ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของ

ชื่องานวิจัย :การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี)

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ผู้วิจัย : อังศุมาลิน โสมล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 24 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน เลือกมา 1 ห้องเรียน

กำหนดเนื้อหา สาระเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว หน่วย สัตว์โลกน่ารัก หน่วยต้นไม้หน่วยดอกไม้สดสวย หน่วยผลไม้ หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ หน่วยข้าวมหัศจรรย์และหน่วยข้าวโพดพืชเศรษฐกิจ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก นำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก ตัด ปะ การพับ การประดิษฐ์เศษวัสดุ มาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) นำมาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้สาระการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาโดยใช้สื่อ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัยและที่มีอยู่ในชุมชนรอบๆ ตัวเด็ก และเป็นสิ่งที่เด็กคุ้นเคยรู้จักมีขอบข่ายเนื้อหาที่ทำวิจัยในเรื่อง 1) นวัตกรรมที่ใช้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 2) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 4 ด้าน ซึ่ง ประกอบด้วย (1) ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (2) ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (3) ความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (4) การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การเก็บข้อมูลโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 20 ข้อ ซึ่งมีค่า ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25 - 0.29 และ มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.77 - 0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .975

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 5-6 ปี มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งอยู่ในระดับดีมากทุกด้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจน

2. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) โดยรวมหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทั้ง 4 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ครูเอ๋ : [20 ก.ค. 2559 เวลา 12:25 น.]
อ่าน [3941] ไอพี : 223.207.243.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,203 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา

เปิดอ่าน 31,235 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

เปิดอ่าน 37,141 ครั้ง
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี

เปิดอ่าน 3,578 ครั้ง
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

เปิดอ่าน 9,252 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว

เปิดอ่าน 20,016 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 9,541 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 30,774 ครั้ง
อาหรับ มาจากไหน?
อาหรับ มาจากไหน?

เปิดอ่าน 10,859 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก

เปิดอ่าน 23,183 ครั้ง
ภาษาเขียนและตัวอักษร
ภาษาเขียนและตัวอักษร

เปิดอ่าน 21,207 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้

เปิดอ่าน 22,395 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ของชาติต่างๆ
คำอวยพรปีใหม่ของชาติต่างๆ

เปิดอ่าน 13,655 ครั้ง
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

เปิดอ่าน 149,816 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell

เปิดอ่าน 39,841 ครั้ง
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต

เปิดอ่าน 10,766 ครั้ง
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
เปิดอ่าน 5,886 ครั้ง
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
เปิดอ่าน 18,580 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เปิดอ่าน 12,883 ครั้ง
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เปิดอ่าน 8,866 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ