ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพช

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2558 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ

CIPP MODEL

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling ) ตามสัดส่วน เทียบเป็นร้อยละตามกลุ่มตัวอย่าง แล้วใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และเมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 800 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการมีจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 2 แบบประเมินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 แบบประเมินกิจกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับกิจกรรมละ 10 ข้อ จำนวน 13 กิจกรรมฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSfor Windows (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย

ผลการศึกษา พบว่า

1. การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะของผู้เรียนด้านการเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน

2. การประเมินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 13 กิจกรรม สรุปได้ว่า ทุกกิจกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินกิจกรรมที่ 10 การจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการ มีผลการประเมินสูงสุด รองลงมาคือ กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. การประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน สรุปได้ว่า ครูมีความพึงพอใจต่อผลผลิต (ผู้เรียน) และพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก สำหรับผู้ปกครองผลการประเมินสรุปได้ว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อครูอยู่ในระดับมากที่สุด พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการให้บริการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย Kwanrung : [6 ก.ย. 2559 เวลา 11:16 น.]
อ่าน [3398] ไอพี : 183.88.164.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,000 ครั้ง
วิธีกำจัดแมลงเม่า
วิธีกำจัดแมลงเม่า

เปิดอ่าน 13,903 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล

เปิดอ่าน 15,126 ครั้ง
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี

เปิดอ่าน 40,135 ครั้ง
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 10,461 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 284,081 ครั้ง
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน

เปิดอ่าน 10,405 ครั้ง
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล

เปิดอ่าน 4,777 ครั้ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง

เปิดอ่าน 24,431 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 24,880 ครั้ง
ฝนช่อมะม่วง
ฝนช่อมะม่วง

เปิดอ่าน 10,789 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 18,746 ครั้ง
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 15,497 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 88,801 ครั้ง
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 10,596 ครั้ง
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค

เปิดอ่าน 14,845 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
เปิดอ่าน 44,830 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
เปิดอ่าน 21,215 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
เปิดอ่าน 444,491 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 10,712 ครั้ง
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ