ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ

บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา : รายงานผลการพัฒนาทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้ศึกษา : นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร

ปีการศึกษา : 2559

สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และพัฒนาทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพของการศึกษาประกอบด้วย ศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาการพัฒนาทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย

1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 เล่ม

3. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

4. แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดับ สอบถาม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านชุดกิจกรรม และด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.26/84.10 และเมื่อใช้กับกลุ่มประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล เวียงแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.00/83.06 เป็นไปตามที่กำหนดไว้

2. ประเมินทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ผ่านการเรียนจากชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน และพบว่า จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 31 คน มีนักเรียนจำนวน 27 คน มีผลการประเมินระดับดี (ร้อยละ 70) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.10 และ มีนักเรียน จำนวน 4 คน มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี (ร้อยละ 70) คิดเป็นร้อยละ 12.90

2.2 ผลจากการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ผลงาน โดยคณะกรรมการจำนวน 3 คน พบว่า มีผลงานได้รับคุณภาพระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยจับสำหรับคนพิการ ได้คะแนน เท่ากับ 87.00 และการศึกษาคุณสมบัติพืชสมุนไพรใช้ล่อแมลงวันทอง ได้คะแนน เท่ากับ 81.00 ได้ระดับดี จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ เครื่องล่อแมลงให้อาหารปลา ได้คะแนน เท่ากับ 78.67 หมวกกันฝนครึ่งตัว ได้คะแนน เท่ากับ 77.00 การชะลอการสุกของผลไม้ ได้คะแนน เท่ากับ 76.33 และขวดสีดักจับแมลง ได้คะแนน เท่ากับ 73.33 ตามลำดับ

จึงสรุปได้ว่านักเรียนเกิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้

3. ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนการประเมินความ พึงพอใจ (u) เท่ากับ 4.52 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งนักเรียนเกินร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้

โพสต์โดย กึมจันดี : [10 พ.ย. 2559 เวลา 21:09 น.]
อ่าน [1770] ไอพี : 1.46.44.226
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ