ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหาน

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ทำวิจัย

นางสาวเพ็ญศรี อ่อนสูง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครและศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2558 จำนวน 631 คน และกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด,2540:40) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การกำหนดกลุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random sampling) ตามระดับชั้นของนักเรียนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling)ได้กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 238 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย พบว่า

1.ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือครูเอาใจใส่และช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน

ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดงบประมาณ

เพื่อซื้อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การผลิตสื่อเทคโนโลยีสำหรับ

การเรียนการสอนของครู

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้

เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการการจัดงาน

วันสำคัญต่าง ๆ ตามแผนงานของโรงเรียน

ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลบุตรหลานของตน

2.ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองนักเรียนที่มี ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ควรส่งเสริมให้คณะบุคลากรได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมให้เป็นระบบและมีความหลากหลายมากขึ้น ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานอย่าง ส่งเสริมกำลังใจหรือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดี เป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูได้รับทราบ ควรจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและอ่านไม่ออกอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานที่ภาคภูมิใจในแฟ้มสะสมงาน

ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ส่งเสริมให้ครูมีความ สามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรมาให้การอบรม โรงเรียนจัดให้มีอุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆให้เพียงพอกับจำนวนและความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างทั่วถึง เช่น คอมพิวเตอร์ และแท็ปเล็ต

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

พยายามให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บ่อยๆครั้ง ควรให้นักเรียนได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนควรจัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการการสอนในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ หรือชุมชนได้จัดการเรียนรู้ร่วมกัน และควรมีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา

ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

ควรมีการนิเทศ กำกับติดตามให้มีการวัดผลและประเมินผล เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ควรมีการนำผลการประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป ควรมีการประชุมชี้แจงหรือหารือเพื่อให้การดำเนินวัดผลและประเมินผลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันหน้าเข้าหากัน วางแผนแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการวัดผลที่มีคุณภาพและให้ครูให้ความสนใจในการตรวจการบ้าน ตรวจสมุดงาน ให้ถูกต้อง

โพสต์โดย เจิด : [14 พ.ค. 2559 เวลา 13:35 น.]
อ่าน [2401] ไอพี : 124.120.121.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,137 ครั้ง
"การผลิต" กับการศึกษาประเทศสิงคโปร์
"การผลิต" กับการศึกษาประเทศสิงคโปร์

เปิดอ่าน 49,930 ครั้ง
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?

เปิดอ่าน 9,085 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 9,716 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ

เปิดอ่าน 70,947 ครั้ง
ปล้นสะดม หรือ ปล้นสดมภ์  กันแน่
ปล้นสะดม หรือ ปล้นสดมภ์ กันแน่

เปิดอ่าน 17,426 ครั้ง
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้

เปิดอ่าน 9,386 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 7,923 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 8,448 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์

เปิดอ่าน 153,888 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด

เปิดอ่าน 17,752 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 11,613 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก

เปิดอ่าน 7,247 ครั้ง
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู

เปิดอ่าน 15,727 ครั้ง
เลือดกำเดาไหล
เลือดกำเดาไหล

เปิดอ่าน 1,775 ครั้ง
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,543 ครั้ง
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์

เปิดอ่าน 9,080 ครั้ง
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 10,648 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 10,312 ครั้ง
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 11,754 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ... เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ