ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ BANPLONG MODEL

ชื่อผลงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้

BANPLONG MODEL

ผู้รายงาน นางขนิษฐา นนธิ

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ BANPLONG MODEL ๑) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๒)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษาของครู ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา BANPLONG MODEL คือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คือ การร่วมระดมความคิด(Brainstorming) ผูกจิตสร้างตระหนัก(Awareness) รู้จักรักและความต้องการ(Need) ประสานความร่วมมือ(Participation) ยึดถือภาวะผู้นำ(Leadership) ลงมือทำโดยองค์กร(Organization) นิเทศติดตามขั้นตอนดำเนินงานเป็นเครือข่าย(Network) มุ่งสู่เป้าหมายคือการพัฒนา(Goal) ขับเคลื่อนโดยการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินกิจกรรมในโครงการใช้ระยะเวลา ๑ ปี โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสดใสน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ย ๑๐.๒๕ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๘๔.๙๘ มีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับมาก-มากที่สุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๗๘.๘๓ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา จากการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด ผู้เรียนชอบมาโรงเรียน และสนใจใฝ่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ผลที่ได้รับ

๔.๑ ด้านผู้เรียน จากการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช้ BANPLONG MODEL ที่มีการปรับสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนสวยงามมีสีสัน มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีสนามเด็กเล่น มีแหล่งเรียนรู้/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV DLIT ในห้องเรียน มีห้องเรียนพิเศษ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมด้านอาชีพ ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมาเรียนมากขึ้น ปรับเวลามาโรงเรียนให้เช้าขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถสืบค้นความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นค่าพัฒนา ๑๐.๒๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๕๘ )

๔.๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูมีความมุ่งมั่น มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน ครูมี

โอกาสได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากการสอบถามการปรับสภาพแวดล้อมทำให้มีความสดชื่นมีแรงจูงใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นบริเวณสะอาดขึ้นเป็นระเบียบน่าอยู่ บรรยากาศดีขึ้น โรงเรียนสดใส สะดวก ปลอดภัยขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพให้ได้ใช้การจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการให้ผู้เรียนรู้จากการลงมือทำ

๔.๓ ด้านการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านโผลงมีการพัฒนาดีขึ้น มีการดำเนินงาน

เป็นระบบ การบริหารงานแบบกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมทำ ทำให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถระดมทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ กำลังแรงงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียน ผู้เรียนร่วมกัน

๔.๔ ด้านสถานศึกษา หลังจากดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโผลง สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย มีสีสันสดใส บรรยากาศดี สดชื่น น่าอยู่น่าเรียน มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่เล่นเพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ ด้านศาสนา ที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าคุ้มทุน มีสถานที่ให้บริการชุมชน อาทิ ลานกีฬาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

๔.๕ ด้านผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจที่โรงเรียนให้ความสำคัญในการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนสะอาด สวยงาม สีสันสดใส มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ น้ำตกจำลอง สวยงาม สดชื่น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้โดยการทดลอง มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีอาคารละหมาดสำหรับปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม ห้องเรียนอิสลามศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ การได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และมีลานกีฬาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ให้บริการชุมชนได้เข้ามาทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เสมอมา เมื่อโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นทำให้ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนและให้การสนับสนุน ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

โพสต์โดย khanitta : [19 ส.ค. 2559 เวลา 16:45 น.]
อ่าน [4052] ไอพี : 113.53.98.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,981 ครั้ง
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)

เปิดอ่าน 29,815 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 12,705 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า

เปิดอ่าน 17,575 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)

เปิดอ่าน 19,311 ครั้ง
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,211 ครั้ง
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?

เปิดอ่าน 33,441 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ

เปิดอ่าน 31,710 ครั้ง
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด

เปิดอ่าน 12,083 ครั้ง
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?

เปิดอ่าน 12,189 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 24,267 ครั้ง
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล

เปิดอ่าน 31,884 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,975 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 10,948 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 285,201 ครั้ง
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด

เปิดอ่าน 44,162 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
เปิดอ่าน 92,893 ครั้ง
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
เปิดอ่าน 40,580 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
เปิดอ่าน 11,000 ครั้ง
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เปิดอ่าน 30,523 ครั้ง
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ