ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (3) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ระยะที่ 2 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหา และสรุปแนวทางการพัฒนา ระยะที่ 3 นำผลการสรุปแนวทางการพัฒนามาดำเนินการ และระยะที่ 4 ศึกษาผลของการดำเนินงานในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนาคำวิทยา จำนวน 34 คน โดยวิธีการเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการสำรวจ พบว่า

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนโรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีข้อค้นพบดังนี้

1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง41-50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ

2) สภาพปัจจุบันการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก”

(1) ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

(2) ด้านการปฏิบัติตามแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

(3) ด้านการตรวจสอบประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก

(4) ด้านการนำผลมาปรับปรุงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

3) ปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับ “น้อย” พบว่า

(1) ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “น้อย”

(2) ด้านการปฏิบัติตามแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด”

(3) ด้านการตรวจสอบประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “น้อย”

(4) ด้านการการนำผลมาปรับปรุงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “น้อย”

ระยะที่ 2

1) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมาสรุปแล้วกำหนดทิศทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการศึกษาในโรงเรียน

2) นำผลการสรุปแนวคิด สนทนากับผู้เชี่ยวชาญ และสรุปแนวทางการพัฒนา

(1) การให้ความรู้และความตระหนัก ตามปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

(2) ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

(3) ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนเช่นโรงเรียน

ในฝัน โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการศึกษา

(4) การนิเทศติดตามผลงาน ให้ครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามงาน

ระยะที่ 3

ผลการดำเนินการพัฒนาครู โดยวิธีการให้ความรู้ แก่ครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่มีคุณลักษณะที่ดี เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลดังนี้

1) ด้านการจัดการเรียนสอน ครูมีความรู้ดี มีความสามารถในการสอนดี ด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่องานและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (1) ครูมีการพัฒนาแผนการสอนอยู่เสมอ (2) ครูมีความสามารถในการผลิต จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (3) ครูมีความสามารถในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (4) ครูมีความสามารถในการแสวงหาคิดค้น วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยการคิด การปฏิบัติการจริง

2) ด้านทางสังคม ครูเป็นผู้ประพฤติตนตามระเบียบจรรยาบรรณในวิชาชีพครูดังนี้

(1) ครูเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย (2) มีความรับผิดชอบ เสียละ อุทิศเวลาให้กับงานและโรงเรียน (3) รักษาความสามัคคีของหมู่คณะ (4) มีวินัยในตนเองรับผิดชอบงานตนเอง

3) ด้านส่วนตัวของครู (1) เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตั้งใจทำงาน (2) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่น่าเชื่อถือ (3) ได้รับความก้าวหน้า เลื่อนวิทยฐานะในมาตรฐานและวิชาชีพของครู

ระยะที่ 4

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียนของโรงเรียนนาคำวิทยา เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือสิ้นปีการศึกษา 2557 พบว่า ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีผลดังนี้

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้นโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ศิลปะ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพฯ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรพัฒนาทั้งสองระบบนี้ไปพร้อมกับ การเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย Pannee.52 : [16 ส.ค. 2559 เวลา 21:23 น.]
อ่าน [2041] ไอพี : 134.196.235.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ