ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม ในโรงเรียนวัดจิกลาด สำนักงานเขตพื้นที่ก

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม

ในโรงเรียนวัดจิกลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ผู้วิจัย : ศุภชัย สุวรรณกนิษฐ

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดจิกลาด หมู่ที่ 2 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนวัดจิกลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) สำรวจ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและประชุมบุคลากร จำนวน 15 คน และการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การสร้างรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนวัดจิกลาด โดยตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการดำเนินการ จำนวน 9 คน 3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน ได้ทดลองใช้ในโรงเรียนวัดจิกลาดเพียงแห่งเดียว และ 4) การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนวัดจิกลาด พิจารณาความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรที่ร่วมทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 15 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน ที่ได้ จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการประชุมบุคลากร รวมทั้งจากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้คือ 1) ภาวะผู้นำทางการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดองค์กรเพื่อการเรียนการสอน การวางแผนองค์กรเพื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 2) การพัฒนาทีมกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ประกอบด้วย การรับรู้และค้นหาปัญหา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงาน 3) ภารกิจและขอบข่ายการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประกอบด้วย การบริหาร

บุคคล กิจกรรมการเรียนการสอน และสถานที่ 4) กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม และการติดตามและประเมินผล

2. รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน วัดจิกลาดที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้นำทาง การเรียนการสอน 2) การพัฒนาทีมกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 3) ภารกิจและขอบข่ายการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และ 4) กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ซึ่งรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนวัดจิกลาด ที่ได้สร้างขึ้นนี้ จะปรากฏในคู่มือการดำเนินการ ผลการประเมินรูปแบบพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน ได้ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจกรรมลูกเสือ ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการทำงานเป็นทีม สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนวัดจิกลาด

4. การประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนวัดจิกลาด หลังจากการทดลอง ยืนยันรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์

Title : THE BOY SCOUT ACTIVITY ADMINISTRATION MODEL BY TEAMWORK

IN WATJIKLAD SCHOOL, NAKHONSAWAN PRIMARY EDUCATION SERVICE

AREA OFFICE 2

Author : MR. SUPACHAI SUWANNAKANIST

Institute : WATJIKLAD SCHOOL, BANPHOT PHISAI DISTRICT, NAKHON SAWAN

Year : 2014

Abstract

This research purposed to develop the boy scout activity administration model by teamwork in Watjiklad school. Research procedure followed 4 steps: 1) identification of component of boy scout activity administrative model by teamwork, based on to survey, analysis, synthesis problems and need current by observation and conferenced of school administrator, teachers and to be relevant personnel, totaling 15, 2) formulation of the boy scout activity administration model by teamwork in Watjiklad school, the verification for its content validity through by 5 experts, verification for its appropriateness and feasibility through by 8 experts, verification for administration in the manual model appropriateness through by 9 experts, 3) experiment of the boy scout activity administration model by teamwork in Watjiklad school 4) evaluation of the appropriateness, feasibility and utilization of the boy scout activity administration model by teamwork in Watjiklad school through of the school administrator, teachers and to be relevant personnel with the total number of 15.

The research finding are as following:

1) The boy scout activity administration model by teamwork in Watjiklad school

consists of the following components : 1) instructional leadership, which comprises namely, organization for instructions, instructional planning, curriculum development and instructional management, personnel development program, instructional measurement and evaluation, 2) the boy scout activity teamwork development in Watjiklad school, which comprises find and awareness problem, data analysis and collecting, operation planning, implementation of work plan, output appraisal, 3) mission and network of boy scout activity teamwork development in Watjiklad school, which administration, personnel department, instructional activity and locality, 4) the boy scout administrative process in school, which comprises planning, organizing, directing, coordinating, controlling and following.

2. The formulated boy scout activity administration model by teamwork in Watjiklad school maintained the 5 components, namely 1) instructional leadership 2) boy scout activity teamwork development in school 3) mission and network of boy scout activity teamwork development in school 4) boy scout administrative process in school. The components and

subcomponent of the formulated model, evaluated as appropriate, are put in the manual of the boy scout administrative model in Watjiklad school for experiment and use.

3. The experiment of the formulated model exerted a positive impact on the Watjiklad

school administrator, teachers, to be relevant personnel and involved; boy scout administrative practices and behaviors associated with boy scout instructional roles in educational context are evident. Watjiklad school personnel and those involved understand and perceive positively the principles and teamwork process, and the model could evidently be put into practice.

4. The evaluation of the formulated the boy scout administrative model in Watjiklad school after experiment yielded the feasibility, appropriateness for application.

โพสต์โดย jimmy : [30 เม.ย. 2559 เวลา 09:03 น.]
อ่าน [2771] ไอพี : 61.90.109.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,885 ครั้ง
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ

เปิดอ่าน 2,471 ครั้ง
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี

เปิดอ่าน 59,042 ครั้ง
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50

เปิดอ่าน 25,231 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)

เปิดอ่าน 98,322 ครั้ง
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ

เปิดอ่าน 13,617 ครั้ง
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 20,495 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก

เปิดอ่าน 60,248 ครั้ง
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร

เปิดอ่าน 20,351 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"

เปิดอ่าน 15,835 ครั้ง
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 11,186 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 21,253 ครั้ง
ลมมรสุม
ลมมรสุม

เปิดอ่าน 4,583 ครั้ง
การปลูกกระเทียม
การปลูกกระเทียม

เปิดอ่าน 9,469 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 10,270 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 2,853 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
เปิดอ่าน 22,210 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
เปิดอ่าน 21,722 ครั้ง
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
เปิดอ่าน 8,892 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
เปิดอ่าน 248,519 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ