ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวั

ชื่อเรือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้ศึกษา อัมรินทร์ จันทระ

สถานที่ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรที่ใช้ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร พนักงานจ้างสอน บุคลากรสนับสนุน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จำนวน 37 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและข้าราชการครูที่เป็นตัวแทนครู รวมจำนวน 2 ท่าน) 3) ผู้ปกครอง จำนวน 27 คน รวมทั้งหมด 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ

สอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 77 คน เป็นชายร้อยละ 40 เป็นหญิงร้อยละ 60 ต่ำกว่า 30 ปี ร้อยละ 12 อายุ 30–39 ปี ร้อยละ 38 อายุ 40–49 ปี ร้อยละ 24 อายุ 50–59 ปี ร้อยละ 24 ด้านการศึกษามีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 51 ปริญญาตรีร้อยละ 44 ปริญญาโทร้อยละ 5 ด้านตำแหน่งหน้าที่ เป็นผู้บริหารร้อยละ 4 ครูหรือบุคลากรร้อยละ 44 คณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 17 เป็นผู้ปกครอง ร้อยละ 35 ด้านอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 44 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 12 ลูกจ้าง ร้อยละ 20 เกษตรกรรม ร้อยละ 18 อื่น ๆ ร้อยละ 6

ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

โดยภาพรวมระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อยู่ในระดับ มาก ( =3.78, =0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการไว้วางใจกัน ( =4.05, =0.76) ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ( =3.93, =0.74) ด้านความยึดมั่นผูกพัน ( =3.59, =0.64) และด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ( =3.53, =0.59)

ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =4.20, =0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านความสามารถในการปรับตัว ( =4.46, =0.64) ด้านความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ( =4.18, =0.70) ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม ( =4.15, =0.57) และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านความสามารถในการบูรณาการ ( =4.12, =0.62)

ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนตำบลตำบล แม่กุ

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (X) กับประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ สูง (r=0.95) คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (X3) กับความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย(Y2) (r=0.98) คู่ที่มีความสัมพันธ์ต่ำสุด คือการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) กับความสามารถในการบูรณาการ (Y3) และการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) กับการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) (r = 0.33)

โดยภาพรวมของประสิทธิผลของโรงเรียน ในด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (X3) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) (r=0.97) ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) มีความสัมพันธ์กันต่ำสุดกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) (r=0.38) และ ในภาพรวมของประสิทธิผลของโรงเรียน ในด้านความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย (Y2) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดกับการบริหารโรงเรียน (X) (r=0.95) และด้านความสามารถในการปรับตัว (Y1) มีความสัมพันธ์กันต่ำสุดกับการบริหารโรงเรียน (X) (r=0.81)

สรุป การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ได้จริงเป็นเพราะการบริหารที่มีการวางแผนไว้เป็นขั้นตอน และปฏิบัติตามขั้นตอน พร้อมทั้ง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทศบาลตำบลแม่กุ ที่มีที่ตั้งในบริเวณเดียวกันกับเทศบาล จึงส่งผลให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผล ทำให้เกิดประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้

โพสต์โดย ครูต๊ะ : [21 ต.ค. 2559 เวลา 17:36 น.]
อ่าน [2160] ไอพี : 223.206.247.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 69,637 ครั้ง
สำนวนไทย
สำนวนไทย

เปิดอ่าน 33,432 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 16,857 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก

เปิดอ่าน 23,252 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 11,841 ครั้ง
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ

เปิดอ่าน 16,630 ครั้ง
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ

เปิดอ่าน 32,453 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 7,835 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

เปิดอ่าน 8,819 ครั้ง
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009

เปิดอ่าน 12,495 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา

เปิดอ่าน 12,164 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 13,345 ครั้ง
ผักกระเฉด
ผักกระเฉด

เปิดอ่าน 4,230 ครั้ง
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้

เปิดอ่าน 99,888 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 75,927 ครั้ง
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 100,313 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 10,882 ครั้ง
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009

เปิดอ่าน 33,710 ครั้ง
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย

เปิดอ่าน 12,286 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 13,380 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ