ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รางวัล “โรงเรียนดี ศรีตำบล” ระดับประเทศ ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัล “โรงเรียนดี ศรีตำบล” ระดับประเทศ ประจำปี 2556

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานการณ์และสภาพปัญหาของชาติ ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่าการที่

ประเทศมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการคลัง ของประเทศอย่างมากส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุ อย่างเห็นได้ชัด ทิศทางของการพัฒนานั้นก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งด้านคนและวัตถุ เพราะการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เน้น เรื่องวัตถุอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ จำนวนมาก ผลของการพัฒนา เหล่านี้ จึงเป็นที่มาของปัญหาสังคมปัจจุบันที่จะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นลำดับ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติกำลังประสบปัญหาสังคมหลายด้านที่รุมล้อมคุกคามเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทำให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยฯ ละทิ้งค่านิยมความเป็น ไทย และขาดคุณธรรมเป็นปัญหาสังคมที่ควรแก้ไข เป็นการเร่งด่วน

จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็วทำให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลักศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการบริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความสำคัญ ในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนา ทางด้านวัตถุมากกว่า พัฒนาสังคมในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงทำให้ เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ยังส่งผล ไปยังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาหย่าร้าง ปัญหา นักเรียนตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือย และอื่น ๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย

ผลจากการพัฒนาประเทศในระยะผ่านมาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในอัตราสูง มีความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจ จึงทำให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชนส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาดคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในสังคมให้เป็นคนดี จึงเป็น เรื่องที่จำเป็น เพราะคนในสังคมต่างเรียกร้องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแม้เป็น เรื่องที่มี ความยากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มากมาย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำหนดความสงบสุขของสังคมไทย (ผลงานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเอกสาร – 2486 ที่แนบ) ได้วิเคราะห์แล้ว พบว่า สังคมใดมีผู้เพียบพร้อม ด้วยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้น จะมีแต่ความสงบสุข ในขณะเดียวกัน หากคนในสังคมใดมีความบกพร่องด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม้สังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ก็หาความสงบ สุขได้ยาก สรุปภาพรวม ของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับคนในชาติทุกกลุ่มเป้าหมาย นับวันจะรุนแรงและทวีคูณมากขึ้น ที่มีผลต่อประเทศและสังคมไทยโดยรวม

ระบบการศึกษาก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนามนุษย์ที่มีค่าสูงสุดในโลก ถ้ามนุษย์มีคุณภาพสูง มนุษย์จะเป็นผู้สร้างโลก รักษาโลกและทำให้โลกเจริญมั่นคง ในทางตรงกันข้ามถ้ามนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว มนุษย์จะเป็นผู้ทำลายโลก ทำลายสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดจะทำลายตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษาจึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัด เนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทำนองเดียวกันการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2552-2561) ได้มี การกำหนดหลักการการพัฒนาการศึกษาไว้ทั้งด้านคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม โดยกำหนดกรอบและสาระสำคัญของการศึกษา และการเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้เป็นกำลังที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็น ผู้เอื้ออำนวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ และ ทุกประเภท สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 2) ในการนี้รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนประจำตำบลขึ้น เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กในชนบทท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนในชนบทระดับตำบลเป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อม และ ความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การเรียนรู้อาชีพ และกิจกรรมบริการชุมชนอย่างมีคุณภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว นำไปสู่การลดค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครอง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถ จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อบริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และ มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบลที่ว่า “โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”

การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษามีสถานศึกษาเป็นจำนวนมากที่ได้ละเลย หรือ ขาดความเข้มแข็งในการที่จะรักษาหรือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ทั้งที่เป็นผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้เพราะมีการมุ่งเน้นการผลิตคนให้มีความรู้เป็นปริญญาชนมากกว่าปัญญาชน หรือ บางแห่งผลิตคนแต่เป็นคนที่ไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ มีแต่วุฒิการศึกษาเป็นเครื่องประดับเท่านั้น หรือผลิตคนที่มีความรู้แต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม หรือมีทัศนคติและค่านิยมที่ผิด ๆ จนทำให้คนในสังคมวัดคุณค่ากันที่ผลประโยชน์ การมุ่งหาสิ่งตอบสนองความต้องการของตนเอง อย่างขาดคุณธรรมประจำใจ มีความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การเอาเปรียบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขหรือสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ครูอาจารย์มีส่วนสำคัญ ในการนำและการสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นเรื่องภายในจิตใจที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ครูจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ครูจะต้องสร้างจิตใจที่มีความเมตตากรุณาต่อนักเรียน การสอนทุกครั้งจะต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ ครูต้องหมั่นหาบทความรายงานการวิจัยงานเขียนเรื่องราว หรืออาจสร้างบทความที่ดี ที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคม และนำมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนในห้องเรียน หรือติดบอร์ดเพื่อให้มีการอ่านอย่างทั่วถึงอยู่เสมอ ครูต้องการรณรงค์ ส่งเสริมยกย่อง ประกาศให้รางวัลแก่ผู้เรียนหรือคนในสังคมที่ทำความดี ความงาม มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยกย่องและเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกันนักเรียนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ครูจะต้องให้อภัยและให้โอกาสสนับสนุน ให้นักเรียนคนนั้นกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่อย่างอดทนอดกลั้นและทุ่มเท (เพ็ชรี รูปะวิเชตร์,2547)

จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ได้ให้ให้ความสำคัญ ของการปลูกฝังสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกคน ด้วยเชื่อว่า สภาพวิกฤตปัญหา ต่างๆ ในสังคมปัจจุบันมีสาเหตุมาจากคนใน สังคมขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันเป็นสำคัญ และเห็นว่าสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ต้องมีส่วนรับผิดชอบเป็นพื้นฐานโดยตรง จึงได้มุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เด็กนักเรียนของวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการโรงเรียนดี ศรีตำบลของโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ได้นำแนวทางการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ มุ่งหวังให้นักเรียนมี คุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดีเป็นศักดิ์เป็นศรีของตำบล รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดีมีศีล 5 มีธรรมข้อวัตรปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยง การมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) เข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

2.1 เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน

1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2) มีเป้าหมายในพัฒนานักเรียน โดยเน้นบ้าน วัด โรงเรียนร่วมมือกันพัฒนานักเรียน

3) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุขเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน

4) เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนผู้นำศาสนามีส่วนร่วมในการนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน

2.2 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้

1) จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่พอเหมาะสม จัดระบบให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตสำหรับครู/นักเรียนเพียงพอ มีครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์ ให้คำแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตร

2) ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีการดูแล รักษา ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทุกห้องให้พร้อมใช้งาน

3) จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนตามความถนัด ความสนใจ จัดวิทยากรท้องถิ่นหรือครูจัดการเรียนรู้งานอาชีพสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

4) จัดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้ด้านทักษะทางกีฬา กรีฑา มีการให้บริการชุมชนในการใช้งานอย่างคุ้มค่า

5) จัดให้มีห้องสุขาเพียงพอกับการใช้งาน มีความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องทุกห้อง มีแสงสว่างเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

6) ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ตำรวจ (ครู D.A.R.E) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พระครูสอนศีลธรรม เป็นต้น ใช้คอมพิวเตอร์/Tablet เป็นเครื่องมือสืบค้นและจัดการเรียนรู้

7) ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

2.3 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยผู้เรียน

1) ฝึกการควบคุมตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข (บุหรี่/เหล้า/ยาเสพติด/ เที่ยวกลางคืน/การพนัน/คบคนพาล/ความเกียจคร้าน) ฝึกความมีวินัยเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดอุปกรณ์ของใช้ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต คือ ห้องนอนหรือหน้าเสาธง ห้องสุขา ห้องทำงานหรือห้องเรียน ห้องแต่งตัวหรือดูที่ ตัวเด็ก ห้องครัวหรือโรงอาหาร เป็นต้น

2) ฝึกแสดงความเคารพบุคคลอย่างถูกวิธี ได้แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่ เช่น การกราบ การไหว้ การสำรวมกิริยา ฯลฯ ฝึกแสดงความเคารพต่อการศึกษา เช่น ไม่พูดคุย ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน ไม่ขีดเขียนข้อความในสถานที่ส่วนรวม รวมถึงการดูแล จัดเก็บหนังสือสมุดเรียน ให้สะอาดและเป็นระเบียบ

3) ฝึกความอดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ เช่น ฝนตก อากาศร้อนจัด เมื่อปวดเพราะนั่งสมาธินาน ฯลฯ ฝึกความอดกลั้นต่อความโกรธ ความเจ็บใจ เช่น ให้อภัยไม่โต้ตอบกลับด้วยวาจาไม่สุภาพ หรือ ด้วยการชกต่อยใช้กำลัง ฯลฯ ตลอดจนฝึกความอดทนต่อความเย้ายวนของสิ่งเร้า เช่น ไม่ติดเกม ติดยา ติดบุหรี่ ติดเพื่อนที่พาออกนอกลู่นอกทาง ฯลฯ

4) ฝึกการเรียนรู้ธรรมะผ่านกระบวนการพูด (ชัดถ้อยคำ) อ่าน (เป็นจังหวะ วรรคตอน) และเขียนสรุปประเด็น ฝึกการักษาศีล 5 การฟังธรรม การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การฝึกจิตใจให้แจ่มใส อารมณ์ดี มีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง ฝึกการรู้จักแยกแยะเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้ ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตาม การทำงานเป็นทีมและฝึกความเป็นกัลยาณมิตร ฝึกการทำงานสุจริตให้เกิดรายได้ ใช้เงินเป็นและเก็บรักษาเงินเป็น

5) ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ซ้ำ (Reuse) เช่าใช้กระดาษ สองหน้า ใช้ของที่มีอย่างคุ้มค่า การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น นำน้ำใช้แล้วไปรดต้นไม้ ใช้เศษอาหาร/เศษใบไม้ทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ ทำกระดาษสา ฯลฯ ลดการบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เช่น ขวด แก้ว ถุงพลาสติค เลิกบริโภค (Reject) เลิกใช้โฟม ปุ๋ยเคมี สารเคมี ทุกชนิด อาหารขยะ เช่น ขนมถุงกรอแกรบ น้ำอัดลม ขนมหวานใส่สี อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ ซ่อมแซม (Repair) ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน ตลอดจนรณรงค์/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน เช่น ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่า ประหยัดพลังงาน ปิดไฟปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งาน กำจัดขยะ เลิกใช้ยาฆ่าแมลง

6) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ) กิจกรรมสร้างวินัย : ไม่นอนตื่นสาย เก็บที่นอนทันที สมาทานศีลทุกวัน แต่งกายสุภาพ ออมทรัพย์ทุกวัน กิจกรรมทำความเคารพ : กราบไหว้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ สวดมนต์ก่อนนอน เขียนความดีของตนและ คนรอบข้าง กิจกรรมฝึกความอดทน : ช่วยทำงานบ้าน หมั่นนั่งสมาธิ อ่านหนังสือดี ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตามวันสำคัญและเทศกาลต่าง ๆ

7) ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ) ผู้บริหารและครูรักษาศีล 5 หรือปฏิบัติตนตามคำสอนศาสนาที่นับถือ มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตรงต่อเวลา มีความสุภาพนุ่มนวลต่อนักเรียน

2.4 เป้าหมายด้านผลผลิต (OUTPUT)

1) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดเพื่อเตรียมรับการประเมิน จากบุคคลภายนอก และให้ผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2) จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ในการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3) จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

4) จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรักษาความสะอาด การตรงต่อเวลา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น การรักษากฎระเบียบที่กำหนดของส่วนรวม

5) จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6) จัดให้การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพร่างกาย การแต่งกาย และ จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/Tablet ได้อย่างน้อย 1 อย่าง จัดโซนอาเซียน ตลอดจนกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน

3. ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน

3.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน

1) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

2) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี สุนทรียภาพ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีความร่าเริงแจ่มใส รักษาความสะอาดร่างกาย เครื่องแต่งกาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษจากสิ่งเสพติด และส่งมอมเมา ไม่เสพสิ่งเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

3) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อย 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100

4) เด็กชายประพันธ์พงษ์ อินทร์ประดับ ได้รับรางวัลชมเชยการวาดภาพหัวข้อ “เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

5) เด็กหญิงอาทิตยา อ่วมอรุณ และ เด็กชายศุภชัย ขมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง กิจกรรม สังคมศึกษา (มารยาทไทย) ชั้น ป.1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

6) เด็กหญิงวนิดา ขมสวัสดิ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมสังคมศึกษา (โครงงานคุณธรรม) ชั้น ป.4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

7) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นยอดนักอ่านระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

8) เด็กหญิงกัญญานุช ฮวดลิ้ม เด็กชายปรินทร์ บุญประเสริฐ และ เด็กหญิงวนิดา ขมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมทำน้ำพริก ผัดสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9) เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มชาลี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10) เด็กหญิงสุภานัน ธนบัตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการ Hi-Q ทดสอบ

ความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ ภาคเรียนที่ 2/2556 จากศูนย์บัณฑิตหลักสูตรเร่งรัด

11) นักเรียนสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก โท และตรี ประจำปีการศึกษา 2556-2557

3.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร

1) ผู้บริหารได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2) ผู้บริหารได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2556 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

3) ผู้บริหารได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

4) ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

5) นายวัลลภ สุวรรณฉวี และ นางระจิตร์ ชุนเกษา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

6) นางสาวอมรรัตน์ ถนอมชาติ, นางศรีประไพ ถนอมรัตน์ และ นางปราณี รูขะจี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

7) นายสุรพงษ์ รุจิราวัตถ์ และ นายพรสมบัติ ภู่สมุทร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

8) นางปราณี รูขะจี ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2557 จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

9) นางระจิตร์ ชุนเกษา และ นางสาวทัสพร โชคบรรดาลสุข ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมทำน้ำพริก ผัดสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10) นางปราณี รูขะจี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน

1) โรงเรียนได้รับการประเมินเป็น “โรงเรียนดี ศรีตำบล” ระดับประเทศ ประจำปี 2556

2) โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553 มากกว่าร้อยละ 5 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

3)โรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

4) โรงเรียนบุคลากร สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานอย่างคุ้มค่า

5) โรงเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ภาวะโภชนาการ การสุขาภิบาล และการออกกำลังกาย จากสถานีอนามัย/ศูนย์สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เช่น ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีทั้งโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดประจำ ฤดูกาล เพศศึกษา ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียนและชุมชนให้การอบรม อย.น้อย แก่นักเรียน ตรวจคุณภาพอาหารของร้านค้าในโรงเรียน ส่งเสริม ทันตสุขภาพและอนามัยโรงเรียน ตรวจปัสสาวะนักเรียนชายเพื่อป้องกันยาเสพติด ตรวจเชื้อโรคตามโครงการส้วมสุขสันต์ ให้คำ ปรึกษา เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล อาหารและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน รวมทั้ง สนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดยาเวชภัณฑ์ให้โรงเรียน

3.4 ผลที่เกิดกับชุมชน

1) ชุมชนให้การยอมรับและส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา

2) ชุมชนมีความชื่นชมและพร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยในการพัฒนาโรงเรียน และ ช่วยระดมทรัพยากรในการพัฒนา

3) เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนาโรงเรียน ชุมชนบ้านปราโมทย์ เปิดโอกาสให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

4) สถานีอนามัย/ศูนย์สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การ ดูแล ส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ภาวะโภชนาการ การสุขาภิบาล และ การออกกำลังกาย แก่นักเรียน เช่น ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำ ปีทั้งโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดประจำ ฤดูกาล เพศศึกษา ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียนและชุมชน ให้การอบรม อย.น้อย แก่นักเรียน ตรวจคุณภาพอาหารของร้านค้าในโรงเรียน ส่งเสริมทันตสุขภาพและอนามัยโรงเรียน ตรวจปัสสาวะนักเรียนชายเพื่อป้องกันยาเสพติด ตรวจเชื้อโรค ตามโครงการส้วมสุขสันต์ ให้คำ ปรึกษา เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล อาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดยาเวชภัณฑ์ให้โรงเรียน

3.5 ผลที่เกิดกับสังคมและประเทศชาติ

1) เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไป

ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

2) เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอย่างแท้จริงนั้น ทำให้มีคุณค่าและพร้อมที่จะนำหลักธรรมใช้แก้ปัญหา พัฒนาชีวิตสังคมและประเทศชาติต่อไป

4. แนวคิดในการพัฒนาต่อไป

4.1 ดำรงรักษาสภาพการเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ และที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดแนวคิดและการร่วมมือ ในการคงสภาพและพัฒนาต่อยอดต่อไป

4.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร และแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.3 ขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่น ๆ ด้วยการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรพัฒนาภาคเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

โพสต์โดย ลี : [9 เม.ย. 2559 เวลา 07:54 น.]
อ่าน [2691] ไอพี : 171.5.251.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,555 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 9,876 ครั้ง
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว

เปิดอ่าน 15,637 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 21,766 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 7,831 ครั้ง
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......

เปิดอ่าน 30,362 ครั้ง
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

เปิดอ่าน 8,601 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 8,912 ครั้ง
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร

เปิดอ่าน 59,932 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก

เปิดอ่าน 1,414 ครั้ง
พิกเซล (Pixel)
พิกเซล (Pixel)

เปิดอ่าน 42,322 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"

เปิดอ่าน 20,158 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 75,233 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ

เปิดอ่าน 7,757 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 108,204 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 126,582 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

เปิดอ่าน 20,198 ครั้ง
ภาพแบบ Bitmap
ภาพแบบ Bitmap

เปิดอ่าน 24,453 ครั้ง
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล

เปิดอ่าน 10,798 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 92,358 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ