ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ผู้ศึกษา นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง20208 งานประดิษฐ์ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ตรัง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง20208 งานประดิษฐ์ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง20208

งานประดิษฐ์ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 4 ห้องเรียน ห้องม.2/1-ม.2/3 ห้องเรียนละ 24 คน และห้องม.2/4 จำนวน 23 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 95 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิชา ง20208 งานประดิษฐ์ จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3

การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ง20208 งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ดอกไม้

จากเศษวัสดุโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3

การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบค่าที (t-test dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.80/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 18.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.69 หลังการทดลอง 25.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 เมื่อทดสอบด้วย t-test ได้ค่า t เท่ากับ 23.44 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. ค่าระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่นักเรียนมีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208

งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ ชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ซึ่งอยู่ในระดับ

มากที่สุด นั่นหมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย dest : [4 เม.ย. 2559 เวลา 14:56 น.]
อ่าน [4696] ไอพี : 202.29.178.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,057 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

เปิดอ่าน 32,415 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา

เปิดอ่าน 10,800 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 10,906 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 14,031 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?

เปิดอ่าน 48,005 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"

เปิดอ่าน 13,984 ครั้ง
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
ชีวิตหลังเกษียณ (1)

เปิดอ่าน 9,146 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 10,115 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 19,819 ครั้ง
กันเกรา
กันเกรา

เปิดอ่าน 36,392 ครั้ง
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก

เปิดอ่าน 14,190 ครั้ง
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน

เปิดอ่าน 14,689 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 38,121 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 29,575 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย

เปิดอ่าน 10,663 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
เปิดอ่าน 193,987 ครั้ง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 14,427 ครั้ง
ASEAN
ASEAN
เปิดอ่าน 30,236 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
เปิดอ่าน 15,811 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ