ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ BANPLONG MODEL

ชื่อผลงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้

BANPLONG MODEL

ผู้รายงาน นางขนิษฐา นนธิ

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ BANPLONG MODEL ๑) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๒)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษาของครู ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา BANPLONG MODEL คือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คือ การร่วมระดมความคิด(Brainstorming) ผูกจิตสร้างตระหนัก(Awareness) รู้จักรักและความต้องการ(Need) ประสานความร่วมมือ(Participation) ยึดถือภาวะผู้นำ(Leadership) ลงมือทำโดยองค์กร(Organization) นิเทศติดตามขั้นตอนดำเนินงานเป็นเครือข่าย(Network) มุ่งสู่เป้าหมายคือการพัฒนา(Goal) ขับเคลื่อนโดยการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินกิจกรรมในโครงการใช้ระยะเวลา ๑ ปี โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสดใสน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ย ๑๐.๒๕ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๘๔.๙๘ มีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับมาก-มากที่สุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๗๘.๘๓ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา จากการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด ผู้เรียนชอบมาโรงเรียน และสนใจใฝ่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ผลที่ได้รับ

๔.๑ ด้านผู้เรียน จากการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช้ BANPLONG MODEL ที่มีการปรับสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนสวยงามมีสีสัน มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีสนามเด็กเล่น มีแหล่งเรียนรู้/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV DLIT ในห้องเรียน มีห้องเรียนพิเศษ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมด้านอาชีพ ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมาเรียนมากขึ้น ปรับเวลามาโรงเรียนให้เช้าขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถสืบค้นความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นค่าพัฒนา ๑๐.๒๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๕๘ )

๔.๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูมีความมุ่งมั่น มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน ครูมี

โอกาสได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากการสอบถามการปรับสภาพแวดล้อมทำให้มีความสดชื่นมีแรงจูงใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นบริเวณสะอาดขึ้นเป็นระเบียบน่าอยู่ บรรยากาศดีขึ้น โรงเรียนสดใส สะดวก ปลอดภัยขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพให้ได้ใช้การจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการให้ผู้เรียนรู้จากการลงมือทำ

๔.๓ ด้านการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านโผลงมีการพัฒนาดีขึ้น มีการดำเนินงาน

เป็นระบบ การบริหารงานแบบกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมทำ ทำให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถระดมทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ กำลังแรงงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียน ผู้เรียนร่วมกัน

๔.๔ ด้านสถานศึกษา หลังจากดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโผลง สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย มีสีสันสดใส บรรยากาศดี สดชื่น น่าอยู่น่าเรียน มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่เล่นเพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ ด้านศาสนา ที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าคุ้มทุน มีสถานที่ให้บริการชุมชน อาทิ ลานกีฬาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

๔.๕ ด้านผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจที่โรงเรียนให้ความสำคัญในการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนสะอาด สวยงาม สีสันสดใส มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ น้ำตกจำลอง สวยงาม สดชื่น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้โดยการทดลอง มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีอาคารละหมาดสำหรับปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม ห้องเรียนอิสลามศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ การได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และมีลานกีฬาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ให้บริการชุมชนได้เข้ามาทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เสมอมา เมื่อโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นทำให้ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนและให้การสนับสนุน ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

โพสต์โดย khanitta : [19 ส.ค. 2559 เวลา 16:45 น.]
อ่าน [2149] ไอพี : 113.53.98.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 44,011 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 16,906 ครั้ง
5 สุดยอดผักผลไม้ กินแล้วไม่แก่!
5 สุดยอดผักผลไม้ กินแล้วไม่แก่!

เปิดอ่าน 3,789 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 20,055 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

เปิดอ่าน 18,233 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"

เปิดอ่าน 68,253 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 18,695 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 9,742 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 16,522 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

เปิดอ่าน 7,100 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น

เปิดอ่าน 99,931 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 70,486 ครั้ง
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู

เปิดอ่าน 14,606 ครั้ง
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว

เปิดอ่าน 40,124 ครั้ง
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น

เปิดอ่าน 17,249 ครั้ง
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,669 ครั้ง
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5

เปิดอ่าน 8,312 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 11,926 ครั้ง
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 15,392 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา

เปิดอ่าน 14,958 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ