ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นายอลงกต เรียนยอย

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research& Development) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของเวลา ได้คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนใน เรื่องของภาษาและความเหมาะสมของเวลาของชุดกิจกรรมการสอน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความครอบคลุม และความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของชุดกิจกรรม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์รวมจำนวน 5 คน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบประเมินความครอบคลุม และความเหมาะสมโดยครูผู้สอนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และ3) แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บด้วยตนเอง ทุกรายการ วิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความชัดเจนด้านภาษาและความเหมาะสมด้านเวลาของ ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูลการประเมินชุดกิจกรรม การสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แหล่งข้อมูล ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 17 คน โดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group, Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดสอบนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรม และเก็บข้อมูลโดยการทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และคะแนนพัฒนาการของนักเรียน ทั้งภาพรวมและรายบุคคล 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทั้งภาพรวม และรายชุดกิจกรรม 3) การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยหาค่าร้อยละ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบประเมินการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว โดยให้นักเรียนประเมินตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และด้านเอกสาร สื่อที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ด้านเอกสาร สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า

1.1 ผลการตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความเหมาะสมของเวลา ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า มีความชัดเจนของภาษาและระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสมเป็นอย่างดี

1.2 ผลการประเมินชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครูผู้สอน พบว่า ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความครอบคลุมและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

1.3 ผลการประเมินชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ชุดกิจกรรมมีความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

1.4 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวม พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 83.33 / 89.26 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้

2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า

2.1 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย

ร้อยละ 27.83 และมีคะแนนหลังเรียน เฉลี่ยร้อยละ 94.13 และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ

ของนักเรียน พบว่า คะแนนพัฒนาการในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.97 และนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100

2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและผลการทดสอบรายชุดกิจกรรม

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อยู่ในระดับดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 81.24 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ

ดีที่สุดร้อยละ 58.82 อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 17.64 และระดับดีร้อยละ 13.53

3. ผลการประเมินผลและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E พบว่า

3.1 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พบว่า ผลการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และด้านเอกสาร สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองและปฏิบัติงานกลุ่มอย่างชัดเจน นักเรียนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน นักเรียนได้นำเสนอผลงานในห้องเรียนและนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และนักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมทุกคน ส่วนความพึงพอใจในรายชุดกิจกรรม พบว่า ชุดนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกชุดกิจกรรมโดยเรียงตามลำดับ ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 7 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย กิจกรรมที่ 8 เรื่อง ประโยชน์แม่เหล็กไฟฟ้า ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้า และชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง สวิตซ์ไฟฟ้า

โพสต์โดย ใหญ่ : [25 ก.ย. 2559 เวลา 22:43 น.]
อ่าน [2208] ไอพี : 171.100.76.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,184 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 9,779 ครั้ง
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน

เปิดอ่าน 19,798 ครั้ง
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว

เปิดอ่าน 12,687 ครั้ง
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!

เปิดอ่าน 12,453 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

เปิดอ่าน 7,316 ครั้ง
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา

เปิดอ่าน 7,995 ครั้ง
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21

เปิดอ่าน 20,992 ครั้ง
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค

เปิดอ่าน 14,156 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 25,347 ครั้ง
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)

เปิดอ่าน 25,605 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 10,417 ครั้ง
รวมคลิปผาดโผนที่ Fail ประจำเดือน กันยายน 2555
รวมคลิปผาดโผนที่ Fail ประจำเดือน กันยายน 2555

เปิดอ่าน 10,944 ครั้ง
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์

เปิดอ่าน 13,484 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 11,755 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 40,001 ครั้ง
ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential

เปิดอ่าน 15,116 ครั้ง
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ

เปิดอ่าน 68,853 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 16,152 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน

เปิดอ่าน 25,151 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ