ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการจัดการขยะ

ชื่อผลงาน การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

1. ความเป็นมาและบริบทของโรงเรียน

การดำเนินงานกิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ มีจุดประสงค์เน้นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนให้กับนักเรียน เยาวชนเป็นสำคัญ เพราะเยาวชนเป็นพลเมืองแห่งอนาคต ดังนั้น การที่พลเมืองที่ดี มีวันัย ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะที่เน้นวินัยเรื่องการจัดการขยะ แยกขยะ ธนาคารขยะ และการมีจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้มีนโยบายเน้นด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ นำไปสู่การมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะ น้ำ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศดำเนินการเรื่องการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” จึงได้ประกาศเป็นมาตรการ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการด้านการจัดการขยะขึ้น

ขยะมูลฝอยสามารถพบได้ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจน คือ บริเวณโรงเรียนและในโรงเรียนจะมีขยะมากกว่าทุกที่ เพราะในโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก มีการบริโภคอาหาร นม และขนมต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน จึงทำให้มีขยะมูลฝอยตามมา และพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่นำขยะไปทิ้งลงถัง แต่จะทิ้งลงพื้นแทน เพราะเด็กสมัยนี้เป็นคนมักง่ายจนเกินไป กินที่ไหนก็ทิ้งที่นั่น จึงทำให้บริเวณโรงเรียนสกปรกมากขึ้น

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำรัสชี้แนวทางการดำรงชีวิต ให้แก่ปวงชนชาวไทยนักบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ซึ่งมี หลักแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สามห่วง สองเงื่อนไข” ดังนี้

ความพอประมาณ : กิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติงานบนพื้นฐานความพอเหมาะพอควร ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทำกิจกรรมที่มีอยู่ให้พอเหมาะกับสภาพของตนเองไม่ทำการใด ๆ ที่เกินตัว เห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ความมีเหตุผล : กิจกรรมให้นักเรียนในโรงเรียนจะดำเนินงานอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี : กิจกรรมที่นักเรียนจะไม่ปฏิบัติตนบนความเสี่ยง แต่จะเตรียม ความพร้อมเพื่อรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของตนเองที่จะเป็นลูกที่ดี เป็นนักเรียนที่ดี นักเรียนจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม

สำหรับเงื่อนไข ความรู้ : มีกิจกรรมที่สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้รอบรู้ทันสมัยทันเหตุการณ์ โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ อ่านหนังสือทุกวัน ดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการทำงาน มีความระมัดระวัง ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน

ส่วนเงื่อนไข คุณธรรม : มีกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียน ทั้งด้านจิตใจและ การกระทำ ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม ตั้งมั่นในความดี มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ที่มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง ตั้งอยู่เลขที่ 20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอบางมูลนาก ที่อยู่ในชุมชน ถือเป็นชุมชนตลาด ที่มีบ้านเรือนและความเป็นอยู่หนาแน่น มีร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ จึงเป็นแหล่งซื้อและจับจ่ายใช้สอยได้ง่าย ทำให้เกิดขยะได้มาก

จากการศึกษาโดยวิธีการสำรวจพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” พบว่า ขยะที่พบ ในโรงเรียนส่วนมากเกิดจากนักเรียนซื้ออาหารมารับประทาน ขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดพลาสติก หลอดดูด ไม้ไอติม ไม้เสียบลูกชิ้น กล่องโฟม ถุงใส่อาหารสำเร็จรูป อาหารกรอบ กล่องนม ถุงนมและเศษกระดาษ มีบางส่วนที่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่มาเล่นกีฬานอกเวลา เช่นตอนเย็นและเสาร์อาทิตย์ นำมาและทิ้งเศษขยะไว้ โดยส่วนมากนักเรียนจะทิ้งในถังขยะ มีบางส่วนที่ทิ้งนอกถังขยะ ระยะเวลาที่ทิ้งได้แก่ ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว นักเรียนจะซื้ออาหารมาทานพร้อมกับ ทำเวรเขตพื้นที่โดยบางคนมีเจตนาทิ้ง บางคนวางแล้วลืม พักกลางวัน หลังรับประทานอาหารกลางวัน เด็กจะซื้ออาหารถือไปพร้อมกับเล่น หรือร่วมกิจกรรมอื่น ๆ หลังเสียงออดแปรงฟันนักเรียนรีบไปและจะทิ้ง หรือลืมทิ้งถังขยะ และภาคบ่ายถึงตอนกลับบ้าน เวลากลับบ้านผู้ปกครองบางคนซื้ออาหารมาฝากนักเรียนก็เกิดการทิ้งอีกโดยมีลักษณะการทิ้งเช่นเดียวกัน

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคณะผู้บริหารและครูได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีกำจัดขยะในโรงเรียนให้ลดน้อยลง โดยการหาวิธีการบริหารจัดการขยะที่เป็นปัญหาให้ลดน้อยลง หรือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยหลักการบูรณาการจากแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ผู้เรียน ค่านิยมของคนไทยและความเป็นพลเมืองที่ดีของคนไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว ที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคต สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้เกิดความสวยงาม สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของบุคคลให้อยู่อย่างมีความสุขจากการมีส่วนร่วมของคณะบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” ตลอดไป

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีจิตสำนึก เรื่องความสะอาดและการคัดแยกขยะ

3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

4. เพื่อลดการแพร่กระจาย ของเชื้อโรค และสะดวกแก่การนำไปกำจัด/นำกลับไปใช้ใหม่

5. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำขยะที่มีประโยชน์ไปรีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

6. เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบ

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,145 คน บุคลากรในโรงเรียน จำนวน 93 คน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

2. เชิงคุณภาพ

- บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตามนโยบาย และกฏระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจนติดเป็นนิสัยที่ดี และมีวินัยในการทำงานและรักษาความสะอาด

3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

วิธีการพัฒนาตามข้อตกลงของโครงการดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” มีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน โดยมีระบบบริหารงานสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ ตามวงจรเดรมมิ่ง (DEMING CYCLE) เข้ามาจัดการทุกกิจกรรม โดยยึดหลักการ ความร่วมมือ cooperate (C) ทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มระดับคุณภาพ ที่ประสบความสำเร็จ ปรับปรุงคุณภาพที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายต่อไป

3.1 ขั้นการร่วมวางแผน (CP)

ได้เชิญประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ โดยได้จัดทำโครงการ การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ระบุกิจกรรมต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ

3.2 ขั้นร่วมดำเนินการ (CD)

3.2.1 กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียน

3.2.2 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมอบหมายงานแต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ประชุมวางแผนเตรียมการบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ

3.2.3 ดำเนินกิจกรรมตามความรับผิดชอบโดยมีการดำเนินงานตามประเด็นในการพัฒนาโดยวิธี KTMS ดังนี้

1) ขั้นรับรู้ และการสร้างความตระหนัก (Knowledge and awareness)

ประชุมคณะครู มอบหมายความรับผิดชอบ อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยใช้เกมการคัดแยกขยะมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สร้างความรับผิดชอบในเรื่องขยะ โดยใช้เวลาหน้าเสาธง โฮมรูม การประชุม โดยต่อเนื่อง จัดการโดยครูประจำชั้น และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมขยะมีประโยชน์

2) ขั้นฝึกซ้อม (ลดปัญหา) (Training)

ทดลองการจัดการขยะด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่

2.1) การคัดแยกขยะ เป็นขยะที่นำไปใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น ประดิษฐ์เป็น ของเล่น ของใช้ โดยการให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้ นำไปใช้ ประดิษฐ์ ในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า

2.2) ลดการใช้ขยะไม่ย่อยสลาย ให้ความรู้แก่นักเรียนรู้จักขยะที่ไม่ย่อยสลายและขยะที่ย่อยสลาย ขยะที่มีพิษ นำไปสู่การปฏิบัติเลือกใช้และสนับสนุนการใช้ขยะไม่มีพิษและย่อยสลายได้

2.3) ทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกที่ ฝึกวินัยในการรักษาความสะอาด เลือกทิ้งขยะในถัง ที่คัดแยกขยะ ตรงกับขยะในมือ

2.4) ช่วยกันทำความสะอาดในเขตรับผิดชอบ กำหนดพื้นที่โดยโครงการประชาธิปไตยมอบหมายรายชั้นในการทำและรักษาความสะอาด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

2.5) พบขยะที่ไหนเก็บที่นั่น เป็นการปลูกฝังวินัยและจิตสาธารณะให้กับนักเรียน แม้การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน

2.6) ยึดมั่นคำว่า สะอาดสร้างสุขภาพแข็งแรง เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักสามห่วง สองเงื่อนไข

การดำเนินงานในขั้นนี้จะมีผู้รับผิดชอบได้แก่ ครูประจำเขตพื้นที่ ครูเวรประจำวัน และคณะนักเรียนแกนนำโครงการประชาธิปไตยคอยติดตาม

3) ขั้นจัดการ (กำจัดปัญหา) (Management)

3.1) การจัดการขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ด้วยการจัดที่สำหรับเก็บขยะเตรียมเก็บโดยหน่วยเก็บขยะของชุมชน ด้วยการจัดถังสำหรับการแยกขยะก่อนทิ้ง ประกอบไปด้วย ถังสำหรับทิ้งขยะทั่วไป ถังสำหรับทิ้งขวดแก้ว ถังสำหรับทิ้งขวดพลาสติก และถังสำหรับทิ้งถุงนม

3.2) การบริหารจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- ส่วนที่เหลือจากการนำกลับมาใช้ในโรงเรียนด้วยวิธีการจำหน่ายให้กับโรงรับซื้อขยะ

- บูรณาการสอนด้วยการนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ด้วยการประดิษฐ์เป็นของเล่น และของใช้ที่มีประโยชน์ ในกิจกรรม “ขยะมีประโยชน์”

- จัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล “Miss Green Learning Room 2016” ซึ่งจัดให้มีการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การดำเนินการในขั้นนี้มีครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูประจำวิชา เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม

4) ขั้นสร้างความยั่งยืน (Sustainability)

การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการดังนี้

- กำหนดเป็นมาตรการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

- ให้การรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้หน้าเสาธง และทำเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน และชุมชน ด้วยหลักการ 4R ดังนี้

Reduce - การลดปริมาณขยะ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง

Reuse - การนำมาใช้ซ้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง

Repair - การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้ ไม่ให้กลายเป็นขยะ

Recycle - การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ อีกครั้ง

ในขั้นนี้ครูผู้รับผิดชอบได้บันทึกข้อมูลการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมภาพถ่าย

3.3 ขั้นการร่วมตรวจสอบ (CC)

ใช้การนิเทศโดยคณะผู้บริหารเพื่อนครู ผู้ปกครองนักเรียน เป็นการประเมินผลร่วมกันทุกระยะ

3.4 ขั้นตอนประเมินและปรับปรุง (CA)

เป็นการวัดและประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุม นำมาวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและพัฒนา ต่อยอดงานที่ประสบความสำเร็จและทำการสรุปและรายงานผล

4. ผลการดำเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 บุคลากร และนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.2 มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

4.3 สภาพแวดล้อมดีขึ้น ไม่มีมลพิษในสิ่งแวดล้อม

4.4 นักเรียนตระหนัก มีจิตสำนึก เรื่องความสะอาดและการคัดแยกขยะ

4.5 นักเรียนสามารถนำขยะที่มีประโยชน์ไปรีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

4.6 เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบ ภายในโรงเรียน

5. ปัจจัยความสำเร็จ และการได้รับการยอมรับ

5.1 ได้รับการสนับสนุนในทุกด้านจากผู้บริหาร

5.2 นักเรียนและบุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยดี

5.3 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมนักเรียนในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5.4 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

5.5 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

โพสต์โดย ครูนุต : [12 ต.ค. 2559 เวลา 21:47 น.]
อ่าน [15629] ไอพี : 125.27.30.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,132 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 302,740 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 19,161 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ

เปิดอ่าน 12,965 ครั้ง
"การผลิต" กับการศึกษาประเทศสิงคโปร์
"การผลิต" กับการศึกษาประเทศสิงคโปร์

เปิดอ่าน 42,028 ครั้ง
กินไข่สุก ๆ ดิบ ๆ มีโทษ
กินไข่สุก ๆ ดิบ ๆ มีโทษ

เปิดอ่าน 17,854 ครั้ง
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.

เปิดอ่าน 14,204 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เปิดอ่าน 4,389 ครั้ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคเพื่อการสื่อสาร

เปิดอ่าน 57,603 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 18,084 ครั้ง
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เปิดอ่าน 9,868 ครั้ง
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้

เปิดอ่าน 17,418 ครั้ง
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

เปิดอ่าน 13,203 ครั้ง
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์

เปิดอ่าน 24,545 ครั้ง
Demo Builder
Demo Builder

เปิดอ่าน 20,285 ครั้ง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 13,983 ครั้ง
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน
เปิดอ่าน 19,263 ครั้ง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
เปิดอ่าน 10,562 ครั้ง
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
เปิดอ่าน 21,043 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
เปิดอ่าน 9,727 ครั้ง
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์  มูลค่าของความสามารถ
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์ มูลค่าของความสามารถ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ