ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด

โดยใช้รูปแบบโครงงานและเทคนิค Backward Design สอดแทรก

คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทรายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

ท 30105 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวหทัยทิพย์ สุกใส

บทคัดย่อ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) กำหนดให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และออกแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design สอดแทรกคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท นับเป็นรูปแบบการสอนหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการทักษะ ความรู้ ควบคู่คุณธรรม สามารถพัฒนาทักษะการคิดทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด และด้านคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดโดยใช้รูปแบบโครงงานและเทคนิค Backward Design สอดแทรกคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 2) เพื่อพัฒนาชุดนวัตกรรมการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และ 3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของนวัตกรรมการวิจัย จากระดับความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดนวัตกรรมการวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จำนวน 144 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้รูปแบบโครงงานและเทคนิค Backward Design สอดแทรกคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 6 ชุด 2) เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญ และ3) เครื่องมือหาคุณภาพนวัตกรรม ได้แก่ แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการวิจัย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 1) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใช้วิธีหาค่าความยาก (ค่า P) และค่าอำนาจจำแนก (ค่าR) 2) ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เชิงเนื้อหา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยมัชฉิมเลขคณิต (x ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที ( t-test)

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้รูปแบบโครงงานและเทคนิค Backward Design สอดแทรกคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าคะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 11.46 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) จากการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยใช้สูตรE1 / E2 เท่ากับ 80/80 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน เท่ากับ 84.31/83.53 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจากการหาคุณภาพของนวัตกรรมจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดี และ 3) คุณภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการวิจัยจากระดับความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับดี เช่นเดียวกัน

จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงานและเทคนิค Backward Design สอดแทรกคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท มีผลทำให้ทักษะการคิดและคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทมีการพัฒนาสูงขึ้น ซึ่งการที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจจะเนื่องมาจากรูปแบบของนวัตกรรมการวิจัยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ เป้าหมาย แนวการจัดการศึกษา ตามหลักสูตร สามารถแก้ปัญหา พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีกระบวนการจัดทำ และพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพก่อนนำมาใช้สอนจริง รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ ส่งผลให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ครูทิพย์ : [6 ก.ย. 2559 เวลา 14:12 น.]
อ่าน [3926] ไอพี : 110.77.149.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,857 ครั้ง
เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก อาการเริ่มปัญหาของหัวใจ อย่ารอช้ารีบพบแพทย์
เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก อาการเริ่มปัญหาของหัวใจ อย่ารอช้ารีบพบแพทย์

เปิดอ่าน 7,908 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

เปิดอ่าน 43,097 ครั้ง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง

เปิดอ่าน 16,018 ครั้ง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง

เปิดอ่าน 4,916 ครั้ง
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ

เปิดอ่าน 32,450 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์

เปิดอ่าน 9,042 ครั้ง
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก

เปิดอ่าน 10,236 ครั้ง
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 132,174 ครั้ง
นิยามทางการศึกษา
นิยามทางการศึกษา

เปิดอ่าน 42,424 ครั้ง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 31,150 ครั้ง
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 14,088 ครั้ง
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 334,710 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 7,887 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนพบหมอ
เตรียมตัวก่อนพบหมอ

เปิดอ่าน 55,459 ครั้ง
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
เปิดอ่าน 17,347 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เปิดอ่าน 35,740 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
เปิดอ่าน 18,947 ครั้ง
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ
เปิดอ่าน 8,835 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ