ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียน สุลักขณะ

ที่อยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

เข้าประเมินเมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

บทสรุปสำหรับผู้ประเมิน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสุลักขณะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

- ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน ๘ คน ผู้เรียน จำนวน ๑๔๓ คน

- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน - คน ผู้เรียน จำนวน - คน

รวม มีบุคลากรครูจำนวน ๘ คน ผู้เรียน จำนวน ๑๔๓ คน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

มาตรฐานที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป (เรียงลำดับตามระดับคุณภาพจากระดับดีเยี่ยม ไปหาระดับดี โดยเรียงตามลำดับมาตรฐาน) ได้แก่

ลำดับที่ มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน ระดับคุณภาพ

๑ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม

๒ มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม

๓ มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ดีเยี่ยม

๔ มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ดีเยี่ยม

๕ มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม

๖ มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

๗ มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ดีเยี่ยม

๘ มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม

ลำดับที่ มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน ระดับคุณภาพ

๙ มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ดีเยี่ยม

๑๐ มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดีเยี่ยม

๑๑ มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

๑๒ มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล

ดีมาก

๑๓ มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ดีมาก

๑๔ มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดีมาก

มาตรฐานที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี (เรียงลำดับตามระดับคุณภาพจากระดับปรับปรุง และระดับพอใช้ โดยเรียงตามลำดับมาตรฐาน) ได้แก่

ลำดับที่ มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน ระดับคุณภาพ

๑ มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

พอใช้

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน จำแนกตามกลุ่มมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) น้ำหนัก

(คะแนน) คะแนน

ที่ได้ ระดับ

คุณภาพ

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ ๒๕.๕๕ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๘๓ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๙๖ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๕

๔.๑๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ๕

๔.๕๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ๕

๒.๕๐

พอใช้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๕

๔.๕๕

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐

๔๖.๐๔

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐

๙.๓๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐

๙.๑๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕

๔.๘๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๐

๘.๕๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๔.๓๔

ดีมาก

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ๕ ๕ ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ๕ ๕

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๑.๕๙ ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๑.๕๙ .คะแนน

• มีคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม

 ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก  ดีเยี่ยม

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสุลักขณะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๖-๒๓๓๑ โทรสาร ๐-๒๕๓๖-๒๓๓๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

๒.๑ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายชาญ กองนาค

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (คม.) สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี ๕ เดือน

๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ..................-...................คน

ชื่อ.............................-.................................วุฒิการศึกษาสูงสุด....................-....................

ชื่อ.............................-.................................วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................-...................

ชื่อ.............................-.................................วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................-...................

ชื่อ..............................-................................วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................-...................

๓. ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้

ระดับชั้น เพศ รวม

ชาย หญิง

ป.๑ ๘ ๑๐ ๑๘

ป.๒ ๑๐ ๑๓ ๒๓

ป.๓ ๑๖ ๘ ๒๔

ป.๔ ๑๒ ๑๕ ๒๗

ป.๕ ๑๖ ๑๔ ๓๐

ป.๖ ๑๓ ๘ ๒๑

รวม ๗๕ ๖๘ ๑๔๓

๔. ข้อมูลบุคลากร

ประเภท

บุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ ๕๖ ๓๗

รองผู้อำนวยการ - - - - - - -

ครูประจำการ ๒ ๗ - ๗ ๒ ๕๓ ๓๐

ครูอัตราจ้าง - ๔ - ๔ - ๒๘ ๓

นักการ / ภารโรง ๑ - ๑ - - ๕๐ ๒๑

เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๑ - ๑ - ๔๕ ๕

รวม ๔ ๑๒ ๑ ๑๒ ๓ ๔๖ ๑๙

๑๖

● มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ๙ คน ( ๑๐๐% )

● มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด - คน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานได้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้ ค่าน้ำหนัก คะแนน

ที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความ

หมาย

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ ๒๕.๕๕ ๔ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๘๓ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๕ ๔.๑๖ ๔ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ๕ ๔.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕ ๒.๕๐ ๒ พอใช้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๕ ๔.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๖.๐๔ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๓๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๑๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕ ๔.๘๐ ๔ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๐ ๘.๕ ๔ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ๕ ๔.๓๔ ๔ ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความ

หมาย

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง

ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

จุดเน้นที่กำหนดขึ้น ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมคะแนน ๙๑.๕๙ อยู่ในระดับคุณภาพ ๕

• ปรับปรุง • พอใช้ • ดี • ดีมาก  ดีเยี่ยม

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ

- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่มีคุณภาพ

- การอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ

- อาคารสถานที่เพียงพอต่อการเรียนรู้

- ครูเพียงพอ ครบตามจำนวน

จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่มีคุณภาพ

- การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนยังไม่ได้จำนวนตามเป้าหมาย คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

ข้อเสนอแนะ

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ

-ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอ

-มีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ช่วยในการค้นคว้า

จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่มีคุณภาพ

-ขาดความร่วมมือจากวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

เชิญชวนบุคลากรในท้องถิ่นมาเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ตามความถนัด

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ

-นักเรียนมีจิตอาสา รักการกีฬา และสุขภาพดี ร้อยละ ๙๕.๕๐

จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่มีคุณภาพ

-ขาดอุปกรณ์ และสนาม ในการส่งเสริมการเล่นกีฬา

ข้อเสนอแนะ

เชิญชวนผู้สนับสนุนต่างๆ เช่นในชุมชน หน่วยงานต่างๆ

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ

-โครงการทุนการศึกษา นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนสุลักขณะ

จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่มีคุณภาพ

-ยังเพิ่มจำนวนนักเรียนจิตอาสา ไม่ครบ ร้อยละ ๑๐๐

ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตอาสา พัฒนาตนเอง ชักชวนกันทำความดี

 

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

๑. นายชาญ กองนาค ประธานคณะกรรมการประเมิน

๒. นายวีระชัย หลักชัย กรรมการประเมิน

๓. นางพรทิพย์ สันไม กรรมการประเมิน

๔. นางจุทามาศ ตระการฤทธา กรรมการประเมิน

๕ นายชัยยุทธ ทองคำดี กรรมการประเมิน

๖ นางจิตะราภรณ์ ศรีวงษา กรรมการประเมิน

๗ นางกาญจนา มณีวงศ์ กรรมการประเมิน

๘. นางสาวนุลักษณ์ ตองติดรัมย์ กรรมการประเมิน

๙ นางสาวจินตนา ไชยสำโรง กรรมการประเมิน

๑๐ นางมิ่งขวัญ โพระดก กรรมการประเมินและเลขานุการ

ประเมินผล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

โพสต์โดย ครูอ้วน : [9 มิ.ย. 2559 เวลา 09:51 น.]
อ่าน [2405] ไอพี : 106.0.210.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,709 ครั้ง
เอเปก หรือ เอเปค
เอเปก หรือ เอเปค

เปิดอ่าน 15,243 ครั้ง
เด็กกับโรคหวัด
เด็กกับโรคหวัด

เปิดอ่าน 12,760 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง

เปิดอ่าน 54,777 ครั้ง
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)

เปิดอ่าน 25,201 ครั้ง
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 19,951 ครั้ง
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"

เปิดอ่าน 14,983 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!

เปิดอ่าน 18,278 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 7,840 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 14,805 ครั้ง
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร

เปิดอ่าน 51,177 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

เปิดอ่าน 53,378 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เปิดอ่าน 18,270 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554

เปิดอ่าน 77,723 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์

เปิดอ่าน 10,023 ครั้ง
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 724 ครั้ง
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร

เปิดอ่าน 23,467 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux

เปิดอ่าน 1,461 ครั้ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง

เปิดอ่าน 9,939 ครั้ง
คลิปเรื่องเด่นเย็นนี้ กับความเป็นจริงเรื่อง การถอดวิชานาฏศิลป์ ?
คลิปเรื่องเด่นเย็นนี้ กับความเป็นจริงเรื่อง การถอดวิชานาฏศิลป์ ?

เปิดอ่าน 11,640 ครั้ง
"เมียนมาร์" "เบอร์มา" ชื่อนั้นสำคัญไฉน
"เมียนมาร์" "เบอร์มา" ชื่อนั้นสำคัญไฉน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ