ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกั

ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้วิจัย นางลักษมี ชุมภูธร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน พนักงานครู 11 คน ผู้ปกครองนักเรียน 256 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 277 คน การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากบุคคล ภายนอก 5 คน ผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 สายชั้นละ 3 คน รวม 18 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีส่วนเกี่ยวของ 5 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมี 2 ฉบับ โดยแบบประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ระดับ 0.9591 และ แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ระดับ 0.9228 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมโดยรวมและรายแผนงานอยู่ในระดับมากแผนงานที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแผนงานความสัมพันธ์ชุมชน รองลงมาคือ แผนงานบุคลากร แผนงานวิชาการ แผนงานอาคารสถานที่ แผนงานกิจการนักเรียน และที่มีประสิทธิภาพน้อยสุดคือ แผนงานธุรการ การเงิน พัสดุ

2. ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าความพึงพอใจของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมโดยรวมและรายแผนงานอยู่ในระดับมากแผนงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แผนงานบุคลากร และรองลงมาคือ แผนงานความสัมพันธ์ชุมชน แผนงานธุรการ การเงิน พัสดุ แผนงานอาคารสถานที่ แผนงานกิจการนักเรียน และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ แผนงานวิชาการ

3. ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากการศึกษาแนวการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปได้ว่าปัญหาที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการ สนทนากลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ผู้ปกครองและชุมชนไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ที่ตั้งขอโรงเรียนอยู่ในแหล่งมลพิษทางเสียง งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการดูแล งานสารสนเทศขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

4. แนวทางแก้ปัญหาด้านการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ใช้ผลจากการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม การปรับปรุงการจัดกิจกรรมต้องดำเนินการทั้งระหว่างการจัดกิจกรรมและสิ้นสุดการจัดกิจกรรม ดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น และนำแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมร่วมกับแนวทางที่ดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงแผนงาน ได้แก่ จัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการของแผนงานหลัก 6 งานได้แก่ แผนงานวิชาการ แผนงานบุคลากรแผนงานธุรการ การเงิน พัสดุแผนงานอาคารสถานที่ แผนงานกิจการนักเรียนแผนงานความสัมพันธ์ชุมชน มีการนำผลการนิเทศ กำกับติดตาม มาประเมินผลถึงข้อบกพร่อง ข้อดี หรือข้อที่ต้องการแก้ไข ให้ได้รับการแก้ไข และมีการดำเนินงานทุกแผนงานให้เป็นปัจจุบันมีการรายงานผลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

โพสต์โดย mime : [24 ก.ค. 2559 เวลา 10:21 น.]
อ่าน [3992] ไอพี : 223.24.49.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,943 ครั้ง
โรคไบโพลาร์
โรคไบโพลาร์

เปิดอ่าน 19,356 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ

เปิดอ่าน 52,592 ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 78,682 ครั้ง
ปล้นสะดม หรือ ปล้นสดมภ์  กันแน่
ปล้นสะดม หรือ ปล้นสดมภ์ กันแน่

เปิดอ่าน 12,618 ครั้ง
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว

เปิดอ่าน 92,675 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 599 ครั้ง
ประโยชน์ของการนวดเท้าและขา
ประโยชน์ของการนวดเท้าและขา

เปิดอ่าน 419,722 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 4,451 ครั้ง
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข

เปิดอ่าน 11,169 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ

เปิดอ่าน 26,439 ครั้ง
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ

เปิดอ่าน 126,714 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

เปิดอ่าน 8,623 ครั้ง
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน

เปิดอ่าน 30,135 ครั้ง
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1

เปิดอ่าน 35,825 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 23,596 ครั้ง
เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ
เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ
เปิดอ่าน 21,889 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
เปิดอ่าน 14,400 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
เปิดอ่าน 25,279 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
เปิดอ่าน 19,265 ครั้ง
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ