ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้า

ชื่อผลงานวิชาการ การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

ผู้ประเมิน นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

โรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่บงใต้

ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการ คือ 4.1) ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 4.2) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินโครงการ 4.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 35 คน ผู้ปกครอง จำนวน 35 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน รวมกลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการการ ใช้แบบการประเมิน CIPP Model ซึ่งมี 5 ฉบับ ดังนี้ 1) ประเมินด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 3) ประเมิน ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 4) ประเมินด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และ 5) ประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการ พบว่า ผู้บริหารและครู ประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาพรวมมีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก( = 4.47 , =0.57)

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ผู้บริหารและครู ประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ( = 4.04 , =0.64)

3. ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ผู้บริหารและครู ประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก( = 4.06 , =0.63)

4. ด้านผลผลิตของโครงการ

4.1 ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ครูและนักเรียน ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.26 , =0.63)

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( = 4.26 , =0.54)

4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เฉลี่ย 5 สาระการเรียนรู้ ปรากฏว่า ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.60 และปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.87 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่มขึ้น 4.73

4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2557 และร้อยละของผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2558 ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.31 รองลงมา คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.12 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.55

โพสต์โดย ผอ.แกม : [26 ส.ค. 2559 เวลา 19:14 น.]
อ่าน [534] ไอพี : 182.232.180.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ