ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล1(วัดพรหมวิหาร)

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริม

ของโรงเรียนเทศบาล 1 (พรหมวิหาร)

ชื่อผู้รายงาน : วีระเชษฐ์ วรรณรส

ปีที่รายงาน : พ.ศ.2558

-----------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Modle) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครางการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 258 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ แบบสอบถามฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท แบบสอบถามฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น แบบสอบถามฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต และแบบสอบถามฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

5 ระดับ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท การประเมินผลความเหมาะสมด้านบริบทของการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อ พบว่า เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน ตามลำดับ ส่วนระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น การประเมินผลความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1

(วัดพรหมวิหาร) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อ พบว่า ความเพียงพอของบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมของโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ตามลำดับ ส่วนความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การประเมินผลความเหมาะสมด้านกระบวนการของการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1

(วัดพรหมวิหาร) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การเตรียมการก่อนการดำเนินงานมีความเหมาะสม และมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน ตามลำดับ ส่วนการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต การประเมินผลความเหมาะสมด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อ พบว่า แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยการปฏิบัติ และมีการสรุปโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1

(วัดพรหมวิหาร)ได้นำเอาผลการดำเนินโครงการไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามลำดับ ส่วนแหล่งเรียนรู้มีบริการกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีการจัดขึ้น อย่างต่อเนื่อง หรือหมุนเวียนไปมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ในโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา “สนามกีฬา” และกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

“สวนวรรณคดี” ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม “ลานธรรมะ” มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นการจัดทำโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณากรอบการประเมินเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น รองลงมาคือ ด้านบริบท

ด้านกระบวนการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านผลผลิต ตามลำดับ

โพสต์โดย ติ่ง : [9 ก.ย. 2559 เวลา 17:41 น.]
อ่าน [2513] ไอพี : 171.4.240.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 46,600 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

เปิดอ่าน 10,460 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 8,577 ครั้ง
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท

เปิดอ่าน 14,385 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 14,546 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

เปิดอ่าน 9,705 ครั้ง
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่

เปิดอ่าน 1,352 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"

เปิดอ่าน 14,007 ครั้ง
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้

เปิดอ่าน 264,575 ครั้ง
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

เปิดอ่าน 10,189 ครั้ง
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้

เปิดอ่าน 55,051 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

เปิดอ่าน 11,911 ครั้ง
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่

เปิดอ่าน 121,004 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 44,319 ครั้ง
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 29,973 ครั้ง
xDSL คืออะไร?
xDSL คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,321 ครั้ง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 35,715 ครั้ง
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข

เปิดอ่าน 14,148 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 8,390 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 17,726 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ