ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัย นางประทุมทิพย์ ไพเราะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้เรียนที่มีคุณภาพจะส่งผลให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐให้ความสำคัญและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกับการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักและนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและโรงเรียนดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะภายในโรงเรียนที่มีปริมาณ มากขึ้น อีกทั้งได้กำหนดเป็นโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ผู้วิจัยจึงทำการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการและกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ 6) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน ได้แก่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการในปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับนโยบายของกระทรวง นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นโยบายโรงเรียน ความจำเป็นของโรงเรียน เป็นแบบประเมินสำหรับครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นข้อคำถามความคิดเห็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

ฉบับที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เป็นแบบประเมินสำหรับครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นข้อถามความคิดเห็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจำนวน 5 ตอน

ฉบับที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามโครงการกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อยการนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน เป็นแบบประเมินสำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นข้อคำถามความคิดเห็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับและคำถามชนิดปลายเปิด

ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นแบบประเมินสำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นข้อคำถามความคิดเห็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอด เป็นแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นข้อคำถามความคิดเห็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ

ประเภทที่ 2 แบบประเมินประเภทความเรียง จำนวน 1 ข้อ โดยเป็นแบบประเมินสำหรับครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเขียนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ในปี 2558

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ การปฏิบัติตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ผลสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า มีความความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับนโยบายของกระทรวง นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นโยบายโรงเรียน ความจำเป็นของโรงเรียน โดยภาพรวม มีระดับความสอดคล้องและความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสม / พอเพียงของปัจจัยเบื้องต้น ด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐแต่ละกิจกรรม พบว่า

2.1 ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมการลดการใช้ซ้ำและคัดแยก นำกลับมาใช้ประโยชน์ ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับ มากที่สุด

2.2 ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล ในภาพรวม มีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ มากที่สุด

2.3 ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล ในภาพรวม มีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ มากที่สุด

2.4 ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมการจัดการขยะทั่วไป ในภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียง อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ มากที่สุด

2.5 ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมการจัดการขยะอันตราย ในภาพรวม มีความเหมาะสม/พอเพียง อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ มากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานของโครงการในแต่ละกิจกรรม พบว่า

3.1 กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการลดการใช้ซ้ำและคัดแยกนำกลับมาใช้

ประโยชน์ในภาพรวม ระดับของปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติ มากที่สุด

3.2 กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมคัดแยกและ ใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์และขยะ รีไซเคิล ในภาพรวม ระดับของปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติ มากที่สุด

3.3 กระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล ในภาพรวม ระดับของปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติ มากที่สุด

3.4 กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการจัดการขยะทั่วไป ในภาพรวม ระดับของปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติ มากที่สุด

3.5 กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการจัดการขยะอันตราย ในภาพรวม ระดับของปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติ มากที่สุด

4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

4.1 ระดับจิตสำนึก พฤติกรรมของผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในภาพรวม

มีระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด

4.2 ผลสำเร็จของโครงการด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด พบว่า ระดับผลสำเร็จของโครงการด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ในภาพรวม มีระดับของความสำเร็จอยู่ในระดับ มากที่สุด

4.3 การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สามารถ ลดปริมาณขยะในโรงเรียนได้และผู้เรียนสามารถคัดแยกขยะได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5,979.70 กิโลกรัม

5. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนและในชุมชน ที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

6. ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบของโครงการ พบว่า มีผลกระทบต่อโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้เป็นมาจากผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของของโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ทำให้สามารถพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถขยายผลไปสู่ชุมชน โดยนักเรียน สามารถที่จะนำความรู้ ผลจากการฝึกปฏิบัติจริง ไปใช้ในชีวิตประจำ ส่งผลต่อพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏชัดเจนและ ที่สำคัญที่สุด การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ อย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาเลื่อมใสของชุมชนโดยโรงเรียนได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โดยการนำเสนอผลงานของนักเรียนออกแบบเผยแพร่และประกวด ในวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงงาน EM บอล โครงงาน Waste is Gold ที่ชนะเลิศระดับเทศบาล ระดับเขตภาคเหนือและได้รับรางวัลระดับประเทศ นอกจากนั้นมีการนำผลงานของนักเรียนร่วมประกอบในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหกรรมวิชาการเขตภาคเหนือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และเข้าร่วม การประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม จากการที่โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำมากำหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน “วิถีท่าอิฐ ชีวิตพอเพียง” โดยใช้กิจกรรม หยิบ แยก ขาย ฝาก เป็นกิจกรรมเด่นและปลูกฝังให้เกิดแก่ผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกมากมาย จนประสบผลสำเร็จ จึงได้ส่งเข้าประกวดโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” One School One Innovation : OSOI)ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้ชื่อนวัตกรรมว่า “การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีท่าอิฐ ชีวิตพอเพียง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์” และผลจากการประกวดนวัตกรรมดังกล่าว โรงเรียนเทศบาล ท่าอิฐได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากสำนักงานคุรุสภา ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนประสบผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

โพสต์โดย ผอ.ทุม : [29 มี.ค. 2559 เวลา 09:32 น.]
อ่าน [5229] ไอพี : 182.53.222.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,979 ครั้ง
ม.44 "มาสเตอร์คีย์ผ่าทางตัน"ปฏิรูปการศึกษา??
ม.44 "มาสเตอร์คีย์ผ่าทางตัน"ปฏิรูปการศึกษา??

เปิดอ่าน 25,628 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจ
ลายมือนักธุรกิจ

เปิดอ่าน 26,291 ครั้ง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย

เปิดอ่าน 8,472 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์

เปิดอ่าน 9,362 ครั้ง
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก

เปิดอ่าน 10,198 ครั้ง
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า

เปิดอ่าน 60,806 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 11,002 ครั้ง
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"

เปิดอ่าน 21,186 ครั้ง
ฝนช่อมะม่วง
ฝนช่อมะม่วง

เปิดอ่าน 9,981 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

เปิดอ่าน 16,426 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 14,479 ครั้ง
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด

เปิดอ่าน 9,435 ครั้ง
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)

เปิดอ่าน 20,953 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 17,470 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,636 ครั้ง
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล

เปิดอ่าน 22,080 ครั้ง
Mambo Opensource คืออะไร
Mambo Opensource คืออะไร

เปิดอ่าน 102,509 ครั้ง
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน

เปิดอ่าน 14,198 ครั้ง
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

เปิดอ่าน 2,934 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ