ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรูปแบบวัฏจักร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา รักก้าว พลเสนา

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติการทดลองและค้นพบด้วยตนเองให้มากที่สุดคือ การนำรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียนในขั้นที่ 2 และในขั้นที่ 3 ผู้เรียนต้องลงมือหาคำตอบเองจากการทดลองหรือจากการสืบค้นข้อมูล และใช้คำถามเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ในขั้นที่ 4 , 5 และ 7 เพื่อกระตุ้นและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องบรรยากาศ (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยศึกษาเปรียบเทียบ 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องบรรยากาศ (ตอนที่ 1 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศ (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ชุด

2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก(B) ตั้งแต่ 0.26 -0.81 ค่าความเชื่อมั่น (rcc) 0.877 4) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก(B) ตั้งแต่ 0.29 – 0.67 ค่าความเชื่อมั่น (rcc) 0.820 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t (t – test Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้

1. ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่1)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.57) และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.40 / 81.43

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่1)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79

โดยสรุปชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง บรรยากาศ (ตอนที่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

โพสต์โดย ก้าว : [14 พ.ค. 2559 เวลา 18:12 น.]
อ่าน [2703] ไอพี : 223.206.248.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ เหมย

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาของท่าน สามารถเป็นแนวทางให้ครูท่านอื่นๆนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนของตนเองได้ ขอขอบคุณที่ท่านได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น

วันที่โพสต์ [15 พ.ค. 2559 เวลา 08:05 น.] ไอพี : [223.206.250.182] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ออม

  ความคิดเห็นที่ 2

เป็นผลงานที่น่าสนใจสามารถนำชุดกิจกรรมไปประยุกต์ในหัวข้ออื่น ๆ ได้หรือกลุ่มสาระอื่นได้

วันที่โพสต์ [15 พ.ค. 2559 เวลา 18:37 น.] ไอพี : [223.206.251.50] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ทัต

  ความคิดเห็นที่ 3

น่าสนใจ เหมาะกับการนำไปใช้ในการเรียนการสอน

วันที่โพสต์ [17 พ.ค. 2559 เวลา 11:38 น.] ไอพี : [116.58.233.133] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,941 ครั้ง
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว

เปิดอ่าน 14,850 ครั้ง
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย

เปิดอ่าน 14,374 ครั้ง
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"

เปิดอ่าน 35,172 ครั้ง
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี

เปิดอ่าน 10,308 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 13,035 ครั้ง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง

เปิดอ่าน 12,091 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 14,426 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 8,186 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี

เปิดอ่าน 2,658 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย

เปิดอ่าน 15,515 ครั้ง
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?

เปิดอ่าน 32,146 ครั้ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)

เปิดอ่าน 8,918 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 50,295 ครั้ง
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม

เปิดอ่าน 332,629 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,316 ครั้ง
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว

เปิดอ่าน 8,258 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 16,918 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 9,346 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 17,430 ครั้ง
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ