ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อของนางดนูวดี สุขสว่าง

ชื อเรือง รายงานการพฒั นาชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์การเรี ยน เพือส่ งเสริ มทกั ษะพืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวยั ชนั อนุบาลปี ที 

ผู้ ศึกษาค้ นคว้า ดนูวดี สุ ขสว่าง

ปี การศึกษา 

บทคัดย่อ

รายงานกา รพัฒนาชุ ด กิ จ กรรมเ ส ริ ม ป ระสบ กา รณ์ กา รเรี ยน เพื อส่ งเส ริ มทักษะพื นฐ าน ทา ง

วิ ทยาศาสตร์ ของเด็ กปฐมว ัย ชันอนุ บาลปี ที โรงเรี ยนบ้านมาบหัวทีง สํานักงานเขตพื นที การศึ กษา

ประถมศึ กษาสงขลา เขต ซงึ การศึ กษาค้นคว้า ในครั งนี มีวัต ถุ ประสงค์เพื อ ) เพือสร้ างและพัฒนาชุ ด

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์การเรี ยน เพือส่ งเสริ มทักษ ะพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวยั ชนั อนุ บาล

ปี ที ทีมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที ใ ช้ใ น ก า ร ศึ ก ษ าค ้น ค ว้า ค รั ง นี คื อ เ ด็ ก ป ฐ ม วัย ชัน อ นุ บ า ล ปี ที โ ร ง เ รี ย น

บา้ นมาบหัวทีง สํานัก งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 

จํา นวน นักเ รี ยนท ังสิ น  คน เ ครื อง มื อ ที ใช้ใน กา ร ศึ ก ษ า ค้น คว้า ได้แก่ ) ชุ ดก า รฝึ ก พัฒ นา ท ัก ษ ะ

กระบวนการเรี ยนรู ้ทางวิท ยาศาสตร์ ) แบบทดสอบสังเกต ดา้น ระยะเวลาในการทาํ การศึกษาคน้ ควา้

คือ มิถุน ายน ถึงเดือน ตุลาคม พุทธศกัราช สถิติทีใชใ้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลไดแ้ ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียน เพือส่งเสริมทักษะพืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวยั ชันอ นุ บาลปี ที โรงเรี ยนบา้ นมาบหัว ทีง ทีพฒั นาขึนมีประสิ ทธิภาพเท่ากับชื อเรือง รายงานการพฒั นาชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์การเรี ยน เพือส่ งเสริ มทกั ษะพืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวยั ชนั อนุบาลปี ที 

ผู้ ศึกษาค้ นคว้า ดนูวดี สุ ขสว่าง

ปี การศึกษา 

บทคัดย่อ

รายงานกา รพัฒนาชุ ด กิ จ กรรมเ ส ริ ม ป ระสบ กา รณ์ กา รเรี ยน เพื อส่ งเส ริ มทักษะพื นฐ าน ทา ง

วิ ทยาศาสตร์ ของเด็ กปฐมว ัย ชันอนุ บาลปี ที โรงเรี ยนบ้านมาบหัวทีง สํานักงานเขตพื นที การศึ กษา

ประถมศึ กษาสงขลา เขต ซงึ การศึ กษาค้นคว้า ในครั งนี มีวัต ถุ ประสงค์เพื อ ) เพือสร้ างและพัฒนาชุ ด

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์การเรี ยน เพือส่ งเสริ มทักษ ะพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวยั ชนั อนุ บาล

ปี ที ทีมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที ใ ช้ใ น ก า ร ศึ ก ษ าค ้น ค ว้า ค รั ง นี คื อ เ ด็ ก ป ฐ ม วัย ชัน อ นุ บ า ล ปี ที โ ร ง เ รี ย น

บา้ นมาบหัวทีง สํานัก งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 

จํา นวน นักเ รี ยนท ังสิ น  คน เ ครื อง มื อ ที ใช้ใน กา ร ศึ ก ษ า ค้น คว้า ได้แก่ ) ชุ ดก า รฝึ ก พัฒ นา ท ัก ษ ะ

กระบวนการเรี ยนรู ้ทางวิท ยาศาสตร์ ) แบบทดสอบสังเกต ดา้น ระยะเวลาในการทาํ การศึกษาคน้ ควา้

คือ มิถุน ายน ถึงเดือน ตุลาคม พุทธศกัราช สถิติทีใชใ้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลไดแ้ ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียน เพือส่งเสริมทักษะพืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวยั ชันอ นุ บาลปี ที โรงเรี ยนบา้ นมาบหัว ทีง ทีพฒั นาขึนมีประสิ ทธิภาพเท่ากับร้อยละ 99.32 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

โพสต์โดย โอ : [23 ก.ย. 2559 เวลา 13:42 น.]
อ่าน [2153] ไอพี : 106.0.211.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,088 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ

เปิดอ่าน 13,535 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!

เปิดอ่าน 37,190 ครั้ง
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่

เปิดอ่าน 63,510 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11

เปิดอ่าน 38,738 ครั้ง
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น

เปิดอ่าน 9,300 ครั้ง
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 170,871 ครั้ง
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 23,413 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ

เปิดอ่าน 104,597 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ

เปิดอ่าน 18,690 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 10,232 ครั้ง
แก้เมื่อยด้วย กะลา
แก้เมื่อยด้วย กะลา

เปิดอ่าน 13,637 ครั้ง
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้

เปิดอ่าน 35,238 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 14,124 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 14,183 ครั้ง
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,514 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

เปิดอ่าน 11,324 ครั้ง
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 11,869 ครั้ง
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว

เปิดอ่าน 12,805 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?

เปิดอ่าน 18,913 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ