ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อโครงการ การประเมินโครงการทำดีมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม

ของโครงการ (Context Evaluation) ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือนำเข้า (Input Evaluation) ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ การบริหารจัดการ และระยะเวลาในการดำเนินงาน 3) เพื่อประเมินการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ PDCA ของโครงการ (Process Ealuation) ได้แก่ การเตรียมดำเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผนการ ประเมินผล การสรุปรายงานผล 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ได้แก่ ความพึงพอใจ การพัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน และคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทำดีมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 437 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน คณะทำงาน 30 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 185 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 220 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 437 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด คือ ชุดของผู้บริหาร, ชุดของคณะทำงาน, ชุดของผู้ปกครองและชุดของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 และ .89 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

การดำเนินงานโครงการทำดีมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล๒ (บ้านมลายูบางกอก) ด้านบริบท ผู้บริหารมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ในส่วนของคณะทำงานมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน เมื่อวิเคราะห์ในระดับลึก พบว่า

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในรายการ วัตถุประสงค์โครงการ มีความชัดเจนเหมาะสม ความสอดคล้อง โครงการสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในรายการ โครงการเอื้อโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือนำเข้า (Input Evaluation) ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ คณะทำงานมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอ แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม สถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจกรรม มีความเหมาะสม ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย ระยะ เวลาในการดำเนินการมีความเหมาะสม และระยะเวลามีความเพียงพอในการดำเนินงาน ในส่วนของ

คณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย สถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจกรรมมีความพอเพียง และผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการสรุป

ผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายการที่มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสม และมีการประเมินผล

ระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ มีแนวทางแก้ไข และ

ปรับปรุงงานอย่างชัดเจน

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ผลการประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติกิจกรรม และการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายการที่ผู้บริหารมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่

นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน และสังคมมากขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความพร้อมในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และโครงการช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริง ส่วนคณะทำงาน และนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดในรายการ นักเรียนฝึกการเป็น ผู้นำ ผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรม และโครงการช่วยให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายการที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ โครงการช่วยให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการทำดีมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.57 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

ผลประเมินคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการทำดีมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90.80 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

โพสต์โดย นาย : [14 มี.ค. 2559 เวลา 21:37 น.]
อ่าน [2473] ไอพี : 171.7.247.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,223 ครั้ง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง

เปิดอ่าน 67,831 ครั้ง
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา

เปิดอ่าน 11,016 ครั้ง
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม

เปิดอ่าน 50,930 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 12,626 ครั้ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 12,876 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี

เปิดอ่าน 18,744 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....

เปิดอ่าน 1,536 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 9,801 ครั้ง
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 10,858 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 31,601 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ

เปิดอ่าน 13,238 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

เปิดอ่าน 5,441 ครั้ง
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ

เปิดอ่าน 16,883 ครั้ง
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่

เปิดอ่าน 34,304 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,658 ครั้ง
คีเลชั่น (Chelation) คืออะไร
คีเลชั่น (Chelation) คืออะไร

เปิดอ่าน 11,604 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง

เปิดอ่าน 8,840 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด

เปิดอ่าน 302,750 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ