ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดแก้ปัญห

ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพ ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : กุหลาบ ลาศนันท์

หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ปีการศึกษา : 2557 ภาคเรียนที่ 2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพ ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ศึกษาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มมา 1 ห้อง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 49 คน โดยใช้การสุ่ม เป็นห้องเรียน (Cluster Random Sampling) ระยะเวลา 18 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองคือ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 และ 0.94 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test Dependent samples)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( ¯X = 4.43, S.D = 0.64) ด้านการใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการคิดทำโครงงานอาชีพ ( ¯X = 4.42, S.D = 0.64) ด้านการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพ ( ¯X = 4.39, S.D = 0.64) ด้านการเรียบเรียง ( ¯X = 4.36, S.D = 0.65) และด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ ( ¯X = 4.35, S.D = 0.64) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพทั้ง 5 ด้าน มีระดับความพึงพอใจมาก 2) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านการศึกษาปัญหา ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการเลือกปัญหา ด้านการศึกษาการออกแบบและการปฏิบัติ ด้านการทดสอบ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้านการสรุปผลและประเมินผล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านระบุปัญหาที่พบ ด้านวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ด้านเลือกวิธีคิดแก้ปัญหาและด้านสรุปผลการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชา ง 22103 การงานอาชีพ 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญทั้ง 5 ด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ย( ¯X = 4.42, S.D = 0.56) อยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( ¯X = 4.54, S.D = 0.57) รองลงมา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ ด้านสื่อการเรียนการสอนมีระดับ ( ¯X = 4.42, S.D = 0.57) ด้านนักเรียน ( ¯X = 4.40, S.D = 0.56) ด้านแบบทดสอบทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ( ¯X = 4.40, S.D = 0.56) ด้านมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและเนื้อหา ( ¯X = 4.35, S.D = 0.55)

คำสำคัญ ความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานอาชีพ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ

โพสต์โดย กุหลาบ ลาศนันท์ : [27 ก.พ. 2559 เวลา 13:42 น.]
อ่าน [2830] ไอพี : 124.122.144.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เปิดอ่าน 40,323 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

เปิดอ่าน 56,857 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 55,279 ครั้ง
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 11,446 ครั้ง
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน

เปิดอ่าน 20,652 ครั้ง
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 10,154 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 15,645 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 7,529 ครั้ง
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

เปิดอ่าน 21,041 ครั้ง
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?

เปิดอ่าน 70,486 ครั้ง
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 28,747 ครั้ง
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก

เปิดอ่าน 33,501 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

เปิดอ่าน 15,414 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 10,775 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 25,571 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
เปิดอ่าน 15,580 ครั้ง
ไทยปรับเวลาใหม่ ให้ตรงกันทั่ว ปท. บังคับใช้เริ่ม 23สค.
ไทยปรับเวลาใหม่ ให้ตรงกันทั่ว ปท. บังคับใช้เริ่ม 23สค.
เปิดอ่าน 38,680 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เปิดอ่าน 58,867 ครั้ง
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
เปิดอ่าน 13,208 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ