ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกั

ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้วิจัย นางลักษมี ชุมภูธร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน พนักงานครู 11 คน ผู้ปกครองนักเรียน 256 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 277 คน การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากบุคคล ภายนอก 5 คน ผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 สายชั้นละ 3 คน รวม 18 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีส่วนเกี่ยวของ 5 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมี 2 ฉบับ โดยแบบประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ระดับ 0.9591 และ แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ระดับ 0.9228 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมโดยรวมและรายแผนงานอยู่ในระดับมากแผนงานที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแผนงานความสัมพันธ์ชุมชน รองลงมาคือ แผนงานบุคลากร แผนงานวิชาการ แผนงานอาคารสถานที่ แผนงานกิจการนักเรียน และที่มีประสิทธิภาพน้อยสุดคือ แผนงานธุรการ การเงิน พัสดุ

2. ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าความพึงพอใจของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมโดยรวมและรายแผนงานอยู่ในระดับมากแผนงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แผนงานบุคลากร และรองลงมาคือ แผนงานความสัมพันธ์ชุมชน แผนงานธุรการ การเงิน พัสดุ แผนงานอาคารสถานที่ แผนงานกิจการนักเรียน และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ แผนงานวิชาการ

3. ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากการศึกษาแนวการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปได้ว่าปัญหาที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการ สนทนากลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ผู้ปกครองและชุมชนไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ที่ตั้งขอโรงเรียนอยู่ในแหล่งมลพิษทางเสียง งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการดูแล งานสารสนเทศขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

4. แนวทางแก้ปัญหาด้านการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ใช้ผลจากการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม การปรับปรุงการจัดกิจกรรมต้องดำเนินการทั้งระหว่างการจัดกิจกรรมและสิ้นสุดการจัดกิจกรรม ดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น และนำแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมร่วมกับแนวทางที่ดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงแผนงาน ได้แก่ จัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการของแผนงานหลัก 6 งานได้แก่ แผนงานวิชาการ แผนงานบุคลากรแผนงานธุรการ การเงิน พัสดุแผนงานอาคารสถานที่ แผนงานกิจการนักเรียนแผนงานความสัมพันธ์ชุมชน มีการนำผลการนิเทศ กำกับติดตาม มาประเมินผลถึงข้อบกพร่อง ข้อดี หรือข้อที่ต้องการแก้ไข ให้ได้รับการแก้ไข และมีการดำเนินงานทุกแผนงานให้เป็นปัจจุบันมีการรายงานผลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

โพสต์โดย mime : [24 ก.ค. 2559 เวลา 10:21 น.]
อ่าน [2049] ไอพี : 223.24.49.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ