ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกูยิ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกูยิ

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกูยิ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านลาโละ หมู่ที่ ๔

ตำบลลาโละ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา นราธิวาส เขต ๑ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๓๗๔ คน นักเรียนชาย ๑๘๐ คน นักเรียนหญิง ๑๙๔ คนมีจำนวนข้าราชการครู ๑๓ คน ครูพนักงานราชการ ๕ คน วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ๑ คน ธุรการ ๑ คนนักการภารโรง ๑ คน รักษาความปลอดภัย ๑ คน แม่บ้าน ๓ คน โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศีกษาแต่ละระดับชั้นได้พิจารณาตามมาตรฐาน ๕ ด้าน คือ ระดับปฐมวัยได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม ผลการประเมินภาพรวมสรุปดังนี้

ระดับปฐมวัย

๑.ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน

เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสุขภาพจิตที่ดี เด็กรักการออกกำลังกายทำให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีมารยาทที่ดีและปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกันได้ เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ รู้จักการตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล ทักษะในการคิดและการการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดีมาก

๒.ผลการประเมินด้านการจัดการการศึกษา

ผู้บริหารมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีการจัดการโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ เป็นผู้นำทางวิชาการ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้นำมีความเป็นประชาธิปไตย อุทิศตนเพื่องาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงาน และมีการส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียน การผลิตสื่อของครูผู้สอน และการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสอนตามวิชาเอกและความความถนัดของตัวเอง มีความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงานและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีเยี่ยม

๓.ผลการประเมินด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดทำหลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และการบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ ชุมชนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีเยี่ยม

๔.ผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านระเบียบวินัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาของการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีเยียม

๕.ผลการประเมินด้านมาตรการการส่งเสริม

สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีความภูมิใจในความเป็นไทย

นิยมไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้ดี รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมีทักษะในการทำงาน มีความขยัน อดทนในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้และทักษะการใช้ภาษา และสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี

๒.ผลการประเมินด้านการจัดการการศึกษา

ครูมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสอนตามวิชาเอกและตามความถนัดของตัวเอง มีความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงานและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้บริหารมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีการจัดการโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ เป็นผู้นำทางวิชาการ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้นำมีความเป็นประชาธิปไตย อุทิศตนเพื่องาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงาน และมีการส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียน การผลิตสื่อของครูผู้สอน และการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ครูควรนำผลการวิจัยชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนและ

แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีเยี่ยม

๓.ผลการประเมินด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดทำหลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียนเป็นแหล่ง

วิทยาการในการแสวงหาความรู้และการบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ ชุมชนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีมาก

๔.ผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านระเบียบวินัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีเยี่ยม

๕.ผลการประเมินด้านมาตรการการส่งเสริม

สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นมีผลการ ในระดับดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๑

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ครูตา : [4 เม.ย. 2559 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [1271] ไอพี : 202.29.178.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ