ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อผลงานวิจัยการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางอ่อนศรี ไชยขันธ์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาโมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาการใช้โมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 48 คน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research ) แบบ Type II (Richey and Klein, 2007 : 43) ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 1) การพัฒนาโมเดล 2) การตรวจสอบความตรงของโมเดล และ 3) การใช้โมเดล และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ ด้วยการวิเคราะห์โปรโตคอล

ผลการวิจัย พบว่า

1) โมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งการเรียนรู้ (3) กรณีใกล้เคียง (4) เครื่องมือทางปัญญา (5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) ศูนย์ให้คำแนะนำ (7) ห้องแลป

การคิดสร้างสรรค์ และ (8) ฐานการช่วยเหลือ

2) การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จากการศึกษา

ในระยะที่ 2 และ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดการคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 29.5 และ 28.85 ตามลำดับ อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 % และผลของการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนจากผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ตามกรอบของ Guilford (1999 : 30 – 33 ) ประกอบด้วย (1) การคิดคล่อง (2) การคิดยืดหยุ่น (3) การคิดริเริ่ม และ (4) การคิดละเอียดลออ

3) การใช้โมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ (1) การนำเข้าสู่

บทเรียน (2) การจัดกลุ่มผู้เรียน (3) การเรียนรู้ด้วยโมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และ (4) การร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนร่วมกัน

4) การคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จาก

การศึกษาในระยะที่ 2 และ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.71 และ 0.74 ตามลำดับ

5) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อโมเดลการเรียนรู้ พบว่า ด้านเนื้อหา การเรียนรู้ ด้านสื่อ

และด้านการออกแบบที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ มีการออกแบบที่เหมาะสมและช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างความรู้ และการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณา และเอาใจใส่ให้คำปรึกษาจากรองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุรชัย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการทำวิจัยให้แก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณ ผศ.สิทธี วนิชาชีวะ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ดร.ลักขณา เถาว์ทิพย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวสมจิต หวังทรัพย์ทวี ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และนางปิยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิจัย

ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากโรงเรียนบัวขาว ที่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนและเป็นกำลังใจอย่างดีในการทำวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณญาติ มิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีของวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่พระคุณบิดา พระคุณมารดา ผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดู และบูรพาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยเสมอมา

อ่อนศรี ไชยขันธ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ก

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญภาพ ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1. ความสำคัญของปัญหาและที่มาของการวิจัย 1

2. คำถามการวิจัย 5

3. วัตถุประสงค์ 5

4. ขอบเขตของการวิจัย 5

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 6

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7

บทที่ 2 วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

1. วิชาภาษาอังกฤษ 11

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 14

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา 33

4. การคิดสร้างสรรค์ 48

5. รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 51

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 63

7. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 69

8. กรอบแนวคิดการวิจัย 69

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 71

1. ระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดล 71

2. ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของโมเดล 79

3. ระยะที่ 3 การใช้โมเดล 85

สารบัญ ( ต่อ )

หน้า

บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 89

1. ผลการออกแบบและพัฒนาโมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

89

2. ผลการศึกษาของการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดล

การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

103

3. ผลการศึกษาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 5

104

4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

104

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 5

104

5. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 105

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 108

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 108

2. วิธีดำเนินการวิจัย 108

3. สรุปผลการวิจัย 120

4. ข้อเสนอแนะ 123

บรรณานุกรม 124

ภาคผนวก 130

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 131

ภาคผนวก ข ตัวอย่างผลงานนักเรียน 134

สารบัญ ( ต่อ )

หน้า

ภาคผนวก ค - หนังสือราชการ

- หนังสือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

- หนังสือขอเผยแพร่ผลงาน 167

ประวัติผู้วิจัย 212

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 15

ภาพที่ 2 17

ภาพที่ 3 18

ภาพที่ 4 19

ภาพที่ 5 20

ภาพที่ 6 22

ภาพที่ 7 30

ภาพที่ 8 64

โพสต์โดย แพม : [6 มี.ค. 2559 เวลา 08:54 น.]
อ่าน [2660] ไอพี : 61.7.180.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,852 ครั้ง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง

เปิดอ่าน 30,267 ครั้ง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

เปิดอ่าน 11,347 ครั้ง
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ

เปิดอ่าน 22,859 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 10,282 ครั้ง
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"

เปิดอ่าน 68,625 ครั้ง
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ

เปิดอ่าน 12,888 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 18,820 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต

เปิดอ่าน 10,080 ครั้ง
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า

เปิดอ่าน 10,157 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 8,585 ครั้ง
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ

เปิดอ่าน 49,185 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )

เปิดอ่าน 10,060 ครั้ง
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน

เปิดอ่าน 27,901 ครั้ง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง

เปิดอ่าน 10,116 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,530 ครั้ง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

เปิดอ่าน 6,476 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 35,859 ครั้ง
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย

เปิดอ่าน 8,449 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

เปิดอ่าน 10,183 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ