ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตามความคิดเห็นของครู 5 ด้านคือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ด้านผลกระทบ (Impact) 2) เพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของ ครู และนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยของนักเรียนด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียน

โคกสะอาดวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรทั้งหมด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ครูผู้สอน

จำนวน 17 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 196 คน รวมเป็น 213 คน ที่เป็นประชากรทั้งหมดโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้

ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา สรุป ได้ดังนี้

1. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

ความคิดเห็นของครู 5 ด้าน พบว่า

1.1 ด้านบริบท (Context) หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

1.5 ด้านผลกระทบ (Impact) ครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

2. ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยของนักเรียนด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 7 ด้าน พบว่า ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

3. การนำเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาของที่ประชุม

ฝ่ายบริหาร พบว่า การดำเนินการ ด้านกระบวนการยังอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ด้านอื่นๆ

ซึ่งเป็นผลที่ยังไม่น่าพอใจควรพัฒนาในด้านกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อศึกษา ในรายละเอียด พบว่า

ด้านกระบวนการในเรื่องของการวางแผนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการดำเนินการของในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก การติดตามและประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมากและการนำผล

การประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จากผลการประเมินควรปรับปรุง

ในด้านของการวางแผนและการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาในรายละเอียดของแต่ละด้านที่

ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่ยังมี ส่วนที่ควรส่งเสริมและปรับปรุง คือ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาวินัยอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลา การกำหนดกิจกรรมในโครงการได้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ควรมีคณะกรรมการจากทุกฝ่ายทุกหน่วยงานในการกำหนดกิจกรรม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และการร่วมมือกับทุกฝ่าย ส่วนในด้านการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในการจัดทำโครงการครั้งต่อไปควรนำผลการประเมินโครงการเดิมมาใช้พิจารณาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในรูปคณะกรรมการ

โพสต์โดย ณัฐธยาน์ รังกลาง : [4 มี.ค. 2559 เวลา 21:03 น.]
อ่าน [2960] ไอพี : 223.206.246.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,999 ครั้ง
มะระจีน
มะระจีน

เปิดอ่าน 21,487 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 8,926 ครั้ง
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์

เปิดอ่าน 18,619 ครั้ง
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ

เปิดอ่าน 19,443 ครั้ง
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม

เปิดอ่าน 75,265 ครั้ง
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

เปิดอ่าน 17,111 ครั้ง
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

เปิดอ่าน 9,129 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง

เปิดอ่าน 249,195 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 48,136 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 45,512 ครั้ง
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม

เปิดอ่าน 9,949 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 31,047 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 7,137 ครั้ง
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปิดอ่าน 13,416 ครั้ง
ดูแลสุขภาพแบบไทย
ดูแลสุขภาพแบบไทย

เปิดอ่าน 10,954 ครั้ง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)
เปิดอ่าน 9,172 ครั้ง
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
เปิดอ่าน 27,159 ครั้ง
E-mail Scams คืออะไร?
E-mail Scams คืออะไร?
เปิดอ่าน 11,042 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เปิดอ่าน 15,612 ครั้ง
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ