ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อ ดุษฎี ปิดตะคุ. (2558) : การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและขับเคลื่อนศูนย์

การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนเป็นแหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ของโครงการ

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ

3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ในการดาเนินโครงการ

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ในการดาเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผลการดาเนินงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 ข้อ คือ 4.1 พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

4.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการอาเซียนศึกษา

4.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในสถานศึกษา

5. เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นภายหลังการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย

5.1 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ โรงเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ

5.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินโครงการ 5.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จานวน 574 คน ประกอบด้วย .ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน จาแนกเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา 1คนและรองผู้อานวยการสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 45 คน. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 256 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 256 คนและการสนทนากลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 2 กลุ่มๆ ละ 7 คน รวม 14 คน (รวมอยู่ในจานวนนักเรียน 256 คนที่ตอบแบบประเมิน)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและขับเคลื่อนศูนย์ อาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย เป็นแบบประเมินผลการดาเนินโครงการโดยใช้ รูปแบบการประเมินของซิป(CIPP Model)ประกอบด้วยการประเมิน4ด้านได้แก่ด้านบริบทหรือสภาวะ แวดล้อม (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และการ ประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นหลังจากการดาเนินโครงการ

การดาเนินโครงการ ได้ดาเนินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดในโครงการ แล้วนาผลการประเมิน มาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม ประชากร( )ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดพบว่า ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นแต่ละรายการพบว่านโยบายของโรงเรียนและนโยบาย ของเทศบาลนครนครราชสีมามีความสอดคล้องกัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัย (Input) มีการจัดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเป็นศูนย์อาเซียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ (Process) กิจกรรมนี้สามารถพัฒนานักเรียนให้ได้รับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนได้ มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นเช่นเดียวกันว่า การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ทาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียน ฝึกการทางานเป็นกลุ่มและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ดีและควร จะทาต่อเนื่องต่อไป ด้านผลผลิต (Product) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและทารายวิชา เพิ่มเติมอาเซียนศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น หลังจากการดาเนินโครงการ ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน มีความคิดเห็นว่าการจัดทาศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์ มีผล การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผู้ปกครอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การ ริเริ่มการจัดทาศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ท่านเห็นว่าดีและมีประโยชน์ ความพึงพอใจของนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดทา ศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์

จากผลการประเมินโดยรวมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคล้องกันคือ มีความพึงพอใจและมีความคิดเห็น ว่าโรงเรียนมีความพร้อมเข้าสู่อาเซียนและจัดทาศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์ ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

โพสต์โดย kroopor : [9 พ.ค. 2559 เวลา 12:38 น.]
อ่าน [2528] ไอพี : 49.229.107.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,054 ครั้ง
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก

เปิดอ่าน 16,226 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม

เปิดอ่าน 59,141 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 16,826 ครั้ง
บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ

เปิดอ่าน 7,068 ครั้ง
อ่านอะไร...คนไทย?
อ่านอะไร...คนไทย?

เปิดอ่าน 11,006 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล

เปิดอ่าน 12,682 ครั้ง
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น

เปิดอ่าน 13,110 ครั้ง
สดชื่นยามเช้าสำหรับคนนอนดึก
สดชื่นยามเช้าสำหรับคนนอนดึก

เปิดอ่าน 7,854 ครั้ง
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

เปิดอ่าน 15,858 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 10,546 ครั้ง
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"

เปิดอ่าน 16,652 ครั้ง
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!

เปิดอ่าน 11,571 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

เปิดอ่าน 18,449 ครั้ง
8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่…จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่…จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เปิดอ่าน 10,807 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,816 ครั้ง
หนุ่มๆ ควรเลือกใส่สีเสื้อ สีไหนดี?
หนุ่มๆ ควรเลือกใส่สีเสื้อ สีไหนดี?

เปิดอ่าน 15,683 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 12,788 ครั้ง
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"

เปิดอ่าน 14,357 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

เปิดอ่าน 14,377 ครั้ง
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ