ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

ผู้วิจัย นางทองสุข ชูเชิด

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

ปีที่ศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 3. เพื่อศึกษาใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) และ 4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. ผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 16 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน จากการเลือกแบบเจาะจง และ 3. คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาลเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 14 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2. แบบบันทึกการประชุมพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 3. แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และ 4. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ บันทึกการประชุม บันทึกผลการปฏิบัติงานและการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลจากการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือคณะทำงานที่โรงเรียนแต่งตั้งเท่านั้น คณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชนเป็นเพียงผู้รับฟังเท่านั้น โดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ได้รับความร่วมมือในการบริหารจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้นในรูปแบบของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) พบว่า ครูมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนโดยผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนโดยการให้คำปรึกษาแนะนำให้ความเห็นชอบในการจัดทำและใช้แผนพัฒนาการศึกษาในการดำเนินการบริหารสถานศึกษา แสดงความคิดเห็นในการประชุม และผู้บริหารร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกครั้งทำให้ได้รับทราบข้อมูลในการสะท้อนสภาพปัญหาจากชุมชนตลอดเวลา และนักเรียนได้รับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมผ่านเป้าประสงค์ของโรงเรียน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) คุณภาพที่ดีขึ้นตามกรอบมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

4. การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก รูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น และชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้น นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของชุมชนภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนบรรลุประสิทธิผลคือ ผู้เรียนมีคุณภาพ เก่ง ดีและมีความสุข

โพสต์โดย สุข : [14 มี.ค. 2559 เวลา 08:29 น.]
อ่าน [2560] ไอพี : 171.96.255.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 99,074 ครั้ง
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 19,740 ครั้ง
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ

เปิดอ่าน 110,577 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ

เปิดอ่าน 12,633 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 13,953 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 14,312 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก   เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.
กรมการขนส่งทางบก เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.

เปิดอ่าน 12,495 ครั้ง
 สะพานซังฮี้  ซังฮี้แปลว่าอะไร?
สะพานซังฮี้ ซังฮี้แปลว่าอะไร?

เปิดอ่าน 44,855 ครั้ง
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

เปิดอ่าน 12,721 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 18,833 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?

เปิดอ่าน 2,381 ครั้ง
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด

เปิดอ่าน 7,340 ครั้ง
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดอ่าน 12,549 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 12,632 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 21,626 ครั้ง
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,574 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 649 ครั้ง
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ

เปิดอ่าน 16,135 ครั้ง
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา

เปิดอ่าน 2,076 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT

เปิดอ่าน 84,575 ครั้ง
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ