ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเข

บทสรุปของผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้รายงาน : นายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำ

ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558

ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,891 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จำนวน 544 คน ซึ่งผู้ประเมินได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้น (Stratified Random Sampling) ใช้เกณฑ์คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของสุรศักดิ์ หลาบมาลา ประชากรมีจำนวนหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30% ประชากร ผู้รายงานใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 % ของประชากร คิดเป็นจำนวน 544 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 ใช้สำหรับผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แล้วทำการแปลและนำเสนอเป็นตารางประกอบความบรรยายความเรียง

1. สรุปผล

จากการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำ

ปีการศึกษา 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำ

ปีการศึกษา 2558 ในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการดำเนินงานด้านศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ถูกต้อง และมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มาจากมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา

1.2 ผลการดำเนินงานด้านกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีร่างจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการกำหนดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558

1.3 ผลการดำเนินงานด้านคัดเลือกและจัดเนื้อหาวิชาให้ตรงกับความต้องการของสังคม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และสนองต่อความต้องการของชุมชนและผู้เรียน

1.4 ผลการดำเนินงานด้านการนำหลักสูตรไปใช้ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และสนองต่อความต้องการของชุมชนและผู้เรียน มีข้อมูลสารสนเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

1.5 ผลการดำเนินงานด้านประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีคู่มือนิเทศ กำกับ ติดตามภายในสถานศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศในการนิเทศ กำกับ ติดตามภายในสถานศึกษา

1.6 ผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีดำเนินการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและขั้นตอนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องต่อสาธารณชน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้

2.1 ประชากรที่ให้ข้อมูลในการรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเพศหญิง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 และเพศชาย จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 เป็นครูจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 77.92 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.89

ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 – 35 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99 อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 37.66 อายุ 46 – 55 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และอายุ 55 ปี

ขึ้นไป จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.38,  = 0.37) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด 1 รายการ และอยู่ในระดับการปฏิบัติมากอยู่ 5 รายการ ได้แก่ ด้านศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (= 4.51,  = 0.29) ด้านกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อยู่ในระดับปฏิบัติมาก (= 4.47,  = 0.34) ด้านคัดเลือกและจัดเนื้อหาวิชาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับปฏิบัติมาก (= 4.39,  = 0.29) ด้านการนำหลักสูตรไปใช้ อยู่ในระดับปฏิบัติมาก (= 4.27,

 = 0.42) ด้านประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับปฏิบัติมาก (= 4.14,  = 0.50) และด้านการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อยู่ในระดับปฏิบัติมาก (= 4.48,  = 0.35)

3. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้

3.1 ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเพศชาย 136 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิง 136 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.13 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.81 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.79 นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.99

ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49,

S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 13 รายการ และอยู่ในระดับความพึงพอใจมากอยู่ 12 รายการ เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการนำเสนอผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ( = 4.87, S.D. = 0.39) การวัดและประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้เจตคติและการปฏิบัติ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรฯโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ( = 4.77, S.D. = 0.48) และมีสื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ( = 4.76, S.D. = 0.55) ตามลำดับ

3.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเพศชาย 152 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 และเพศหญิง 120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน

24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.13 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.81 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.79 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.99

ผลความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

( = 4.44, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 13รายการ และอยู่ในระดับความพึงพอใจมากอยู่ 12 รายการ เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการนำเสนอผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( = 4.78, S.D. = 0.45) ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นความรู้จากชุมชน สถานประกอบการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( = 4.74, S.D. = 0.52) และสนับสนุน ชมเชยให้กำลังใจนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ( = 4.69, S.D. = 0.50) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

จากการรายงานครั้งนี้ ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ สำหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการรายงานไปใช้

1.1 โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการในชุมชน และท้องถิ่นใกล้เคียง และศึกษาวิถีชีวิตของผู้ปกครองและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

1.2 โรงเรียนควรนำความรู้จากท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

1.3 โรงเรียนควรจัดให้บุคลากรได้รับการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร

2. ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2.2 ควรมีเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โพสต์โดย bee : [29 ก.ค. 2559 เวลา 20:26 น.]
อ่าน [4386] ไอพี : 119.42.96.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 67,939 ครั้ง
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

เปิดอ่าน 16,486 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 14,099 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 10,746 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 43,968 ครั้ง
วิธีการเชิงระบบ
วิธีการเชิงระบบ

เปิดอ่าน 12,880 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 32,279 ครั้ง
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 50,645 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 2,142 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 4,225 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 3,038 ครั้ง
ประโยชน์ของขมิ้นชัน
ประโยชน์ของขมิ้นชัน

เปิดอ่าน 19,064 ครั้ง
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้

เปิดอ่าน 18,745 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 23,169 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้

เปิดอ่าน 25,047 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 14,600 ครั้ง
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
เปิดอ่าน 27,417 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
เปิดอ่าน 16,942 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
เปิดอ่าน 11,956 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
เปิดอ่าน 18,210 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ