ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
“ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

“ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3

หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2556

สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้มีความพร้อมตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรองเป็น “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” สำหรับโรงเรียนในโครงการฯ ที่ผ่านการประเมิน หมายถึงโรงเรียนที่มีการพัฒนาและมีผลการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมและผ่านการประเมินเพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีป้ายแสดงการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับ

การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ของอำเภอท่าตะโก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามรายการประเมินเพื่อรับรองการเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านงบประมาณและทรัพยากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรายการประเมินเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบมาเป็นกรอบงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อันจะสร้างความรักความผูกพัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน บริหารงานด้วยความโปร่งใส และกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถดำรงคุณภาพตามรายการประเมินเพื่อรับรองการเป็นโรงเรียนต้นแบบได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาใน 3 ระดับ ตั้งแต่งอนุบาล 1 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างโอกาสให้เด็กในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยด้วยตนเองตลอดชีวิต

และมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตมั่นใจในตนเอง ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) ได้ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางของโรงเรียนในฝันเพื่อพร้อมรับการประเมิน รุ่นที่ 3

(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) เพื่อให้ปรากฏความสำเร็จในการพัฒนา พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคใน

การพัฒนาด้านต่าง ๆ พอสรุปตามลำดับของการพัฒนา ดังนี้

1. ด้านคุณภาพนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ และนักเรียนขาดทักษะในการดำรงชีวิต ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนยังไม่ได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลการวิจัยมาใช้อย่างจริงจัง ครูบางคนขาดความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และขาดความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT มาใช้จัดการเรียนการสอน เป็นต้นว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

3. ด้านแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และระบบการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตไม่มีคุณภาพ อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ของโรงเรียนยังไม่ได้รับการดูแลตกแต่งให้เกิดความสวยงามและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จากสภาพพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) และจากการโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)ข้าพเจ้าจึงได้นำแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยนำแนวทางการบริหารจัดการในองค์กรที่เรียกว่า การจัดการความรู้ สู่โรงเรียนในฝัน การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่เรียน เรียนเป็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก

3. เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. เพื่อให้วัฒนธรรมการทำงานของคนในองค์การปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตสำนึกของการเป็น "ผู้ให้" และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย

5. เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้และได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้

โพสต์โดย สนอง คำคม : [25 เม.ย. 2559 เวลา 15:22 น.]
อ่าน [2734] ไอพี : 182.53.172.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,585 ครั้ง
แนะ
แนะ 'เคล็ดลับ 3 อ.' เพื่อสุขภาพดียามสูงวัย

เปิดอ่าน 8,878 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง

เปิดอ่าน 11,178 ครั้ง
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป

เปิดอ่าน 9,430 ครั้ง
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม

เปิดอ่าน 3,553 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

เปิดอ่าน 11,761 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 10,969 ครั้ง
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน

เปิดอ่าน 93,755 ครั้ง
กรีฑา (Athletics)
กรีฑา (Athletics)

เปิดอ่าน 8,557 ครั้ง
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!

เปิดอ่าน 560 ครั้ง
เปิดตัวระบบย่อลิงก์ "dg.th" ลดปัญหาคุกคามทางไซเบอร์
เปิดตัวระบบย่อลิงก์ "dg.th" ลดปัญหาคุกคามทางไซเบอร์

เปิดอ่าน 118,545 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 11,473 ครั้ง
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์

เปิดอ่าน 15,353 ครั้ง
นวดหน้าลดริ้วรอย
นวดหน้าลดริ้วรอย

เปิดอ่าน 71,983 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 23,234 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 39,090 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
เปิดอ่าน 25,958 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
เปิดอ่าน 19,356 ครั้ง
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี
เปิดอ่าน 11,722 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
เปิดอ่าน 50,858 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ