ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์นิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ จำนวน 7 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากนิทานอีสป เล่มที่ 2 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน เล่มที่ 3 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากเพลงลูกทุ่งเล่มที่ 4 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากเพลงลูกกรุง เล่มที่ 5 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากข่าว เล่มที่ 6 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากบทความ เล่มที่ 7 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากบทร้อยกรอง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย ใช้เวลาจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง มีวิธีดำเนินการศึกษาดังนี้ ทำการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ก่อนใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้จนครบ 18 แผน จึงทำการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมชุดเดิมกับที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ ก่อนการใช้ชุดกิจกรรม นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) และค่าประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมทั้ง 8 เล่ม คือ 84.77 / 87.50 เมื่อพิจารณารายละเอียดของคะแนนนักเรียน พบว่า ระหว่างเรียนนักเรียนได้คะแนนระหว่าง 64-69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 64 - 72 คิดเป็นร้อยละ 84.77 ส่วนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนได้คะแนนระหว่าง 24 – 29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 26.25 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.50 แสดงว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

2. ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม กล่าวคือ คะแนนจากการทดสอบ ก่อนเรียน นักเรียนได้คะแนนระหว่าง 6-18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 11.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.96 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 4.03 ส่วน การทดสอบหลังเรียน นักเรียนได้คะแนนระหว่าง 24-29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 26.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 1.57 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า หลังเรียนนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 14.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 2.63 แสดงว่า การเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.67 , = 0.19)

โพสต์โดย ปลา : [16 ต.ค. 2559 เวลา 12:24 น.]
อ่าน [3720] ไอพี : 10.26.55.163, 27.55.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 64,604 ครั้ง
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า

เปิดอ่าน 21,108 ครั้ง
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้

เปิดอ่าน 15,408 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

เปิดอ่าน 17,733 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 13,328 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

เปิดอ่าน 24,589 ครั้ง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง

เปิดอ่าน 18,343 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

เปิดอ่าน 43,459 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

เปิดอ่าน 29,031 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน

เปิดอ่าน 15,217 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

เปิดอ่าน 37,166 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 9,542 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

เปิดอ่าน 7,822 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 13,913 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551

เปิดอ่าน 24,664 ครั้ง
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 16,706 ครั้ง
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก
เปิดอ่าน 24,481 ครั้ง
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
เปิดอ่าน 9,517 ครั้ง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
เปิดอ่าน 16,685 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
เปิดอ่าน 71,303 ครั้ง
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ