ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

ผู้วิจัย นางทองสุข ชูเชิด

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

ปีที่ศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 3. เพื่อศึกษาใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) และ 4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. ผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 16 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน จากการเลือกแบบเจาะจง และ 3. คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาลเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 14 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2. แบบบันทึกการประชุมพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 3. แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และ 4. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ บันทึกการประชุม บันทึกผลการปฏิบัติงานและการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลจากการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือคณะทำงานที่โรงเรียนแต่งตั้งเท่านั้น คณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชนเป็นเพียงผู้รับฟังเท่านั้น โดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ได้รับความร่วมมือในการบริหารจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้นในรูปแบบของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) พบว่า ครูมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนโดยผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนโดยการให้คำปรึกษาแนะนำให้ความเห็นชอบในการจัดทำและใช้แผนพัฒนาการศึกษาในการดำเนินการบริหารสถานศึกษา แสดงความคิดเห็นในการประชุม และผู้บริหารร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกครั้งทำให้ได้รับทราบข้อมูลในการสะท้อนสภาพปัญหาจากชุมชนตลอดเวลา และนักเรียนได้รับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมผ่านเป้าประสงค์ของโรงเรียน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) คุณภาพที่ดีขึ้นตามกรอบมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

4. การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก รูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น และชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้น นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของชุมชนภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนบรรลุประสิทธิผลคือ ผู้เรียนมีคุณภาพ เก่ง ดีและมีความสุข

โพสต์โดย สุข : [14 มี.ค. 2559 เวลา 08:29 น.]
อ่าน [2982] ไอพี : 171.96.255.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,714 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 18,345 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 11,344 ครั้ง
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย

เปิดอ่าน 13,936 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

เปิดอ่าน 18,020 ครั้ง
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET

เปิดอ่าน 2,311 ครั้ง
ความหมายดีๆ ของการตกแต่งต้นคริสต์มาส?
ความหมายดีๆ ของการตกแต่งต้นคริสต์มาส?

เปิดอ่าน 13,133 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เปิดอ่าน 13,046 ครั้ง
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"

เปิดอ่าน 13,376 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553

เปิดอ่าน 16,485 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 8,252 ครั้ง
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต

เปิดอ่าน 15,438 ครั้ง
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ

เปิดอ่าน 14,776 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 14,066 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 14,689 ครั้ง
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย

เปิดอ่าน 23,359 ครั้ง
Mambo Opensource คืออะไร
Mambo Opensource คืออะไร
เปิดอ่าน 13,585 ครั้ง
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์
เปิดอ่าน 50,800 ครั้ง
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม
เปิดอ่าน 15,421 ครั้ง
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
เปิดอ่าน 19,260 ครั้ง
ลิขสิทธิ์การสอน
ลิขสิทธิ์การสอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ