ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ทัศนะของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ชื่องานวิจัย : ทัศนะของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ผู้เขียน : พัฒนกิจ วงค์ลาศ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะ ชำนาญการ

ปีที่ทำการวิจัย : 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ใน 6 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ในวิทยาลัย ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านกิจกรรมและสวัสดิการของวิทยาลัย และด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน และชุมชน จำแนกตามเพศ ประเภทวิชาที่ศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นปีที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับทัศนะของนักเรียนนักศึกษามีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย การอาชีพหลังสวน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับทัศนะเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รองลงมาด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน และด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ และด้านที่มีระดับทัศนะเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ด้านกิจกรรมและสวัสดิการของวิทยาลัย และด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัย การอาชีพหลังสวน จำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน และชุมชน มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ส่วนด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ และด้านกิจกรรมและสวัสดิการของวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน

3. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จำแนกตามประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมและสวัสดิการของวิทยาลัย และด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน และชุมชน นักเรียนนักศึกษามีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ส่วนด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จำแนกตามหลักสูตรที่ศึกษา พบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษามีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ส่วนด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านกิจกรรมและสวัสดิการของวิทยาลัย และด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน และชุมชน มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน

5. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จำแนกตามระดับชั้นปีที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โดยภาพรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ นักเรียนมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกิจกรรมและสวัสดิการของวิทยาลัย และด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน และชุมชน มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) พบว่า ทัศนะของนักเรียนระดับชั้นปีที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 2 ด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกิจกรรมและสวัสดิการของวิทยาลัยฯ และด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน และชุมชนแตกต่างกัน

6. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพ หลังสวน จำแนกตามระดับชั้นปีที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกันทุกด้าน

โพสต์โดย นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ : [14 มี.ค. 2559 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [2429] ไอพี : 202.143.162.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,557 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 39,243 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 2,616 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 13,567 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 13,588 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์

เปิดอ่าน 9,342 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 15,448 ครั้ง
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก

เปิดอ่าน 64,096 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ

เปิดอ่าน 2,867 ครั้ง
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

เปิดอ่าน 17,074 ครั้ง
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา

เปิดอ่าน 101,671 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

เปิดอ่าน 17,579 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??

เปิดอ่าน 17,647 ครั้ง
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา

เปิดอ่าน 37,878 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 3,176 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 37,742 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

เปิดอ่าน 51,554 ครั้ง
ถอดรหัส SLC แดนปลาดิบ ผ่าน 2 กูรูด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ “โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้” เต็มรูปแบบ
ถอดรหัส SLC แดนปลาดิบ ผ่าน 2 กูรูด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ “โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้” เต็มรูปแบบ

เปิดอ่าน 12,875 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 8,729 ครั้ง
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้

เปิดอ่าน 25,617 ครั้ง
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ