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใดโดยจัดขอบเขตของการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในบริบทของตนเอง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนตามความต้องการของครูและผู้เรียน การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการให้รางวัลกับผู้ที่ตั้งใจทำงาน และตักเตือนผู้ที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ทำให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานคือ 1) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม 2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม มีการประชุมประจำเดือน เสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ การเสนอแนะการแสดงความคิดเห็น การนำปัญหาร่วมกันแก้ไข โดยใช้หลักระบอบประชาธิปไตยในการบริหารงาน อีกทั้งระบบการประเมินผลการเรียน การประเมินผลการสอนจะประเมินผลจากผู้สอนโดยใช้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีการกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เช่น ระบบจัดกิจกรรมโดยจัดตามคู่มือการจัดกิจกรรมประเมินตามคู่มือการวัดและประเมินผลที่จัดทำโดยงานวัดและประเมินผล นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะจากการร่วมกิจกรรมทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียนพร้อมได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้พบปะ เรียนรู้กับผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้านในบางกิจกรรม

1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ จากการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแม่ขีด ส่วนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระลูกเสือ แนะแนวและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นั้นเป็นแนวปฏิบัติตามแนวทางของหลักสูตรอยู่แล้ว ส่วนกิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) นั้น มีลักษณะเฉพาะของกิจกรรมที่เปิดกว้าง ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาสาระ โดยส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะกำหนดขอบเขตกว้างๆ ของหลักสูตรไว้ และเปิดโอกาสให้มี การบูรณาการได้หลากหลาย มีการจัดระบบการจัดการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมแนะแนวมีการปรับในเรื่องของเวลา ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ครูผู้สอนสามารถช่วยในการจัดกิจกรรม เพราะรู้จักนักเรียนอีกทั้งส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่สามารถ สื่อสารกับนักเรียนที่เป็นชนเผ่าได้เป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ ได้กำหนดเวลา เนื้อหาสาระให้ชัดเจน มีการออกแบบให้ยืดหยุ่น ครูประจำชั้นได้กำหนดบทบาทอย่างชัดเจน โดยเรียนเป็นรายสัปดาห์ กิจกรรมชมนุมให้ครูผู้สอนเลือกตามความสนใจ ความถนัด ตามสัดส่วน ครู 1 ต่อนักเรียน 20 คน เน้นการมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจตามความถนัดของผู้เรียน ทั้งกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน และที่สาธารณะ ประกอบด้วย กิจกรรมโรงเรียนสะอาดสวยด้วยโซน กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียนและที่สาธารณะ กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน กิจกรรมพื้นที่น้อยนิดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมธนาคารขยะและกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน เป็นต้น จนทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย ทั้งด้านความรู้ เช่น กิจกรรมแนะแนวสามารถวัดและประเมินความรู้ขั้นพื้นฐานของนักเรียนได้ และถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การเรียนรู้ตามวัย ส่วนกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ- เนตรนารี นั้น มีความรู้พื้นฐานดี หลังจากได้รับการศึกษาทบทวนเพิ่มเติมก็สามารถเข้าใจได้ดี ในส่วนของกิจกรรมชุมนุม นักเรียนส่วนหนึ่งไม่มีความรู้พื้นฐานในกิจกรรมที่ตนเองจะเลือกเรียน ทำให้ในบางครั้งต้องเลือกเรียนตามเพื่อน และสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าเลือกตามความคาดหวังของตนเองว่าจะทำได้ดี และในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมทุกคน ทั้งแสดงความมีน้ำใจ จิตอาสาเพื่อโรงเรียน วัด โบสถ์ ชุมชน หมู่บ้าน ที่ตนเองอาศัยอยู่ ส่วนคุณภาพด้านทักษะของผู้เรียน กิจกรรมแนะแนวถือว่าประสบความสำเร็จเพราะส่วนใหญ่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์เป็นการแสดงออกทางความคิดเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของลูกเสือ – เนตรนารี ตัวนักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักสูตรลูกเสือ ส่วนกิจกรรมชุมนุม นักเรียนบางส่วนไม่มีทักษะพื้นฐานและทักษะทางร่างกายก่อน โดยทำความเข้าใจกับผู้เรียนโดยเน้นให้นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานในสิ่งที่ตนคิดจะเลือกเรียน และเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์แสดงความมีน้ำใจ จิตอาสา ได้ทำงานร่วมกัน มีทักษะในการทำงาน สร้างระบบผู้นำและผู้ตาม อีกทั้งด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่ขีดได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งวินัยในตนเอง เห็นคุณค่าของสิ่งของทั้งของตนเองและส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีความคิดเชิงระบบ และสุนทรียภาพ คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก จัดแบบบูรณาการ โดยกำหนดลงในกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถจัดกิจกรรม และมีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ลงไปในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลายวิธี เช่น แบบสอบถาม สังเกตสภาพจริง ส่วนใหญ่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของในแต่ละกิจกรรม ในส่วนประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้ภายในพบว่า สถานที่ ห้องเรียน สนาม ยังเพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนและยังสามารถตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมได้ แต่ยังขาดพื้นที่ทำการเกษตรตามแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนแหล่งเรียนรู้ภายนอก มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกิจกรรม ในบางกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง เป็นต้น และในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

ทางฝ่ายบริหารได้ให้การสนับสนุนและมีความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน สนาม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้เหมาะสมตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นคุณภาพของอุปกรณ์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลต่อนักเรียน ได้ใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ยังขยายผลสู่กิจกรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียนด้วยในการส่งเสริมศักยภาพในการแสดงออกทางความสามารถของนักเรียน เช่น ชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรีพื้นเมือง พื้นบ้าน ชุมนุมนักร้องลูกทุ่ง และกองลูกเสือพิเศษ เป็นต้น และประสิทธิภาพด้านงบประมาณ โรงเรียนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้มีความเพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนมีระบบชัดเจนในการใช้ในกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยผ่านระบบการเงินของโรงเรียนและแต่ละกิจกรรมมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมในด้านความคุ้มค่าของงบประมาณ

1.4 คุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแม่ขีด ซึ่งผลจากการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแม่ขีดส่งผลต่อนักเรียน ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ทำให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ขีดรู้จักและเข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการศึกษา อาชีพรวมทั้งส่วนตัวและสังคมและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่วนการจัดกิจกรรมนักเรียน ทำให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ขีดมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา มีเหตุผล นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ ทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ทำให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ขีดเกิดจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียน ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความถนัดและ ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แต่ยังมีในส่วน เช่น การจัดการเรื่องเวลาในบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน บางชุมนุมขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การจัดกิจกรรมลูกเสือบางกิจกรรมขาดการประสานงานที่ดี บางกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนน้อยมากจะพบปัญหาเรื่อง อุปกรณ์ไม่เพียงพอ แหล่งเรียนรู้ไม่พอ ไม่เหมาะสม เอกสารไม่ครบถ้วน การประสานงานในการจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึง แผนปฏิบัติยังไม่ครบกระบวนการ PDCA โดยมีมาตรการหรือวิธีการที่จะรักษาและเพิ่มคุณภาพของการจัดกิจรรมพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมกิจกรรมนอกเวลาเรียนให้ทำกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม จัดระบบผู้เรียนใหม่ให้เหมาะสมกับจำนวนครูผู้สอน เพิ่มบุคลากร อบรมพัฒนาครูด้านความรู้ ทักษะเพิ่มเติมจัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการ เพิ่มเวลาเรียน ในกิจกรรมที่เน้นทักษะ และสามารถยืดหยุ่นได้ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง มีการติดตามต่อเนื่องเป็นระบบ เน้นการใช้สื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลายและเพียงพอ เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้มีการแสดงผลงาน พัฒนาการของนักเรียน

2. ผลการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนจากการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปได้ ดังนี้

2.1 การศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนจากการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านที่มีระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ส่วนด้านความมีเหตุผล มีระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่ำสุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามลำดับแรก พบว่า นักเรียนแสดงออกถึงการมีน้ำใจต่อผู้อื่น มีระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนเป็นผู้รักความสะอาด และนักเรียนเป็นผู้ความสุภาพเรียบร้อย ส่วนรายข้อ พฤติกรรมการพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มีระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะ ในส่วนของกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนควรสนับสนุนด้านความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบประโยชน์ของการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน เช่น การให้การอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน มีการเพิ่มความสำคัญของกิจกรรมให้ครูผู้สอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในแต่ละชั่วโมง เพราะมีเวลาจำกัด พร้อมทั้งหาวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ที่เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตหลายสาขาอาชีพ มาให้ความรู้กับนักเรียน และมีการเพิ่มระบบ ICT มาช่วยพัฒนาศักยภาพของงานแนะแนวให้เป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ในส่วนกิจกรรมนักเรียนให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ทันสมัยสอดแทรกแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้นอกสถานที่ให้มากกว่าเดิม เพื่อเป็นการส่งเสริมการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกให้เป็นระบบ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ขยายเวลาของกิจกรรมบางกิจกรรม อาจมีการใช้เวลาหลังเลิกเรียน เนื่องจากบางกิจกรรม นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งมีการพัฒนาการสอนให้กับครูผู้สอนในกิจกรรมที่ยังไม่มีความชำนาญเพื่อความมั่นใจในการนำกิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม ฯ อาจจัดในลักษณะ การอบรม สัมมนา ดูงาน การเข้าค่าย เป็นต้น และ

มีการเสริมแรงให้กับนักเรียน โดยมีรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี อย่างสม่ำเสมอ เน้นกิจกรรมชุมนุมที่สามารถบูรณาการความรู้หลากหลาย สอดแทรกแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลาย ๆ ด้าน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในทางสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเชื่อได้ว่ามวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจะเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงขึ้นของผู้เรียน ดังนั้นควร มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างหลากหลายในทุก ๆ ปีการศึกษา ส่วนในการดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ด้านงานเกษตรควรมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้มากกว่าเดิม เพื่อจะเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน และมีการเสริมแรง ให้รางวัล ยกย่องให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี และช่วยเหลือผู้อื่น

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามลำดับแรก พบว่า นักเรียนมีความประหยัดและอดออม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมปลูกฝังให้ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติจริง และกิจกรรมปลูกฝังการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ส่วนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยสุด

ส่วนความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า โรงเรียนบ้านแม่ขีดควรจัดหางบประมาณสำหรับปรับปรุงสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่ในการทำกิจกรรมงานเกษตร ทั้งเพิ่มเวลาในช่วงวันหยุด ในการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งขอความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับวิทยากรที่ให้ความรู้และทักษะในกิจกรรมต่าง ๆ แล้วโรงเรียนควรแจ้งผลการพัฒนาผู้เรียนให้ทางผู้ปกครองทราบเป็นระยะแอย่างสม่ำเสมอ และควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงผลงาน พัฒนาการของผู้เรียน

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณารายด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านกิจกรรมนักเรียน รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ส่วนด้านกิจกรรมแนะแนว มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามลำดับแรก พบว่า นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารีส่งเสริมให้รู้จักความอดทนต่อสิ่งที่ยากลำบาก และกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีส่งเสริมให้รู้จักความอดทนต่อสิ่งที่ยากลำบาก ทั้งกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีส่งเสริมเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ ส่วนนักเรียนได้รับบริการคำปรึกษาทางด้านการเลือกประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา มีระดับความพึงพอใจน้อยสุด

ข้อเสนอแนะ

1. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น ผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรได้รับการทบทวนการปฏิบัติ สรุปผลการดำเนินการที่ได้รับ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนต่อไป

2. จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ในด้านความมีเหตุผล มีลำดับน้อยที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมที่ด้านความมีเหตุผล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. มีการเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมีเหตุผลในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตัดสินใจเลือกหรือเชื่อในสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

4. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประสบผล ต้องมีการจัดการวัดผลและประเมินอย่างต่อเนื่องและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา

5. ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรปรับปรุงของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกี่ยวกับการขยายเวลาการทำกิจกรรม หากพื้นที่โรงเรียนมีน้อยหรือไม่เหมาะสม ต้องมีการแก้ไขโดยเฉพาะการให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกษตรที่บ้านนักเรียนให้ผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือแนะนำ เพราะจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการเกษตรจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น

6. ควรมีการพัฒนาทักษะการสอนให้กับครูผู้สอนในบางกิจกรรมที่ผู้สอนมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดความชำนาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม ซึ่งอาจจัดในลักษณะการอบรม สัมมนา ดูงาน และการเข้าค่าย เป็นต้น

7. ควรมีการจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการนำมาใช้ และมีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนจัดทำเป็นข้อมูลสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กร ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

โพสต์โดย ตึ๋ง : [13 ก.พ. 2559 เวลา 08:56 น.]
อ่าน [2681] ไอพี : 182.53.97.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 152,239 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

เปิดอ่าน 22,528 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 29,729 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย

เปิดอ่าน 9,732 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 23,329 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 36,401 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 88,836 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่

เปิดอ่าน 10,320 ครั้ง
A Systems Approach for Developing Technological Literacy
A Systems Approach for Developing Technological Literacy

เปิดอ่าน 12,335 ครั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้

เปิดอ่าน 15,200 ครั้ง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง

เปิดอ่าน 14,428 ครั้ง
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 17,128 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 11,569 ครั้ง
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"

เปิดอ่าน 47,952 ครั้ง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง

เปิดอ่าน 17,959 ครั้ง
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ

เปิดอ่าน 8,594 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
เปิดอ่าน 16,406 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เปิดอ่าน 47,329 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?
เปิดอ่าน 10,561 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
เปิดอ่าน 43,760 ครั้ง
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ