ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สัง

บทนำ

การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 6 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 8-9) ที่กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจรยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงต้องอาศัยการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ใช้การนิเทศเป็นกระบวนการหลักดำเนินงาน ซึ่งการบริหารทางการศึกษาถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะทำให้กระบวนการอื่นดำเนินการไปสู่ความสำเร็จของโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานสากลได้โดยผู้บริหารต้องอาศัยหลักการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงานและการควบคุม (สุภาพร พิศาลบุตร, 2542, หน้า 2) ที่ประกอบด้วย 16 ขั้นตอน คือ 1) มีการจัดทำเอกสาร สื่อ ที่สนับสนุนการดำเนินงาน 2) มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียน 3) จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกกลยุทธ์ของโรงเรียน 4) จัดตั้งภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการประสานงานโรงเรียน 5) คัดสรรและจัดหาสื่อ เอกสารตำราเรียนที่มีคุณภาพระดับสากล6) ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 7) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ 8) วิจัยและพัฒนารูปแบบเกี่ยวการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 9) พัฒนาการมีส่วนร่วม 10) พัฒนารูปแบบหลักสูตรการสอน 11) จัดกิจกรรมให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 12) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกระดับ 13) สรรหาโรงเรียนต้นแบบ 14) นิเทศ กำกับ ติดตามผล 15) ประเมินผลการดำเนินงาน รายงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ และ 16) สัมมนานำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ (นโยบายและแผนการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี, 2557, หน้า 12-18)

จากขั้นตอนดังกล่าวในการดำเนินงานของโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานสากลนั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนแล้ว หากแต่ในขั้นตอนที่ 8, 9 และ 10 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนั้นผู้บริหารจะต้องทำการศึกษาว่าในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีประสบกับปัญหาอะไรและปัญหานั้นมีลักษณะอย่างไร รูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ควรเป็นเช่นไร เพื่อพยายามจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น ความสำเร็จและความล้มเหลวขึ้นอยู่กับวิธีการที่นำมาใช้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมีผลกระทบต่อขั้นตอนกระบวนการในการทำงาน

จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้นั้น ควรมีการศึกษาผลการดำเนินงานของโรงเรียนว่าการสร้างโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นเป็นอย่างไร มีการดำเนินงานประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไร โดยผู้ศึกษาในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีจึงได้ให้ความสนใจที่จะประเมินผลโครงการตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) เกี่ยวกับโครงการที่มีผลต่อโรงเรียนมาตรฐานสากลว่าเป็นอย่างไร โดยผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ข้อค้นพบเรื่องรายละเอียดในด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้าเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงานและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ อันจะสามารถใช้เป็นข้อสรุปที่มีคุณค่าทางด้านการศึกษาเชิงประเมินผลโครงการและเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาโครงการในด้านการบริหารตามแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากลดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้านบริบทของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านปัจจัยนำเข้าเบื้องต้น ด้านกระบวนการการดำเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิต

วิธีดำเนินการประเมิน

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) ที่ประยุกต์ใช้ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Mode ของสตัฟเฟิลบีม โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ตอบประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 395 คน แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

กลุ่มผู้บริหาร และ กลุ่มครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่าผลการประเมินโครงการมาตรฐานสากลด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านผลผลิต ด้านบริบท และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ โดยด้านบริบทกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน เนื่องจากโครงการมีความชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ ในส่วนของกลุ่มครูผู้สอนที่เห็นว่าด้านบริบทตามโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนและเป็นไปเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนในทางที่ดี

กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่าผลการประเมินโครงการมาตรฐานสากลด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต ตามลำดับ โดยมองว่าปัจจัยนำเข้าว่าโครงการมีเครื่องของโครงสร้างหลักสูตร/เนื้อหาวิชาที่มีความเหมาะสมครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ความถนัดส่วนบุคคล

ในส่วนของกลุ่มผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่าผลการประเมินโครงการมาตรฐานสากลด้านบริบทอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านผลผลิต ตามลำดับ โดยเห็นว่าโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน และตรงกับความต้องการของตนเอง

สรุป

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนและตรงกับความต้องการจำเป็นของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน และวัตถุประสงค์ของโครงการตรงกับความต้องการของโรงเรียน รองลงมาในประเด็นวัตถุประสงค์ของโครงการความชัดเจน ด้านปัจจัยนำเข้าในมุมมองของกลุ่มผู้บริหาร ครู และนักเรียน เห็นด้วยว่าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีงบประมาณ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่เหมาะสมและเพียงพออยู่ระดับมาก โดยเฉพาะมีจำนวนครูเพียงพอ มีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอ และมีสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาในประเด็นโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมกับครูและนักเรียน

ทางด้านกระบวนการมีการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการในโรงเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในโรงเรียนโครงภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีและโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการสรุปและจัดทำรายงานผลกรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครูยังมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้

ด้านผลผลิต มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิ่ดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกเกณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะนักเรียนพูดสื่อสารได้สองภาษาเพิ่มขึ่น นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและเป็นพลเมืองที่ดี

อภิปรายผล

ด้านบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนกับวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกันมากโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง

ด้านปัจจัยนำเข้า ไม่แตกต่างกันคือเรื่องของปัจจัยนำเข้าทุกด้านของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ

ด้านกระบวนการ โรงเรียนได้มีการดำเนินการวางแผนการบริหารงาน ตลอดจนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านพัฒนาครูผู้สอน ด้านพัฒนาผู้บริหารและด้านพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน

ด้านผลผลิต หลังจากที่ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง การศึกษาผลที่ทางโรงเรียนได้รับ คือสามารถทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางด้านภาษา คือนักเรียนพูดสื่อสารได้สองภาษาเพิ่มขึ้นโดยพูดภาษาอังกฤษโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย อังกฤษได้ดีขึ้นหรือดูจากผลสัมฤธิ์ทางการเรียน การพัฒนาด้านดความคิด คือ นักเรียนเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ ทำการบ้าน กล้าคิดและตอบคำถามเมื่อถูกต้องโจทย์ได้รวมถึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีสามารถดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและเป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและเป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานนโยบายทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหาร ควรส่งเสริม สนับสนุน แนะนำและกระตุ้นให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองให้เกิดความคิดและความเข้าใจที่ตรงกันให้มากที่สุดโดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล และบริการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อโดยที่ครูไม่ต้องใช้งบประมาณส่วนตัว

2. ครูผู้สอนควรต่อยอดการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการสอนและมีการวัดและประเมินผล มีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมทำให้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงมีการต่อยอดนวัตกรรม หรือทำวิจัยค้นหว้าทดลอง วิธีสอนแบบต่างๆ กับนักเรียนในระดับชั้น

3. ควรศึกษาคู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลและทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความเข้าใจทุกฝ่ายให้ตรงกัน

4. ควรศึกษาผลกระทบของโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปรับปรุงพัฒนาได้ตรงจุดมุ่งหมาย

5. ควรศึกษาหรือทำวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิผลต่อความสำเร็จของโครงการเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและระดับอิทธิพลของแต่ละสาเหตุ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป

โพสต์โดย Dang : [23 ก.พ. 2559 เวลา 12:56 น.]
อ่าน [2490] ไอพี : 203.113.99.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,006 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 11,488 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 19,356 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 16,813 ครั้ง
ลำดับเสนาบดี รมว.ธรรมการ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน
ลำดับเสนาบดี รมว.ธรรมการ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน

เปิดอ่าน 26,969 ครั้ง
พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย

เปิดอ่าน 16,290 ครั้ง
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"

เปิดอ่าน 29,125 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"

เปิดอ่าน 8,017 ครั้ง
อาหารบำรุงรอบเดือน
อาหารบำรุงรอบเดือน

เปิดอ่าน 1,637 ครั้ง
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 37,183 ครั้ง
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)

เปิดอ่าน 1,178 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

เปิดอ่าน 15,978 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

เปิดอ่าน 15,609 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!

เปิดอ่าน 24,121 ครั้ง
วรรณคดีมรดก
วรรณคดีมรดก

เปิดอ่าน 12,233 ครั้ง
รังนก
รังนก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,987 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เปิดอ่าน 16,324 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เปิดอ่าน 10,073 ครั้ง
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน

เปิดอ่าน 10,910 ครั้ง
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว

เปิดอ่าน 31,632 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ