ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี.มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย2559

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

----------------------------------------------------------

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนด เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีจึงปรับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายสนิท ประหา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ำหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้ รวม

ด้านคุณภาพผู้เรียน 20

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.5

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 1

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

5

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 1

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 2

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 2

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 1

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 1

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 1

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 1

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 1

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 21

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 2

5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 2

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 2

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 2

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 2

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 2

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2

5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 2

*5.11 ครูมีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 1

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผล 21

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 3

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3

6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 3

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2

*6.8 ผู้บริหารมีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ 1

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 4

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 4

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 4

7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

4

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 5

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1

8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 1

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 0.5

8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 0.5

8.6 จัดทารายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

1

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 5

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 2.5

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 2.5

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 5

10.1 จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กนักเรียน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คือ การไหว้ 3

10.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กนักเรียน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คือ การไหว้ บรรลุตามเป้าหมาย 2

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 5

11.1 จัด โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนปฐมวัย 3

11.2 ผลการดาเนินงานโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนปฐมวัย บรรลุตามเป้าหมาย 2

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

เรื่อง การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

----------------------------------------------------------

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน

ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อให้การคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายสนิท ประหา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีเยี่ยม

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเยี่ยม

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเยี่ยม

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ ระดับดีขึ้นไป

5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ระดับดีขึ้นไป

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ระดับดีขึ้นไป

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ระดับดีขึ้นไป

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ระดับดีขึ้นไป

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ ระดับดีขึ้นไป

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ระดับดีขึ้นไป

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ระดับดีขึ้นไป

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป

5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ระดับดีขึ้นไป

*5.11 ครูมีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียน

การสอน ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ระดับดีขึ้นไป

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป

6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ระดับดีขึ้นไป

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป

*6.8 ผู้บริหารมีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ระดับดีขึ้นไป

7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง ระดับดีเยี่ยม

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป

8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีขึ้นไป

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป

8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม

10.1 จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กนักเรียน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คือ การไหว้ ระดับดีขึ้นไป

10.2 ผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กนักเรียน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คือ การไหว้ บรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ระดับดีเยี่ยม

11.1 จัด โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป

11.2 ผลการดาเนินงานโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนปฐมวัย บรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป

โพสต์โดย ฺBee : [17 ส.ค. 2559 เวลา 07:52 น.]
อ่าน [2245] ไอพี : 125.25.235.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ