ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านกลูบีโดยใช้การบริหารแบบ KLUBEE Model

ผลงาน กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านกลูบีโดยใช้การบริหารแบบ KLUBEE Model

ผู้พัฒนา นางนุรฮายาตี บินเสะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลูบี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

๑. วัตถุประสงค์

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบี ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคลโดยใช้การบริหารแบบ KLUBEE Model

๒) เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้

๓) เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้การบริหารแบบ KLUBEE Model อันเป็นแนวทางที่จะส่งผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

๒. วิธีดำเนินการ

การดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบี โดยใช้การบริหารแบบ KLUBEE Model เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน นับเป็นความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทั้งนี้ ได้นำหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) การกระจายอำนาจ และใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) ในการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปรับปรุง วิธีการทำงานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผน – การปฏิบัติตามขั้นตอน – การตรวจสอบผลการดำเนินงาน – ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และใช้กระบวนการ P-D-C-A มาดำเนินการตามแนวทาง (Road Map) ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบีที่ชัดเจน ซึ่งมี ๔ ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑ (Plan) วางแผนการดำเนินงาน ระยะที่ ๒ (Act) ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ ๓ (Reflect) สะท้อนผลจากการนิเทศ ระยะที่ ๔ (Report) ประเมินผล การนิเทศ กำกับติดตามทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบ KLUBEE Model ของโรงเรียนบ้านกลูบี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ดังนี้

การดำเนินงานตาม รูปแบบ KLUBEE Model ดังนี้

๑. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ผู้รายงานได้รวบรวม สร้างจัดระเบียบ

และกระจายความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานศึกษา โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญาในที่สุด รูปแบบการจัดการความรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

๒. ภาวะผู้นำ (Leadership) ผู้รายงานมีความสามารถในการเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยป็นผู้นำในสร้างวิสัยทัศน์ ทิศทาง ของโรงเรียนในอนาคต จัดวางบุคลากร พร้อมทั้งสื่อความหมายให้เข้าใจ วิสัยทัศน์และ สร้างแรงดลใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ กระบวนการที่พยายามกระตุ้น ชี้นำ ผลักดันให้บุคลากรมีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีความสำเร็จของโรงเรียนเป็นเป้าหมาย ซึ่งผู้รายงานมีลักษณะภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการ มีระดับความถูกต้องของการบริหาร และมีความสำเร็จของจุดหมายที่วางไว้

๓. ระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง แสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกัน เพื่อเป็นแนวทางสู่การวางแผน การดำเนินการ การค้นหาสาเหตุของปัญหา ทั้งนี้ ให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้รักสามัคคี (Unity) บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักความสามัคคีต่อกัน ร่วมกันดำเนินงานในโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นการดำเนินงานแบบเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อทำกิจกรรมใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จ มีการมานั่งทบทวนร่วมกันผ่านการเขียนและการพูด การทบทวนหลักการปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) และเป็นลักษณะ Coaching การสอนงาน

๖. การจัดสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย (Environment)เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนเและนอกห้องเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย น่าเรียน น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบี ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ P-D-C-A มาดำเนินการตามแนวทาง (Road Map) ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบี ดำเนินการตามกระบวนการและมีขั้นตอน ดังนี้

๑) ขั้นตอนการวางแผน(Plan)

ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบี ดังนี้

๑.๑) ประชุมวางแผนและการเตรียมการ

ผู้รายงาน นางนุรฮายาตี บินเสะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลูบี บริหารจัดการสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อโรงเรียนได้รับคัดเลือกในกิจกรรมดังกล่าว ได้นำคณะครู ๓ ท่าน ประกอบด้วย ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล และครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางช่อง DLTV ๑๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก โรงเรียนบ้านกลูบีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือก ตอบสนองความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เรียนรู้ สร้างความรู้ผ่านกระบวนการ และกิจกรรมลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น อิสระและปลอดภัย ปรับบทบาทครูจากผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะครูควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนได้มีการกำหนดปฏิทินการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนบ้านกลูบี เป็นปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

๑.๒) มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ผู้บริหารชี้แจงว่า โรงเรียนบ้านกลูบี ได้รับคัดเลือก ๑ ใน ๑๒ โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ทั้งหมด ๑๑๘ โรงเรียน เป็นโรงเรียนนำร่อง ในการเข้าร่วมโครงการดำเนินการนโยบาย “ลดเวลารียน เพิ่มเวลารู้”โดยจะต้องดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องจัดกิจกรรมตั้งแต่วันแรกของการเปิดเทอม คือ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยแบ่งครูรับผิดชอบชั้นละ ๒ คน ครูหลักและครูร่วม

- จัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม (ROAD MAP) เพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านกลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีดังนี้

- จัดทำคู่มือ บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

- ดำเนินการปรับโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำตารางเรียน ซึ่ง จากเดิมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จากปีละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ปรับเป็น ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม แต่จัดการเรียนการสอน บูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียน ดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาอัลกรุอาน จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม แต่จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการลงในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน

- วางแผนการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในแผนปฏิบัติการประจำปี

- วางแผนจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

- วางแผนจัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

- วางแผนจัดทำเครื่องมือการวิจัย

๑.๓) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกำหนดการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และทำแผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ล่วงหน้า ๑๐๐ ชั่วโมง หรือ ๑ ภาคเรียน โดยครอบคลุมทั้ง ๔H คือ Head Hand Heart Health และจัดกิจกรรมครบใน ๓ หมวด ๑๓ กิจกรรม ของแต่ละชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง จุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม ตามบริบท ความพร้อมของโรงเรียน และคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย รายละเอียดของ ๓ หมวด ๑๓ กิจกรรม ดังนี้

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา

๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะ และการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม

๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน กตัญญู)

๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต

๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

๑๔. ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน

๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต ๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย

๑.๔) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.ถึง ๑๕.๓๐ น.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ในการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบถึงนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ มัสยิดบ้านกลูบี

๑.๕) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลูบี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

๒) จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม ( DO )

ผู้รายงาน ได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน (Work shop) เพื่อจัดทำกำหนดการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ล่วงหน้า ๑๐๐ ชั่วโมง ในเทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และจัดทำแผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในแต่ละชั้นเรียนอย่างเป็นระบบโดยครอบคลุมทั้ง ๓ หมวด ๑๓ กิจกรรม และครอบคลุม ทั้ง ๔ H ทั้งนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓ จะเน้น กิจกรรม หมวด ๒ และ หมวด ๓ มากกว่า หมวด ๔ ส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ๖ จะเน้น กิจกรรม หมวด ๔ และ หมวด ๒ มากกว่า หมวด ๓ กิจกรรมเป็นไปตามความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง จุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม ตามบริบท ความพร้อมของโรงเรียน และคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย โดยในแต่ละชั้นเรียนจะจัดกิจกรรมไม่ซ้ำกัน

๒.๒) ดำเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ของแต่ละชั้นเรียน และดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามแนวทางการดำเนินกิจกรรม (ROAD MAP) “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ ดำเนินการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เวลา ๑๔.๓๐ น ถึง ๑๕.๓๐ น. ทุกชั้นเรียน โดยครูประจำชั้นและครูร่วม ซึ่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

๒.๒.๒ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และเตรียมสื่อ บางกิจกรรมใช้สื่อ DLIT และ UTUBE โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านกลูบีได้มีการติดตั้งเครือข่ายอินเติอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารเรียน

๒.๒.๓ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในบางกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกลูบี องค์การบริหารตำบลสากอ สถานีรถไฟสุไหงปาดี สถานีรถไฟสุไหงโกลก โรงเรียนเกษมทรัพย์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโกลก ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย

๒.๒.๔ แต่ละชั้นเรียนดำเนินการรายงาน สรุปผลการจัดกิจกรรม กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ผู้บริหารทราบสัปดาห์ละครั้ง

๓) ขั้นการประเมินผลรวมของกิจกรรม (Checking : C)

การประเมินผลกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้รายงานได้ใช้ แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครื่องมือการวัดและประเมินผล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน และคณะทีมงานที่ได้รับการแต่งตั้ง การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการนิเทศ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ซึ่งครูประจำชั้นและครูร่วม ได้รายงานผล การจัดเก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในแต่ละสัปดาห์ให้ทราบ ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งแผนการจัดกิจกรรม บันทึกหลังการสอนกิจกรรม แบบบันทึกการวัดผลประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และการทำ After Action Review : AAR (เสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน) ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละชั้นเรียนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมใด ในการตรวจสอบจะต้องมีเครื่องมือที่ชัดเจน และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ประเมินผลโดยยึดผลประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียนเป็นหลัก มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ โดยผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบในระหว่างการนิเทศ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งพบว่า ผลการประเมินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านกลูบี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ สรุปผลการได้ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๑๖ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ ภาษาพาเพลิน ๙ รูปเรขาคณิตหรรษา

๒ ตามล่าหาคู่ ๑๐ Seven Buss

๓ คำศัพท์แสนสนุก ๑๑ Domino

๔ ขอเอ๋ย ขอ ขวด ๑๒ บิงโกจำนวนนับ

๕ กำไลเก๋ไก๋ ๑๓ เซียนคณิตคิดเลขเร็ว

๖ มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ ๑๔ เครื่องบินกระดาษ

๗ จะทำอะไรดีหนอ ๑๕ ทายซิต้นอะไรเอ่ย

๘ Play and Learn ๑๖ ขวดเป่าลูกโป่ง

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ๗ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ บิงโกตัวสะกด ๕ วันขึ้นปีใหม่

๒ หนึ่งใจ ร้อยมือ ล้านความดี ๖ ต้นไม้พูดได้

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๓ I Love Thailand ๗ มาสนุกแบบไทย (รีรีข้าวสาร)

๔ จะทำอะไรดีหนอ ๘ -

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ๘ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ มาสนุกกับศิลปะ ๕ ร้อยโมบายจากกระดาษทิชชู

๒ ตุ๊กตาจากฟองน้ำ ๖ ออมสิน ออมสินเจ้าขา

๓ การทำที่คั่นหนังสือ ๗ สานจากใบตาล

๔ ทัศนศึกษา ๘ พลิดเพลินนันทนาการ

สรุปผลการประเมินกิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานมีการประเมินผลโดยการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙ คน ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๑๐ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ ภาษาพาเพลิน ๖ หนูน้อยนักปั้น

๒ ตามล่าหาคู่ ๗ เล่าเขียนเรียนรู้

๓ จะทำอะไรดีหนอ .....คิดซิ.....คิดซิ ๘ รูปเรขาคณิตสร้างสรรค์

๔ ศิลปะหรรษา ๙ Seven Buss

๕ เพลิดเพลินนันทนาการ ๑๐ เพลิดเพลินกับคณิตคิดเร็ว

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ๘ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมา ๕ รักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษาความสะอาด)

๒ อ่านแล้ววาดฉลาดอย่างสร้างสรรค์ ๖ รักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรในโรงเรียน)

๓ ประเทศไทยจ๋า ฉันรักเธอ ๗ ต้นไม้พูดได้

๔ ต้นไม้ของพ่อ ๘ สนุกสนานกับการละเล่น

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ๘ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ ๕ กล่อมมหัศจรรย์

๒ การทำที่คั่นหนังสือแสนสวย ๖ เล่นปนเรียน

๓ วัสดุหรรษาพาเพลิน (การร้อยลูกปัด) ๗ เพลิดเพลินนันทนาการ

๔ ออมสินออมทรัพย์แสนรัก ๘ ฉันสำคัญนะจ๊ะ

สรุปผลการประเมินกิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานมีการประเมินผลโดยการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๖ คน ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๑๘ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ ภาษาพาเพลิน ๑๐ Domino

๒ นักเล่าน้อย ๑๑ ปริศนาท้าทาย

๓ จะทำอะไรดีหนอ ๑๒ จิ๊กซอหรรษา

๔ วัสดุหรรษาพาเพลิน (ขวด) ๑๓ หนูน้อยคิดเลขเร็ว

๕ วัสดุหรรษาพาเพลิน(ประดิษฐ์สิ่งง่าย ๆจากไม้ไอศกรีม) ๑๔ เทคโนโลยีพาเพลิน

๖ มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ ๑๕ พับเครื่องบิน

๗ ยอดนักสืบ ๑๖ ต้นอะไรเอ่ย

๘ เพลิดเพลินนันทนาการ ๑๗ หมอภาษาเสริมทักษะการอ่าน

๙ อยากดู อยากเล่า อยากเขียน ๑๘ โดมิโนหรรษา

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ๑๐ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ สนุกกับภาษา ๖ เรื่องเล่าจากลูกถึงพ่อ

๒ บิงโกตัวสะกด ๗ ต้นไม้ของพ่อ

๓ นันทนาพาเพลิน ๘ หนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔ หนึ่งใจ ร้อยมือ หนึ่งล้านทำความดี ๙ เกมสำนวน สุภาษิต คำพังเพยพาเพลิน

๕ เรารักประเทศไทย ๑๐ เล่นแบบไทย สนุกอย่างไทย (รีรีข้าวสาร)

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ๗ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ ศิลปะน่าสนุก ๕ สืบสาน (สานกระดาษทำพัด)

๒ แกนกระดาษชำระปะติดสัตว์น้อย ๖ ทัศนศึกษา

๓ สร้างสรรค์ที่คั่นหนังสือ ๗ เพลิดเพลินเกมนันทนาการ

๔ ออมสินออมทรัพย์ ๘ -

สรุปผลการประเมินกิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานมีการประเมินผลโดยการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๔ คน ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๑๐ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ English is easy ๖ เที่ยวไกลไร้พรมแดน

๒ Bahasa แสนสนุก ๗ การถ่ายภาพเบื้องต้น

๓ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ๘ แสดงทางวิทยาศาสตร์

๔ วัสดุเหลือใช้สร้างสรรค์ผลงาน ๙ ต่อเติมเรื่องราว

๕ หมากรุกหรรษา ๑๐ เกมหรรษา

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ๔ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม

๑ ผลิตภัณฑ์จากใบเตย

๒ รักษ์สิ่งแวดล้อม

๓ วันขึ้นปีใหม่

๔ ขนมไทย อาหารไทย

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ๗ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ พวงกุญแจจากไหมญี่ปุ่น ๕ ทัศนศึกษา

๒ การประดิษฐ์กระปุกออมสิน ออมทรัพย์ ๖ เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

๓ ผ้าคลุมแสนสวย ๗ พืชผักสวนครัว

๔ สนุกกับลูกปัด ๘ -

สรุปผลการประเมินกิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานมีการประเมินผลโดยการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐ คน ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๑๐ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ Learn with game ๖ นักวิทย์น้อยช่างประดิษฐ์

๒ English is easy ๗ สร้างสรรค์หรรษากับเรขาคณิต

๓ Asian Communication ๘ ท่องเที่ยวในต่างแดน

๔ การประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษผ้า ๙ ภาษาพาเพลิน

๕ สิ่งประดิษฐ์ง่าย ๆ จากวัสดุเหลือใช้ ๑๐ Fun with the words

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ๗ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ มือปราบพิทักษ์โลก ๕ นิทานสร้างคนดี

๒ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ๖ วันขึ้นปีใหม่

๓ ดูดีมีสาระ ๗ ขนมพื้นบ้าน

๔ ตามรอยพ่อ ๘ -

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ๕ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม

๑ สิ่งประดิษฐ์จากแกนทิชชู

๒ Pop up แสนสวย

๓ กินอยู่ รู้คิด

๔ ทัศนศึกษา

๕ พัฒนาทักษะเข้าใจกติกาวอลเลย์บอล

สรุปผลการประเมินกิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานมีการประเมินผลโดยการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙ คน ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๘ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ ภาษาสู่อาเซียน ๕ ช่างคอมน้อย

๒ Travel to learn languages ๖ สมุดทำด้วยมือ

๓ DIY (Do it by yourself) ๗ การถ่ายภาพสู่มืออาชีพ

๔ การประดิษฐ์เข็มกลัดจากเศษผ้า ๘ ดนตรีพาเพลิน

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ๕ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม

๑ ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ(บุหงาซีเร๊ะ)

๒ เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากละครสั้น

๓ นิทานสร้างคนดี

๔ งานใบตอง

๕ ขนมพื้นบ้าน

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ๘ กิจกรรม ได้แก่

ที่ กิจกรรม ที่ กิจกรรม

๑ สกรีนเสื้อแบบง่าย ๕ กินอยู่ รู้คิด

๒ ประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากช้อนพลาสติก ๖ ทัศนาจรลงเกาะ

๓ ประดิษฐ์กรอบรูปจากไม้เสียบไอศกรีม ๗ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๔ กาแฟถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ ๘ กีฬาเพื่อสุขภาพ

สรุปผลการประเมินกิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานมีการประเมินผลโดยการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๓ คน ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

๔) ขั้นการพัฒนาปรับปรุง (Acting : A)

โรงเรียนบ้านกลูบี ได้ดำเนินการประชุมเพื่อสะท้อนจากผลการนิเทศ ที่ยังต้องแก้ไข หรือปรับกิจกรรมในแต่ละหมวดให้ครอบคลุม ทั้ง ๔ H ช่วยกันคิดและปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องร่วมกันอย่างหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น และนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป

๔. ผลที่ได้รับ

๔.๑ ด้านนักเรียน จากผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบี โดยใช้การบริหารแบบ KLUBEE Model ทีมีการนำหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) และใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) ในการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการตามแนวทาง (Road Map) ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน มีทักษะการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็น ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข

๔.๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการสอน จากที่สอนที่เน้นแต่เนื้อหาความรู้ที่จะสอนเท่านั้น เป็นผู้แนะนำ คอยช่วยเหลือ เน้นการปฏิบัติ และลงมือทำ เรียนรู้ร่วมกัน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย สร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ กระตือรือร้น และมีกำลังใจในการเรียนรู้ ครูใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เข้าใจและได้พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี เนื่องจากได้มีการเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) ทุก ๆสัปดาห์ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษา

๔.๓ ด้านผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ กำกับ ดูแล ติดตาม ผลการเรียนรู้ของบุตรหลานในความปกครอง ดูแลการมาเรียนของนักเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และเกิดความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นของชุมชนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านกลูบีให้มีความก้าวหน้าต่อไป ส่งผลให้โรงเรียนบ้านกลูบี ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

๔.๔ ด้านสถานศึกษา จากการที่สถานศึกษามีแนวทาง (Road Map) ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ดังมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ดังนี้

๑.) โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ในการติดตามจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะแรก ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้รับผลการประเมิน ดีเยี่ยม

๒.) โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ในการนำเสนอกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จัดนิทรรศการ ณ โรงแรมเก็นติ้ง และได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับผู้บริหารและครูวิชาการ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๗๐ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.) ได้มีโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มาศึกษาดูงานในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านกลูบีอย่างต่อเนื่อง

๔.) ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข

๕.) นักเรียนทีจบการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจ และเต็มใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีความรักและศรัทธา มีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ความร่วมมือสนับสนุน ทั้งสติปัญญา แรงกาย แรงใจ และทรัพย์สินในการดำเนินการใน กิจกรรม ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ

โพสต์โดย นูตี : [17 ส.ค. 2559 เวลา 09:55 น.]
อ่าน [7105] ไอพี : 113.53.99.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ